Пра­виль­на го­дів­ля – успіх у спра­ві

Agrobusiness Segodni - - Сучасне тваринництво - Ге­ор­гій Дім­чя, Ана­то­лій Май­стрен­ко, Ві­ктор Ха­лак,

Роз­гля­не­мо ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня кор­мів для го­дів­лі те­лиць укра­їн­ської чер­во­ної мо­ло­чної по­ро­ди в пе­рі­од ви­ро­щу­ва­н­ня із 7‑го до 15 мі­ся­ця та рі­вень кон­вер­сії енер­гії і про­те­ї­ну кор­мів в енер­гію та бі­лок при­ро­сту за нор­му­ва­н­ня основ­них по­жив­них ре­чо­вин до­бо­во­го ра­ціо­ну за ста­ри­ми та но­ви­ми, ада­пто­ва­ни­ми до аме­ри­кан­ської си­сте­ми го­дів­лі NRC, ві­тчи­зня­ни­ми нор­ма­ми.

Но­ві ві­тчи­зня­ні нор­ми, роз­ро­бле­ні роз­ра­хун­ко­вим ме­то­дом за кон­це­пці­єю су­ча­сних за­ру­бі­жних си­стем го­дів­лі, сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться від чин­них ни­ні в Укра­ї­ні. Так, для те­лиць ві­ком 7‑15 мі­ся­ців кіль­кість су­хої ре­чо­ви­ни і си­ро­го про­те­ї­ну збіль­ше­на на 14‑18 %, а обмін­ної енер­гії — більш ніж на 50 %. Тоб­то за­мість ста­рої кон­це­пції по­мір­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня мо­ло­дня­ка ре­ко­мен­ду­є­ться ін­тен­сив­ний спо­сіб ви­ро­щу­ва­н­ня, роз­ра­хо­ва­ний на до­ся­гне­н­ня жи­вої ма­си те­лиць у ві­ці 15 мі­ся­ців на рів­ні 414 кг. То­му ви­ни­кла не­об­хі­дність у про­ве­ден­ні до­слі­джень із ви­зна­че­н­ня фа­кти­чно­го рів­ня спо­жи­ва­н­ня су­хої ре­чо­ви­ни та апро­ба­ції основ­них нор­мо­ва­них па­ра­ме­трів го­дів­лі ви­со­ко­про­ду­ктив­ної ху­до­би в умо­вах При­дні­пров­сько­го Сте­пу.

Де­таль­не до­слі­дже­н­ня

Ек­спе­ри­мен­таль­ну ча­сти­ну до­слі­джень про­ве­де­но в умо­вах пле­мін­но­го за­во­ду з роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би укра­їн­ської чер­во­ної мо­ло­чної по­ро­ди СПП «Чу­ма­ки» Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Об’єктом до­слі­джень бу­ли те­ли­ці за­зна­че­но­го ге­но­ти­пу за умо­ви їх ви­ро­щу­ва­н­ня із 7‑го по 15‑й мі­сяць вклю­чно. Для про­ве­де­н­ня на­у­ко­во‑ви­ро­бни­чо­го до­слі­ду бу­ло про­ве­де­но від­бір та фор­му­ва­н­ня кон­троль­ної та до­слі­дної груп по 20 го­лів у ко­жній.

Весь пе­рі­од до­слі­ду в го­дів­лі те­лиць ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся одно­ти­пний за­галь­но змі­ша­ний ра­ціон, що скла­дав­ся із ку­ку­ру­дзя­но‑сор­го­во­го си­ло­су, сі­на лю­цер­но­во­го, зла­ко­вих кон­цен­тра­тів, ма­ку­хи со­ня­шни­ко­вої, шро­ту со­є­во­го, со­лі ку­хон­ної та пре­мі­ксу. Нор­му­ва­н­ня кіль­ко­сті су­хої ре­чо­ви­ни (СР), обмін­ної енер­гії (ДОЕ), си­ро­го про­те­ї­ну (СП) і йо­го роз­ще­плю­ва­ної та не­роз­ще­плю­ва­ної фра­кцій, ней­траль­но‑де­тер­ген­тну клі­тко­ви­ну (НДК), ки­сло­тно‑де­тер­ген­тну клі­тко­ви­ну (КДК), каль­цію, фо­сфо­ру в ра­ціо­нах кон­троль­ної гру­пи про­во­ди­ли за нор­ма­ми М.Т. Но­здрі­на (1991) — по­мір­ний ме­тод ви­ро­щу­ва­н­ня, у до­слі­дній — за но­ви­ми ві­тчи­зня­ни­ми нор­ма­ми (Г.О. Бо­г­да­нов, 2012), ада­пто­ва­ни­ми до су­ча­сних си­стем го­дів­лі ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би — ін­тен­сив­ний ме­тод ви­ро­щу­ва­н­ня.

