Аграр­ний ба­таль­йон

Agrobusiness Segodni - - Подія - Оле­ксандр Кри­вен­ко

Київ і Ки­їв­щи­на — го­лов­на мі­шень рей­де­рів

Про діл­ків від агро­під­при­єм­ни­цтва, юри­спру­ден­ції та вла­ди, ко­трі по­ся­га­ють на сіль­сько­го­спо­дар­ські зем­лі до­бро­со­ві­сних і пра­цьо­ви­тих орен­да­рів, я знаю не з чу­ток, а з вла­сно­го про­фе­сій­но­го до­сві­ду жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань. Го­ту­ю­чи цей ма­те­рі­ал, при­га­дав по­їзд­ку в се­ли­ще Гор­ба­ні, що на Ки­їв­щи­ні, ве­сною 2009 ро­ку. Зне­на­цька я став свід­ком то­го, як ке­ро­ва­ний «го­стя­ми»-рей­де­ра­ми ком­байн зни­щу­вав пер­ші па­рос­тки елі­тної ози­мої пше­ни­ці на ді­лян­ці по­ля, на­ле­жної за­кон­но­му орен­да­рю — мі­сце­во­му ко­опе­ра­ти­ву. Це від­бу­ва­лось за під­трим­ки ра­йон­ної держ­адмі­ні­стра­ції, яка на­пе­ре­до­дні в ін­терв’ю га­ран­ту­ва­ла, що не допу­стить си­ло­во­го про­ти­бор­ства сто­рін. За чо­ти­ри ро­ку по­то­му я ді­знав­ся, що пред­став­ни­ка ко­опе­ра­ти­ву, ге­роя мо­го роз­слі­ду­ва­н­ня — бор­ця за пра­ва се­лян, бу­ло вби­то на по­двір’ї го­спо­дар­ства…

За час, який ми­нув із тих по­дій, си­ту­а­ція в Укра­ї­ні з не­за­кон­ним за­во­ло­ді­н­ням май­ном сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків і пра­ва­ми на ньо­го, зло­дій­ським за­гар­ба­н­ням агро­під­при­ємств, не по­кра­щи­лась. По­при ство­ре­н­ня між­ві­дом­чої уря­до­вої та мін’юстів­ської ко­мі­сій, опе­ра­тив­них обла­сних ан­ти­рей­дер­ських шта­бів, рей­дер­ство про­дов­жує свою руй­нів­ну дію, зав­да­ю­чи шко­ду пред­став­ни­кам аграр­но­го бі­зне­су, ко­ле­кти­вам під­при­ємств, їхнім сім’ям, мі­сце­вим гро­ма­дам, ін­ве­сти­цій­но­му імі­джу Укра­ї­ни.

Згі­дно з остан­ні­ми офі­цій­ни­ми зві­та­ми Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, в Укра­ї­ні в 2017 ро­ці за­фі­ксо­ва­но 400 та­ких ви­пад­ків, і кіль- кість їх нев­пин­но збіль­шу­є­ться. Да­ні ж ана­лі­зу тен­ден­цій остан­ніх двох ро­ків, який про­ве­ла гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Бі­знес-Вар­та», свід­чать про по­над пів­то­ра-дво­кра­тне зро­ста­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка. Очі­ку­є­ться, що він ся­гне по­зна­чки 700–800 пре­це­ден­тів рей­дер­ства у ца­ри­ні аграр­но­го під­при­єм­ни­цтва вже до но­во­го ро­ку.

