Чи де­гра­до­ва­на пу­сте­ля?

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Пе­трен­ко

Ко­ор­ди­на­цій­на ра­да з пи­тань бо­роть­би з де­гра­да­ці­єю зе­мель та опу­сте­лю­ва­н­ням обго­во­ри­ла стан справ у сфе­рі за­хи­сту укра­їн­ських ґрун­тів. Тут ще ба­га­то чо­го слід зро­би­ти, аби на­ші лі­си, во­ди і зем­лі бу­ли для на­ро­ду не об­тя­же­н­ням і дже­ре­лом по­стій­них про­блем, а фун­да­мен­том до­бро­бу­ту.

На­ра­зі роз­ро­бле­но стра­те­гію від­нов­ле­н­ня зро­ше­н­ня та дре­на­жу в Укра­ї­ні. Вче­ні НААНУ ство­рю­ють по­су­хо­стій­кі сор­ти сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур і де­рев.

Ге­не­ра­то­ром ба­га­тьох ко­ри­сних ідей що­до охо­ро­ни зе­мель, кон­тро­лю за їх ви­ко­ри­ста­н­ням ви­сту­пає Дер­жгео­ка­дастр. Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту зем­ле‑ устрою, ви­ко­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни зе­мель Дер­жгео­ка­да­стру Оле­ксандр Кра­сно­лу­цький на­га­дав, що біль­ша ча­сти­на зе­мель зна­хо­ди­ться у при­ва­тній вла­сно­сті, хо­ча й під мо­ра­то­рі­єм на про­даж. І під­кре­слив не­об­хі­дність сти­му­лю­ва­ти вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок для то­го, щоб во­ни по­го­джу­ва­ли­ся на кон­сер­ва­цію де­гра­до­ва­них зе­мель та їх за­лі­сне­н­ня — без змі­ни ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня зем­лі.

На ра­хун­ках мі­сце­вих ор­га­нів са­мов­ря­ду­ва­н­ня не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­над 700 млн грн, які ви­ді­ля­ли­ся на ре­куль­ти­ва­цію зе­мель. На мі­сцях не мо­жуть зна­йти ви­ко­нав­ців ро­біт, то­му ці ко­шти не осво­ю­ю­ться, а про­сто за­ви­сли на де­по­зи­тах.

За­сту­пник Мі­ні­стра еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Ва­силь По­луй­ко пе­ре­ра­ху­вав ті не­га­тив­ні на­слід­ки, до яких при­зво­дить де­гра­да­ція зе­мель: за­му­ле­н­ня й за­бру­дне­н­ня вод, втра­та біо­ло­гі­чно­го рі­зно­ма­ні­т­тя, зби­тки для зем­ле­роб­ства, по­гір­ше­н­ня дов­кі­л­ля, здо­ров’я лю­дей і за­галь­не зни­же­н­ня яко­сті жи­т­тя. «За пе­рі­од зе­мель­ної ре­фор­ми ми на­ма­га­ли­ся за­твер­ди­ти при­ро­до­охо­рон­ні за­хо­ди, але не вда­ло­ся, — кон­ста­ту­вав уря­до­вець. — Ви­ни­кла, на жаль, па­ра­до­ксаль­на си­ту­а­ція, ко­ли збе­ре­же­н­ня клю­чо­во­го при­ро­дно­го ре­сур­су ли­ша­є­ться по­за на­ле­жною ува­гою дер­жа­ви».

Тіль­ки пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті на­при­кін­ці 2014 року дер­жа­ва звер­ну­ла ува­гу: бу­ло прийня­то на­ціо­наль­ний План дій що­до бо­роть­би з де­гра­да­ці­єю зе­мель та опу­сте­лю­ва­н­ням. Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.