Агро­бі­знес в епо­ху пе­ре­мін

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ва­силь За­гар­ний Ігор Пе­трен­ко

У сто­ли­чно­му ви­став­ко­во­му цен­трі «АККО Ін­тер­нешнл» про­йшла V Між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція ді­я­чів аграр­но­го бі­зне­су Agri Invest Forum 2018. Обго­во­рю­ва­ли­ся най­більш го­стрі пи­та­н­ня сьо­го­де­н­ня: ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за екс­пор­ту олійних, за­про­ва­дже­н­ня рин­ку зем­лі, фун­кціо­ну­ва­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад то­що.

Ор­га­ні­за­то­ром фо­ру­му ви­сту­пи­ла гро­мад­ська спіл­ка «Все­укра­їн­ська Аграр­на Ра­да» (ВАР), яку очо­лює Ан­дрій Ди­кун. Їй вда­ло­ся зі­бра­ти ра­зом близь­ко 1000 уча­сни­ків: уря­дов­ців, на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, пред­став­ни­ків між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, але на­сам­пе­ред — фер­ме­рів і пра­ців­ни­ків ві­до­мих аграр­них хол­дин­гів.

В епі­центр дис­ку­сій по­тра­пи­ло кіль­ка пи­тань. Зокре­ма, зем­ля та пов’яза­не із нею рей­дер­ство. Вко­тре пі­шла жва­ва дис­ку­сія про пер­спе­кти­ви від­кри­т­тя зе­мель­но­го рин­ку, вла­шту­ва­ли на­віть ін­те­р­актив­не го­ло­су­ва­н­ня із най­більш спір­них пи­тань. У пле­бі­сци­ті взя­ли участь 450 пред­став­ни­ків аграр­них під­при­ємств з усі­єї Укра­ї­ни. Чи хо­ті­ли б ви до­ку­пи­ти со­бі зе­мель­ні ді­лян­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня? Се­ред 450 при­су­тніх ви­я­ви­ло­ся, що 94% за­ці­кав­ле­ні у цьо­му. Що ціл­ком зро­зумі­ло: фер­ме­ри пра­гнуть збіль­ши­ти свої угі­д­дя. Ще одне пи­та­н­ня сто­су­ва­ло­ся зня­т­тя зе­мель­но­го мо­ра­то­рію. Ви­я­ви­ло­ся, що за це — ли­ше 30% при­су­тніх. Тоб­то го­ло­су­ва­н­ня по­ка­за­ло: «бджо­ли про­ти ме­ду». При­су­тні агра­рії май­же одно­стай­но хо­ті­ли б ку­пу­ва­ти зем­лю, але про­ти то­го, щоб її їм про­да­ва­ли. Чи мо­жна на­зва­ти та­ку по­зи­цію ро­зум­ною?

На­вряд чи. Але во­на оче­ви­дно де­мон­струє его­їзм зем­ле­ко­ри­сту­ва­чів. Той, хто го­ло­сує за ку­пів­лю, але про­ти про­да­жу, оче­ви­дно, хо­че усі плю­си від орен­до­ва­но­го зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня за­ли­ши­ти за со­бою, а мі­ну­си від­су­тно­сті рин­ку пе­ре­кла­сти на су­спіль­ство й на міль­йо­ни вла­сни­ків «за­мо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.