Не менш ва­жли­вою для об’єктив­ної оцін­ки то­го, як по­тер­па­ють від дій злов­ми­сни­ків агра­рії, є ін­фор­ма­ція пла­тфор­ми для ро­бо­ти з від­кри­ти­ми да­ни­ми Opendatabot, від­по­від­но до якої з 2013 ро­ку в Укра­ї­ні ста­ло­ся 1690 си­ло­вих за­хо­плень фер­мер­ських го­спо­дарств, се­ред яких 539 — за остан­ні ві­сім­над­цять мі­ся­ців. Най­біль­ше рей­де­ри по­лю­ють на сіль­сько­го­спо­дар­ські ком­па­нії, що роз­та­шо­ва­ні в мі­сті Ки­є­ві та обла­сті. Там в остан­ні 5 ро­ків за­фі­ксо­ва­но 412 та­ких ви­пад­ків. Дру­гу нев­ті­шну схо­дин­ку по­сі­дає Дні­про­пе­тров­щи­на (133 ата­ки), тре­тю — Львів­ська область (89). Тем­пи по­ши­ре­н­ня рей­дер­ських за­хо­плень є озна­кою то­го, що спро­би да­ти їм від­січ іще не ма­ють на­ле­жно­го ре­зуль­та­ту.

Корупція та про­га­ли­ни в за­ко­нах — дже­ре­ла рей­дер­ства

Во­дно­час сум­на ста­ти­сти­ка ство­рює се­ред агра­рі­їв не­пев­ність у пер­спе­кти­ві роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су. На це вка­зу­ють ре­зуль­та­ти зов­сім іще сві­жо­го опи­ту­ва­н­ня, яке дня­ми організувала гро­мад­ська спіл­ка «Все­укра­їн­ська Аграр­на Ра­да» (ВАР). До уча­сті в те­ле­фон­но­му ін­терв’ю за стан­дар­ти­зо­ва­ною ан­ке­тою бу­ло за­про­ше­но 500 ке­рів­ни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, які пред­став­ля­ють усі обла­сті Укра­ї­ни. Ана­лі­ти­чний су­про­від і оброб­ку отри­ма­них ре­зуль­та­тів до­слі­дже­н­ня здій­снив Центр «Со­ці­аль­ний мо­ні­то­ринг».

Як по­ка­за­ло опи­ту­ва­н­ня, ли­ше 23% агра­рі­їв від­чу­ва­ють свій бі­знес і пра­во вла­сно­сті за­хи­ще­ни­ми від рей­дер­ських за­хо­плень. Се­ред 71% тих, хто ви­сло­вив по­бо­ю­ва­н­ня, най­біль­ше фер­ме­рів, які пред­став­ля­ють пів­ден­ні та схі­дні те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Ви­со­кою ви­зна­ли не­без­пе­ку си­ло­вої ата­ки на бі­знес 31% опи­та­них сіль­го­спви­ро­бни­ків, а 44% ре­спон­ден­тів оці­ню­ють рі­вень за­гро­зи як се­ре­дній.

На пе­ре­ко­на­н­ня 64% уча­сни­ків ін­терв’юва­н­ня, за­си­л­ля ко­ру­пції є основ­ною при­чи­ною на­ва­ли рей­дер­ства в ор­га­нах вла­ди та пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми дер­жа­ви. Близь­ко 40% про­ан­ке­то­ва­них агра­рі­їв вва­жа­ють зна­чно ура­же­ни­ми нею та­кі вла­дні ін­сти­ту­ції, як Ко­мі­сія з пи­тань роз­гля­ду скарг у сфе­рі дер­жав­ної ре­є­стра­ції, що діє при Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ (по­лі­ція), про­ку­ра­ту­ра та суд.

39% опи­та­них сіль­го­спви­ро­бни­ків вва­жа­ють, що на­йопти­маль­ні­шим спосо­бом бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та рей­дер­ством є спів­пра­ця че­рез об’єд­на­н­ня фер­ме­рів, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції та ру­хи.

Ви­со­ку, дру­гу схо­дин­ку у «рей­тин­гу» чин­ни­ків, які спри­я­ють рей­де­рам, по­сі­ла за­плу­та­ність і не­до­ско­на­лість чин­но­го за­ко­но­дав­ства. Та­ке мі­сце від­ве­ли цьо­му фа­кто­ру 38% уча­сни­ків ін­терв’юва­н­ня. При­бли­зно ж стіль­ки (36%) опи­та­них вва­жа-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.