Для ви­зна­че­н­ня фа­кти­чно­го спо­жи­ва­н­ня су­хої ре­чо­ви­ни ра­ціо­нів один раз на мі­сяць (про­тя­гом 2‑х су­мі­жних днів) про­во­ди­ли кон­троль­ну го­дів­лю. По­жив­на цін­ність кор­мів та ра­ціо­нів ви­зна­ча­ли за 26 по­ка­зни­ка­ми, у то­му чи­слі і за вмі­стом стру­ктур­них ву­гле­во­дів (НДК та КДК) та рі­зних фра­кцій про­те­ї­ну (роз­ще­плю­ва­ний та не­роз­ще­плю­ва­ний).

Ін­ди­ві­ду­аль­не зва­жу­ва­н­ня тва­рин під­до­слі­дних груп ви­ко­ну­ва­ли що­мі­ся­чно і ви­зна­ча­ли змі­ни жи­вої ма­си. На під­ста­ві фа­кти­чно­го спо­жи­ва­н­ня по­жив­них ре­чо­вин і змін жи­вої ма­си по­рів­ню­ва­ли ін­тен­сив­ність ро­сту те­лиць кон­троль­ної та до­слі­дної груп. За­ле­жно від жи­вої ма­си, роз­ра­хо­ву­ва­ли ма­су пу­сто­го ті­ла і кіль­кість жи­ру, біл­ка та енер­гії в ор­га­ні­змі те­лиць і ви­зна­ча­ли кон­вер­сію енер­гії та про­те­ї­ну ра­ціо­нів в енер­гію та бі­лок ті­ла.

Ре­зуль­та­ти

Спо­жи­ва­н­ня по­жив­них ре­чо­вин ра­ціо­ну те­ли­чка­ми до­слі­дної гру­пи, по­рів­ня­но з кон­троль­ною, у всі пе­рі­о­ди бу­ло біль­шим (Р<0,01) і в се­ре­дньо­му ста­но­ви­ло: су­хої ре­чо­ви­ни на 20,6 %, енер­гії — на 20,8 %, си­ро­го про­те­ї­ну — на 19,5 %, роз­ще­плю­ва­но­го про­те­ї­ну — на 19,2 %, не­роз­ще­плю­ва­но­го — на 27,9 %, си­рої клі­тко­ви­ни — на 14,4%, ней­траль­но‑де­тер­ген­тної клі­тко­ви­ни — на 17,4 %, ки­сло­тно‑ де­тер­ген­тної — на 17,8 %. За­ли­шки кор­мів у се­ре­дньо­му в кон­троль­ній та до­слі­дній гру­пах ста­но­ви­ли 3‑6 %.

Так, за­без­пе­че­ність енер­гі­єю ко­ли­ва­лась і по­рів­ня­но з нор­ма­ми ста­но­ви­ла в кон­троль­ній гру­пі: за пе­рі­од 7‑9 мі­ся­ців — 123,7 %, за 10‑12 мі­ся­ців — 117,6, за 13‑15 мі­ся­ців — 101,7 %; в до­слі­дній гру­пі, від­по­від­но, 105; 93,5 та 101,1%. За­без­пе­че­ність те­лиць си­рим про­те­ї­ном у вка­за­ні ви­ще 3‑мі­ся­чні пе­рі­о­ди ста­но­ви­ла: у кон­троль­ній гру­пі — 95,8; 102,2 та 90,7 %; в до­слі­дній — від­по­від­но, 103,8; 96,7 та 100,7 %. Кіль­кість роз­ще­плю­ва­но­го про­те­ї­ну в до­бо­вих ра­ціо­нах те­лиць кон­троль­ної гру­пи, по­рів­ня­но з нор­мою, ся­га­ла 80,5; 104,6 та 94,3 %, до­слі­дної гру­пи — 104,8; 98,2 та 103 %, від­по­від­но для пе­рі­о­дів 7‑9; 10‑12 та 13‑15 мі­ся­ців, а не­роз­ще­плю­ва­но­го — 66,4; 84,1; 76,7 % у ра­ціо­ні кон­троль­ної гру­пи та 84,9; 80,6; 84,0 % — у те­лиць до­слі­дної гру­пи. Кіль­кість НДК (у % до СР) в ра­ціо­нах те­лиць кон­троль­ної гру­пи ста­но­ви­ла 47,8‑52,0 %,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.