Great Plains: ва­го­мі онов­ле­н­ня для які­сні­шо­го ви­сі­ву

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Іл­ля Чор­ний

Під час ви­став­ки АГРО-2018 стенд Great Plains ви­окрем­лю­ва­ли Spartan ІІ та Yield-Pro 825. Це пред­став­ни­ки но­во­го по­ко­лі­н­ня ві­до­мих мо­де­лей сі­ва­лок вузь­ко- та ши­ро­ко­ря­дно­го ви­сі­ву, які ще під час ми­ну­ло­рі­чної Agritechnica за­ці­ка­ви­ли за­гал сво­єю зда­тні­стю пра­цю­ва­ти на швид­ко­сті до 15 км/год.

Дру­га ге­не­ра­ція сі­ва­лок Spartan ці­ка­ва тим сіль­го­спви­ро­бни­кам, які пра­цю­ють за си­сте­ма­ми ну­льо­во­го та мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Пер­ше чим во­ни від­рі­зня­ю­ться від по­пе­ре­дньо­го по­ко­лі­н­ня — шир­ший мо­дель­ний ряд. Сі­мей­ство Spartan ІІ на­лі­чує 5 мо­де­лей із за­хва­том 6/8/9/10/12 м (8-ми і 12-ме­тро­ві агре­га­ти на ста­дії про­то­ти­пів) та між­ря­д­дям 15 см (для mini-till), а та­кож 19 або 25 см (для no-till).

З то­чки зо­ру кон­стру­кції, но­во­вве­де­н­ня Spartan ІІ по­чи­на­ю­ться із до­зу­валь­них апа­ра­тів. «Во­ни ма­ють гі­драв­лі­чний при­від, який за­без­пе­чує ста­біль­ну по­да­чу по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу до со­шни­ків та до­зво­ляє опе­ра­то­ру змі­ню­ва­ти нор­му ви­сі­ву під час ро­бо­ти з ка­бі­ни тра­кто­ра, — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Грейт Плейнз Юкрейн» Ан­дрій Во­ро­б­йов. — Та­кож бу­ло онов­ле­но про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, що, зокре­ма, да­ло мо­жли­вість Spartan ІІ пра­цю­ва­ти з те­хно­ло­гі­я­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства (зокре­ма, за кар­та­ми по­лів), зна­чно спро­сти­ло про­цес ка­лі­бру­ва­н­ня то­що».

Крім то­го, з'яви­лось три но­вих ви­сів­них ко­ту­шки: для збіль­ше­них і змен­ше­них норм ви­сі­ву пше­ни­ці, ячме­ню, го­ро­ху та сої, а та­кож для сів­би дрі­бно­на­сін­нє­вих куль­тур (зокре­ма гір­чи­ці, лю­цер­ни та рі­па­ку).

Ще одні­єю змі­ною ста­ли но­ві роз­по­діль­чі ба­шти. «Клю­чо­вим впро­ва­дже­н­ням на цьо­му рів­ні ста­ли мо­жли­во­сті від­ми­ка­н­ня ря­дів для ство­ре­н­ня те­хно­ло­гі­чних ко­лій, а та­кож пе­ре­кри­т­тя че­рез один со­шник з ме­тою отри­ма­н­ня шир­шо­го між­ря­д­дя, — звер­тає ува­гу ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Грейт Плейнз Юкрейн». — Крім то­го, на­сін­нє­про­во­ди Spartan ІІ ма­ють біль­ший на 20% ді­а­метр, а та­кож мен­шу дов­жи­ну, ніж на по­пе­ре­дньо­му по­ко­лін­ні сі­ва­лок. Це під­ви­щи­ло якість роз­по­ді­ле­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, а та­кож мі­ні­мі­зу­ва­ло ри­зик ви­си­па­н­ня на­сі­н­ня».

Для біль­шої про­ду­ктив­но­сті мо­де­лі Spartan ІІ із за­хва­том від 8 м осна­сти­ли ве­ли­ким шне­ком Ш254 мм, що, не по­шко­джу­ю­чи зер­но, за­пов­нює один із двох бун­ке­рів об'ємом 3500 л за не­пов­ні 10 хв.

