«Укр­сад­пром» про­по­нує вне­сти дрі­бних са­дів­ни­ків до пе­ре­лі­ку дер­ждо­та­цій

Agrobusiness Segodni - - У номері -

Асо­ці­а­ція «Укр­сад­пром» іні­ці­ює роз­ши­ре­н­ня держ­під­трим­ки за при­дба­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки на дрі­бні са­дів­ни­чі го­спо­дар­ства.

Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро», з ці­єю ме­тою во­на звер­ну­ла­ся до пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ма­кси­ма Мар­ти­ню­ка з про­ха­н­ням вне­сти змі­ни до Пе­ре­лі­ку, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­на­гро­по­лі­ти­ки № 151 від 20 бе­ре­зня 2018 ро­ку, від­по­від­но до яких ско­ри­ста­ти­ся держ­під­трим­кою для те­хні­чно­го пе­ре­о­сна­ще­н­ня та під­ви­ще­н­ня рів­ня ме­ха­ні­за­ції га­лу­зі змо­жуть го­спо­дар­ства, пло­ща мо­ло­дих на­са­джень яких ста­но­вить від 5 га.

« На­ра­зі в Укра­ї­ні, від­по­від­но до з а з н а ч е н ого пе­ре­лі­ку, отри­ма­ти ком­пен­са­цію за при­дба­н­ня тра­кто­рів мо­жуть са­дів­ни­чі го­спо­дар­ства, пло­ща мо­ло­дих на­са­джень яких ста­но­вить від 10 га. Від­так, дрі­бні го­спо­дар­ства, осо­бли­во в ягі­дно­му се­кто­рі, і яких пе­ре­ва­жна біль- шість в Укра­ї­ні, не мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся ці­єю про­гра­мою під­трим­ки са­дів­ни­цтва», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

Вне­се­н­ня за­про­по­но­ва­них асо­ці­а­ці­єю змін до­зво­лить ін­тен­си­фі­ку­ва­ти про­цес ме­ха­ні­за­ції, пе­ред­усім ягі­дно­го се­кто­ру та са­дів­ни­цтва в ці­ло­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.