Ма­ло­ефе­ктив­ні за­лі­зни­чні стан­ції пла­ти­ти­муть до­да­тко­ві пла­те­жі

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

«Укр­за­лі­зни­ця» пла­нує пе­ре­гля­да­ти рей­тинг ефе­ктив­но­сті ван­та­жних стан­цій два ра­зи в рік. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на ЦТС, про це по­ві­до­мив спів­го­ло­ва ло­гі­сти­чно­го ко­мі­те­ту ЄБА Ан­дрій Шкляр.

«Стан­ції, що не від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям ефе­ктив­но­сті (орі­єн­тов­но 5 ва­го­нів се­ре­дньо­ден­но­го на­ван­та­же­н­ня за пе­рі­од), пла­ти­ти­муть до­да­тко­ві пла­те- жі за по­да­чу з су­сі­дньої стан­ції. Якщо кри­те­рій до­ся­гну­то — на на­сту­пні шість мі­ся­ців оцін­ки до­да­тко­ві пла­те­жі зні­ма­ю­ться», — за­зна­чив Шкляр.

Це, на дум­ку пред­став­ни­ків «Укр­за­лі­зни­ці», бу­де сти­му­лю­ва­ти ван­та­жо­від­прав­ни­ків збіль­шу­ва­ти кіль­кість ван­та­жів, що від­прав­ля­ю­ться із ма­ло­ефе­ктив­них за­лі­зни­чних стан­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.