Spartan ІІ — сі­вал­ки не з лег­ких: ма­са пред­став­ле­ної на ви­став­ці 10-ме­тро­вої мо­де­лі ста­но­вить 18 т. Для мі­ні­мі­за­ції ущіль­не­н­ня ґрун­ту во­ни осна­щу­ю­ться ши­ро­ки­ми спа­ре­ни­ми ко­ле­са­ми. Крім то­го, для стій­ко­сті під час транс­пор­ту­ва­н­ня бу­ло збіль­ше­но ко­лію за­дніх ко­ліс ма­ши­ни.

Spartan ІІ пра­цює на швид­ко­сті до 15 км/год. і по­тре­бує від тра­кто­ра по­да­чі гі­драв­лі­ки об'ємом близь­ко 140 л/хв. та 36 к.с./м за­хва­ту.

Дов­го­о­чі­ку­ва­ною но­вин­кою ста­ла вдо­ско­на­ле­на 8-ря­дна сі­вал­ка Yield-Pro 825. «Це пер­ший се­рій­ний зра­зок: для Great Plains Україна є стра­те­гі­чно ва­жли­вим на­прям­ком, то­му нам пер­шим при­сла­ли цю сі­вал­ку на ви­про­бу­ва­н­ня, — під­кре­слює Ан­дрій Во­ро­б­йов. — 17 трав­ня ми про­де­мон­стру­ва­ли її на «Все­укра­їн­сько­му дні агро­те­хно­ло­гій», у рам­ках яко­го до­слі­джу­ва­лась якість ви­сі­ву низ­ки сі­ва­лок від про­від­них ви­ро­бни­ків. Yield-Pro 825 не роз­ча­ру­ва­ла: во­на роз­ста­ви­ла на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи із по­хиб­кою до +/-5 мм».

Клю­чо­ва від­мін­ність YieldPro 825 від по­пе­ре­дньо­го по­ко­лі­н­ня — но­вий при­від ви­сів­них апа­ра­тів. «Ко­жен ви­сів­ний апа­рат осна­ще­ний окре­мим еле­ктро­мо­то­ром, швид­кість ро­бо­ти яко­го комп’ютер ре­гу­лює на осно­ві за­да­ної нор­ми ви­сі­ву та швид­ко­сті ру­ху сі­вал­ки, — по­яснює ди­ре­ктор. — Оста­н­ня ви­мі­рю­є­ться дво­ма ра­да­ра­ми, роз­та­шо­ва­ни­ми по кра­ях ма­ши­ни. Зав­дя­ки цьо­му під час про­хо­дже­н­ня по­во­ро­тів ви­сів­ні апа­ра­ти, що опи­ни­лись на вну­трі­шньо­му ра­ді­у­сі, пра­цю­ють по­віль­ні­ше; ті, що опи­ни­лись на зов­ні­шньо­му, — швид­ше. Та­ким чи­ном, Yield-Pro 825 за­без­пе­чує одна­ко­ву від­стань між зер­ни­на­ми у ра­зі про­хо­ду по­во­ро­тів і на скла­дних ду­го­по­ді­бних го­нах».

Ін­шою змі­ною на рів­ні ви­сів­них се­кцій ста­ли бун­ке­ри об'ємом 105 л, роз­ра­хо­ва­ні на 3 по­сів­ні оди­ни­ці. Біль­ше то­го, не­що­дав­но як для Yield-Pro 825, так і для ін­ших сі­ва­лок із ви­сів­ним апа­ра­том Air Pro бу­ло ви­пу­ще­но два но­вих ви­сів­них ди­ски для на­сі­н­ня со­ня­шни­ку дрі­бно­го ка­лі­бру (зокре­ма олій­но­го).

Ва­жли­вою но­ва­ці­єю та­кож є онов­ле­на си­сте­ма вне­се­н­ня до­брив. «Якщо ра­ні­ше по­да­ча до­брив здій­сню­ва­лась шне­ка­ми, то на но­вій мо­де­лі бу­ло вста­нов­ле­но до­зу­валь­ні ко­ту­шки: по одній на ко­жен ря­док, що за­без­пе­чи­ло більш то­чне та рів­но­мір­не за­кла­да­н­ня», — за­зна­чає Ан­дрій Во­ро­б­йов. До­бри­ва по­да­ю­ться із но­во­го бун­ке­ра об'ємом 1500 л.

Ін­шою «ро­дзин­кою» YieldPro 825 ста­ла мо­жли­вість гі­драв­лі­чно­го скла­да­н­ня ра­ми, зав­дя­ки чо­му тран­спорт­на ши­ри­на сі­вал­ки не пе­ре­ви­щує 3 м.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.