Як отри­ма­ти гар­ний уро­жай смо­ро­ди­ни

Agrobusiness Segodni - - Ідеї &тренди - Во­ло­ди­мир Вов­чук

Про­ду­ктив­ність смо­ро­ди­но­вої план­та­ції ба­га­то в чо­му за­ле­жить від ком­пле­ксу агро­те­хні­чних за­хо­дів у пер­ший рік пі­сля по­сад­ки ку­щів та ефе­ктив­ної бо­роть­би із за­хво­рю­ва­н­ня­ми та шкі­дни­ка­ми.

Чор­на смо­ро­ди­на по­сі­дає про­від­не мі­сце се­ред ягі­дних куль­тур за рен­та­бель­ні­стю та за­тре­бу­ва­ні­стю на рин­ку. Вра­хо­ву­ю­чи пі­дви­ще­ний ін­те­рес до ці­єї куль­ту­ри, ми про­по­ну­є­мо звер­ну­ти ува­гу на еле­мен­тар­ні агро­те­хні­чні за­хо­ди, які да­дуть змо­гу за­кла­сти осно­ви ви­со­кої уро­жай­но­сті смо­ро­ди­но­вих на­са­джень.

На­сам­пе­ред ва­жли­вим є утри­ма­н­ня ґрун­ту в чи­сто­му від бур’янів і роз­пу­ше­но­му ста­ні, що за­без­пе­чить збе­ре­же­н­ня во­ло­ги і по­жив­них ре­чо­вин та кра­ще за­сво­є­н­ня їх ро­сли­на­ми. За умов які­сно­го і своє­ча­сно­го обро­бі­тку ґрун­ту зни­щу­ю­ться ко­ре­не­ви­щні та ко­ре­не­па­рос­тко­ві бур’яни, по­лі­пшу­є­ться по­ві­тря­ний і тем­пе­ра­тур­ний ре­жи­ми в зо­ні роз­та­шу­ва­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми і ство­рю­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви для жит­тє­ді­яль­но­сті ко­ри­сних мі­кро­ор­га­ні­змів.

Роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту впро­довж ве­ге­та­ції не мо­же ре­гла­мен­ту­ва­ти­ся яко­юсь пев­ною кіль­кі­стю про­хо­дів. Оста­н­ня мо­же ко­ли­ва­ти­ся від 3–4 до 7–8 ра­зів і за­ле­жить від зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня, ві­ку та роз­ви­тку ро­слин, за­бур’яне­но­сті на­са­джень, кіль­кість опа­дів чи по­ли­вів.

Пер­ше роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту на­ве­сні про­ва­дять на гли­би­ну 10–12 см, а всі на­сту­пні — вже впро­довж ве­ге­та­ції на гли­би­ну 5–6 см.

У пів­ден­них ра­йо­нах, де ви­па­дає не­до­ста­тня кіль­кість опа­дів, не­об­хі­дно по­ли­ва­ти ягі­дни­ки при­найм­ні 4–5 ра­зів за лі­то з нор­мою 300–400 м3/га, а в осо­бли­во за­су­шли­ві пе­рі­о­ди ге­ктар­ну нор­му слід під­ви­щи­ти до 500–600 м3.

Смо­ро­ди­на по­гли­нає ве­ли­ку кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин, то­му жив­ле­н­ня ро­слин по­тре­бує осо­бли­вої ува­ги. Якщо під час са­ді­н­ня ку­щів вне­се­на до­ста­тня кіль­кість до­брив, то про­тя­гом пер­ших двох ро­ків їх мо­жна не вно­си­ти. На тре­тій і на­сту­пні ро­ки слід до­три­му­ва­ти­ся си­сте­ми удо­бре­н­ня, не до­пу­ска­ти збі­дні­н­ня ґрун­ту на по­жив­ні ре­чо­ви­ни. Якщо у ра­зі за­кла­де­н­ня план­та­ції до­брив за­кла­де­но не­до­ста­тньо, то піджив­лю­ва­ти смо­ро­ди­ну слід з пер­шо­го року пі­сля по­сад­ки. В мо­ло­дих на­са­дже­н­нях до­бри­ва вно­сять у ряд­ки сму­га­ми ши­ри­ною 1 м, а в пло­до­но­сних — на всю пло­щу. При цьо­му мі­не­раль­ні до­бри­ва по­трі­бно вно­си­ти що­ро­ку, ор­га­ні­чні кра­ще раз на 2 ро­ки. Якщо в го­спо­дар­стві не­має мо­жли­во­сті ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ор­га­ні­чні до­бри­ва, то ба­жа­ним є ви­сі­ва­н­ня си­де­раль­них куль­тур.

Ор­га­ні­чні та фо­сфор­но‑ка­лій­ні до­бри­ва вно­сять во­се­ни під гли­бо­кий обро­бі­ток ґрун­ту, азо­тні — ве­сною під куль­ти­ва­цію. У сте­по­вій зо­ні на чор­но­зе­мах тре­ба за­без­пе­чи­ти 20 т/га гною і по 90 кг/га азо­ту, фо­сфо­ру й ка­лію. Смо­ро­ди­на по­зи­тив­но ре­а­гує на піджив­ле­н­ня мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми: азо­тни­ми в пе­рі­од ін­тен­сив­но­го ро­сту та фо­сфор­но‑ка­лій­ни­ми — від­ра­зу пі­сля цві­ті­н­ня у пе­рі­од утво­ре­н­ня зав’язі.

Не­ста­чу еле­мен­тів жив­ле­н­ня у ґрун­ті мо­жна ви­зна­чи­ти ві­зу­аль­но. За де­фі­ци­ту азо­ту лис­тки смо­ро­ди­ни жов­ті­ють і дрі­бні­ють, пе­ред­ча­сно опа­да­ють, се­ред лі­та на­би­ра­ють чер­во­но­го від­тін­ку. У ра­зі бра­ку фо­сфо­ру во­ни ста­ють пур­пу­ро­ви­ми, як і за ка­лій­но­го го­ло­ду­ва­н­ня, вна­слі­док чо­го во­ни за­кру­чу­ю­ться до­го­ри і від­ми­ра­ють. З по­явою ознак не­ста­чі еле­мен­тів жив­ле­н­ня слід від­ко­ри­гу­ва­ти піджив­ле­н­ня від- по­від­но до на­яв­них по­треб ро­слин.

Фор­му­ва­н­ня та обрі­зу­ва­н­ня ку­ща

По­чи­на­ю­чи з дру­го­го року пі­сля ви­са­джу­ва­н­ня ку­щів, по­трі­бно роз­по­чи­на­ти ре­гу­лю­ва­н­ня кіль­ко­сті одно­рі­чних па­го­нів, що ви­ро­ста­ють з осно­ви ку­ща. У пер­ший рік ве­ге­та­ції в ко­жно­му з ку­щів мо­жна ви­ро­сти­ти 4–5 при­ко­ре­не­вих па­го­нів, а на на­сту­пний для утво­ре­н­ня ске­ле­тних гі­лок за­ли­ша­ють 3–4 най­силь­ні­ших, ре­шту зрі­зу­ють на рів­ні ґрун­ту. Во­се­ни на­сту­пно­го року, окрім ске­ле­тних гі­лок, ми отри­му­є­мо кіль­ка но­вих при­ко­ре­не­вих па­го­нів, з яких за­ли­ша­є­мо 2–3 най­силь­ні­ших, а слаб­кі зрі­зу­є­мо на рів­ні ґрун­ту.

На кі­нець тре­тьо­го року в ку­щах мо­же про­ро­сти ще 3–4 при­ко­ре­не­вих па­го-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.