ALFA Smart Fest: агро­но­мія у ри­тмі зро­ста­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Пав­люк

Цьо­го року ком­па­нія ALFA Smart Agro ві­ді­йшла від фор­ма­ту тра­ди­цій­них Днів по­ля. Про­від­ний на­ціо­наль­ний ви­ро­бник ЗЗР за­кли­кає агра­рі­їв до на­у­ко­во­го під­хо­ду у за­хи­сті ро­слин. Адже са­ме фор­му­ля­ція пре­па­ра­ту (ком­по­зи­ція ді­ю­чих ре­чо­вин + до­по­мі­жних ком­по­нен­тів) ві­ді­грає го­лов­ну роль у роз­роб­ці ефе­ктив­ної си­сте­ми за­хи­сту.

19 черв­ня по­над 200 агро­но­мів та дистриб’юто­рів ЗЗР із усі­єї Укра­ї­ни при­їха­ли до До­слі­дно‑де­мон­стра­цій­но­го цен­тру ALFA Smart Agro в Ки­їв­ській обла­сті, щоб ста­ти уча­сни­ка­ми свя­та, яке на­ди­хає до но­вих здо­бу­тків.

Су­ча­сне ви­ро­бни­цтво ALFA Smart Agro роз­та­шо­ва­не у Бі­лій Цер­кві. Йо­го ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті зда­тні за­без­пе­чи­ти близь­ко 15% по­треб укра­їн­ських агра­рі­їв у ЗЗР. Це ре­аль­на на­у­ко­ва ба­за, де справ­жні фа­хів­ці не роз­ки­да­ю­ться сло­ва­ми про ін- но­ва­цій­ність, як у нас не­рід­ко ве­де­ться, а тво­рять її са­мо­стій­но. По­льо­ві ви­про­бу­ва­н­ня но­вих роз­ро­бок три­ва­ють де­кіль­ка ро­ків. Пі­сля цьо­го про­ду­кти про­хо­дять дер­жав­ну ре­є­стра­цію, і да­лі — до ре­аль­но­го се­кто­ру ви­ро­бни­цтва.

На­у­ко­вий під­хід ви­рі­зняє ком­па­нію ALFA Smart Agro на рин­ку. То­му ма­со­ва за­ці­кав­ле­ність від­ві­ду­ва­чів ALFA Smart Fest не має ди­ву­ва­ти. Якщо лю­ди по­при­їзди­ли за 800 км, як‑от Ру­слан Іса­єв із До­не­цької обла­сті, ко­трий пред­став­ляє хол­динг пло­щею 32 тис. га, то це ба­га­то про що го­во­рить.

Се­ред со­тень го­стей за­хо­ду зу­стрі­ча­є­мо агра­рі­їв із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Зі­зна­ю­ться: при­їха­ли для то­го, щоб ді­зна­ти­ся біль­ше про но­ві роз­роб­ки ком­па­нії.

— Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо пре­па­ра­ти ALFA Smart Agro на цукро­вих бу­ря­ках. Зокре­ма, пі­сля­схо­до­вий си­стем­ний гер­бі­цид Аль­фа-Бри­га­дир® . На ALFA Smart Fest я при­їхав, аби обра­ти про­ду­кти для за­хи­сту ін­ших куль­тур, — роз­по­від­ає ке­рів­ник ФГ «Хор­ста» (Чер­ка­ська обл.) Яро­слав Кри­вий.

Ще один наш спів­ро­змов­ник, го­лов­ний агро­ном хол­дин- гу «Сіль­госп­про­дукт» (Ки­їв­ська обл.) Оле­ксандр Ко­но­нюк роз­по­від­ає, що для за­хи­сту по­сі­вів ви­ко­ри­сто­ву­ють ду­же ба­га­то пре­па­ра­тів ALFA Smart Agro. По‑пер­ше, во­ни дій­сно ефе­ктив­ні. А, по‑дру­ге, ви­рі­зня­ю­ться опти­маль­ною вар­ті­стю, що по­зи­тив­но впли­ває на рен­та­бель­ність ро­бо­ти.

На­стрій на ALFA Smart Fest па­нує і справ­ді фе­сти­валь­ний. За­паль­на му­зи­ка, кон­кур­си, яскра­ва фо­то­зо­на, не­спо­ді­ва­ні зу­стрі­чі дав­ніх при­я­те­лів і, зви­чай­но, но­ві зна­йом­ства. Го­сті свя­та «лі­та­ють» над до­слі­дни­ми ді­лян­ка­ми, вдя­гнув­ши оку­ля­ри вір­ту­аль­ної ре-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.