Пі­дго­тов­ка ко­рів до ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті. Роль су­хо­стій­но­го пе­рі­о­ду

Agrobusiness Segodni - - Сучасне тваринництво - Ма­рія Яро­шко

Для на­да­н­ня ко­ро­ві ча­су з ме­тою від­нов­ле­н­ня та під­го­тов­ки до на­сту­пної ла­кта­ції у кін­ці тіль­но­сті ви­ді­ля­ють су­хо­стій­ний пе­рі­од. Адже най­більш ін­тен­сив­ний пе­рі­од ро­сту пло­ду, що при­па­дає на остан­ні два мі­ся­ці, ви­ма­гає від ор­га­ні­зму ко­ро­ви най­біль­ших енер­ге­ти­чних ви­трат та фі­зіо­ло­гі­чних при­сто­су­вань до на­сту­пно­го про­ду­ктив­но­го пе­рі­о­ду.

На пра­кти­ці три­ва­лість су­хо­стій­но­го пе­рі­о­ду ста­но­вить два мі­ся­ці. Су­хо­стій по­чи­на­є­ться із так зва­но­го за­пу­ску — ви­му­ше­но­го при­пи­не­н­ня ла­кта­ції — та за­кін­чу­є­ться оте­ле­н­ням — по­ча­тком но­вої ла­кта­ції. На цей час ко­рів від­ді­ля­ють від про­ду­ктив­но­го ста­да та пе­ре­во­дять у спе­ці­аль­ні гру­пи су­хо­стою, змі­ню­ю­чи ра­ціон.

Ва­жли­во за­вча­сно по­ча­ти під­го­тов­ку тва­рин до су­хо­стій­но­го пе­рі­о­ду.

Крок . Пра­виль­на го­дів­ля тіль­них ко­рів

Пе­ред за­пу­ском у ра­ціо­ні по­сту­по­во змен­шу­ють кіль­кість мо­ло­ко­гін­них кор­мів — кон­цен­тра­тів та со­ко­ви­тих кор­мів.

Ва­жли­во пам’ята­ти: си­лос та­кож від­но­си­ться до кор­мів, що спри­я­ють утво­рен­ню мо­ло­ка, тож йо­го час­тка в ра­ціо­ні пе­ред за­пу­ском по­вин­на ско­ро­чу­ва­ти­ся, при­бли­зно до 20%.

Яскра­во ви­ра­же­ний мо­ло­ко­гін­ний ефект ма­ють та­кі по­бі­чні про­ду­кти пе­ре­роб­ки, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у корм тва­ри­нам, як жом, бар­да та пив­на дро­би­на. На пе­рі­од су­хо­стою та під час під­го­тов­ки до ньо­го та­кі про­ду­кти ма­ють бу­ти пов­ні­стю ви­клю­че­ні з ра­ціо­ну. На­то­мість у ра­ціо­ні на­ро­щу­ють час­тку гру­бих кор­мів, зокре­ма ви­со­ко­які­сно­го сі­на та со­ло­ми. Слід пам’ята­ти, що ра­ціон і у су­хо­стій­ний пе­рі­од по­ви­нен за­ли­ша­ти­ся пов­но­цін­ним. Не мо­жна пе­ре­во­ди­ти ко­рів ли­ше на со­ло­му, оскіль­ки це не­га­тив­но впли­не на жив­ле­н­ня та ро­зви­ток те- ля­ти та ускла­дню­ва­ти­ме роз­дій пі­сля оте­ле­н­ня. У той же час на­дли­шко­ва енер­гія кон­цен­тро­ва­них кор­мів іще не мо­же пов­ною мі­рою ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся пло­дом, а ко­ро­ві во­на біль­ше не по­трі­бна у ве­ли­ких об’ємах че­рез при­зу­пи­не­н­ня утво­ре­н­ня мо­ло­ка, тож во­на від­кла­да­є­ться у ви­гля­ді жи­ро­вих за­па­сів та при­зво­дить до ожи­рі­н­ня і подаль­ших ускла­днень при оте­лен­ні.

Крок 2. При­пи­не­н­ня до­ї­н­ня

На­сту­пним ва­жли­вим кро­ком під час під­го­тов­ки до су­хо­стій­но­го пе­рі­о­ду є ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті та на­сту­пне при­пи­не­н­ня до­ї­н­ня. Пе­ред­усім при­пи­ня­ють до­ї­н­ня в обід — пе­ре­хо­дять із три‑ на дво­ра­зо­ве до­ї­н­ня ко­ро­ви. Ві­дмі­на ран- ко­во­го або ве­чір­ньо­го до­ї­н­ня із са­мо­го по­ча­тку для ви­со­ко­про­ду­ктив­них ко­рів мо­же швид­ко при­зве­сти до на­бря­ку вим’я та ма­сти­ту, тож до пов­но­го при­пи­не­н­ня до­ї­н­ня ко­ро­ва має бу­ти під­го­тов­ле­ною. За під­го­тов­ки до су­хо­стою та­кож пра­кти­ку­ють не­пов­не здо­ю­ва­н­ня — ко­ли у вим’ї ли­ша­ють пев­ну кіль­кість мо­ло­ка. Сти­му­ля­ція ви­ме­ні пе­ред до­ї­н­ням має ста­ва­ти менш актив­ною, що змен­шу­ва­ти­ме се­кре­цію мо­ло­ка в аль­ве­о­лах.

Вар­то за­ува­жи­ти: під час за­пу­ску ко­рів ва­жли­во ви­яви­ти мо­жли­вий ма­стит: як клі­ні­чний, так і суб­клі­ні­чний та про­ве­сти йо­го сво­є­ча­сне лі­ку­ва­н­ня. Пе­ре­во­ди­ти ко­рів на су­хо­стій із не­ви­лі­ку­ва­ним ма­сти­том не мо­жна, оскіль­ки під час фа­зи спо­кою для вим’я за­паль­ний про­цес у ньо­му мо­же акти­ві­зу­ва­ти- ся і уне­мо­жли­вить нор­маль­не про­хо­дже­н­ня про­це­су роз­дою на по­ча­тку но­вої ла­кта­ції.

Для про­фі­ла­кти­ки ма­сти­ту під час су­хо­стою ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють спе­ці­аль­ні пре­па­ра­ти, що вво­дя­ться без­по­се­ре­дньо до ви­ме­ні та ство­рю­ють у ви­ві­дно­му ка­на­лі со­ска спе­ці­аль­ну проб­ку, яка слу­гує як для по­пе­ре­дже­н­ня ви­ве­де­н­ня мо­ло­ка, так і для не­д­опу­ще­н­ня про­ни­кне­н­ня до вим’я бру­ду та хво­ро­бо­твор­ної мі­кро­фло­ри.

Крок 3. Пра­ви­ла змі­ни ра­ціо­ну хар­чу­ва­н­ня

Го­дів­лі ко­рів має при­ді­ля­ти­ся осо­бли­ва ува­га. Тва­ри­ни не по­вин­ні за­пу­ска­ти­ся ви­сна­же­ни­ми або над­то ожи­рі­ли­ми. Пе­рі­од су­хо­стою не має ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для ва­го­мих змін кон­ди­ції, оскіль­ки на­ван­та­жен-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.