Но­ве де­мон­стра­цій­но‑до­слі­дне го­спо­дар­ство HORSCH у США

Agrobusiness Segodni - - У номері -

Обмін до­сві­дом зав­жди був го­лов­ним прі­о­ри­те­том ком­па­нії HORSCH. Щоб актив­ні­ше ве­сти діа­лог із фер­ме­ра­ми Пів­ні­чної Аме­ри­ки, по­ряд з уже ши­ро­ко ві­до­мим мо­дель­ним го­спо­дар­ством HORSCH AgroVation в Че­хії, ана­ло­гі­чний про­ект стар­тує і в США, на ба­зі AgVision Farm у До­унс, штат Іл­лі­нойс. Це до­зво­лить по­пу­ля­ри­зу­ва­ти бренд HORSCH та актив­но екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з те­хно­ло­гі­я­ми ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур у Пів­ні­чній Аме­ри­ці. Тут від­ві­ду­ва­чі ма­ти­муть змо­гу ба­чи­ти ма­ши­ни без­по­се­ре­дньо в ро­бо­ті на по­лі. Ме­тою про­е­кту є ство­ре­н­ня цен­тру ком­пе­тен­цій HORSCH, на ба­зі яко­го мо­жна бу­де ве­сти ін­тен­сив­ний діа­лог із клі­єн­та­ми та пред­став­ля­ти свої те­хно­ло­гії на пра­кти­ці.

Зав­дя­ки сво­їй роз­ви­не­ній ін­фра­стру­кту­рі фер­ма AgVision іде­аль­но під­хо­дить для ці­єї ме­ти. Во­на роз­та­шо­ва­на в цен­трі «Ку­ку­ру­дзя­но­го по­ясу» США, де ви­ро­щу­ють, го­лов­ним чи­ном, со­є­ві куль­ту­ри та ку­ку­ру­дзу. Ком­па­нія HORSCH пла­нує до­да­ти та­кож цукро­ві бу­ря­ки, пше­ни­цю та рі­пак, щоб на­бу­ти до­сві­ду ще й з ци­ми куль­ту­ра­ми. Це до­зво­лить пов­ні­ше роз­кри­ти пе­ре­ва­ги си­стем зем­ле­роб­ства HORSCH.

Щоб роз­ши­ри­ти зна­н­ня у га­лу­зі Controlled Traffic Farming (кон­тро­льо­ва­ні про­хо­ди по­лем, ко­ли вся те­хні­ка ру­ха­є­ться одни­ми і ти­ми ж ко­лі­я­ми і, та­ким чи­ном, ущіль­ню­є­ться мі­ні­мум площ) у пев­них грун­то­вих та клі­ма­ти­чних умо­вах, вся фер­ма вже ада­пто­ва­на до CTF. На ній ви­ко­ри­сто­ву­є­ться 32‑ря­дна сі­вал­ка Maestro 32.15, а та­кож ди­ско­ва бо­ро­на Joker. Крім то­го, ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ших ма­ши­ни HORSCH, зокре­ма об­при­ску­ва­ча HORSCH Leeb LT.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.