Афри­кан­ський по­ря­ту­нок для укра­їн­сько­го кор­мо­ви­ро­бни­цтва

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Сер­гій По­но­ма­рьов

В су­ча­сно­му кор­мо­ви­ро­бни­цтві ку­ку­ру­дзу мо­жна ціл­ком за­мі­ни­ти на сор­го — це най­пер­спе­ктив­ні­ша кор­мо­ва куль­ту­ра в Укра­ї­ні. Про це за­явив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор на­у­ко­во-ви­ро­бни­чо­го то­ва­ри­ства «Укр­сор­го» Яро­слав Бар­дин на агро­кон­фе­рен­ції з про­блем кор­мо­ви­ро­бни­цтва, про­ве­де­ній ком­па­ні­єю «Про­Агро» в Ки­є­ві у сер­пні.

Сор­го спе­ки не бо­ї­ться

Остан­ні­ми ро­ка­ми в Укра­ї­ні зна­чно зро­сли по­сів­ні пло­щі під сор­го. При­чи­на — різ­ке змен­ше­н­ня во­ло­ги в ґрун­ті че­рез ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри влі­тку, на­сам­пе­ред на Півдні, та вже на­віть і в зо­ні Лі­со­сте­пу. А сор­го че­рез своє по­хо­дже­н­ня із по­су­шли­вих ре­гіо­нів Схі­дної Афри­ки — куль­ту­ра, ма­кси­маль­но ефе­ктив­на в умо­вах спе­ки та по­су­хи. Са­ме то­му во­но роз­гля­да­є­ться як за­мін­ник ку­ку­ру­дзи для кор­мо­ви­ро­бни­цтва.

Гло­баль­на змі­на клі­ма­ту на Зем­лі в бік більш га­ря­чо­го та по­су­шли­во­го зму­шує агра­рі­їв за­про­ва­джу­ва­ти те­хно­ло­гії по­лив­но­го зем­ле­роб­ства. Як по­ві­до­мив ав­то­ро­ві за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра з ви­ро­бни­цтва агро­ком­па­нії «Лю­би­мів­ка» (Дні­про­пе­тров­ська обл.) Ген­на­дій За­гу­би­го­ріл­ка, ни­ні ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на бо­га­рі в умо­вах Се­ре­дньо­го При­дні­пров’я при­зво­дить до па­ді­н­ня її уро­жай­но­сті до 4–5 ц/га, а от­же, стає геть не­рен­та­бель­ним.

Зі слів Яро­сла­ва Бар­ди­на, вна­слі­док цьо­го­рі­чної ве­сня­ної по­су­хи, на­при­клад на Хер­сон­щи­ні, вро­жаю яро­го ячме­ню фа­кти­чно не бу­ло, а со­ня­шник го­спо­дар­ства пра­кти­чно не сі­я­ли вза­га­лі че­рез брак во­ло­ги в ґрун­ті.

Про­те, на дум­ку екс­пер­та, за су­ча­сно­го де­фі­ци­ту прі­сної во­ди в сві­ті ви­ро­щу­ва­н­ня кор­мо­вих куль­тур на по­ли­ві «мо­жна вва­жа­ти зло­чи­ном». Крім то­го, зро­шу­ва­н­ня са­ме со­бою не­се пев­ні ри­зи­ки: крім ви­со­кої вар­то­сті ці­єї те­хно­ло- гії (за під­ра­хун­ка­ми дні­про­пе­тров­ських екс­пер­тів, ви­тра­ти на вла­шту­ва­н­ня си­сте­ми кра­пель­но­го зро­ше­н­ня мо­жуть ся­га­ти 10 тис. дол. США на ге­ктар по­сів­ної пло­щі), най­біль­шим се­ред них є за­со­ле­н­ня ґрун­тів вна­слі­док по­ли­ву.

Між тим са­ме ви­со­ка по­су­хо­стій­кість сор­го робить її не­за­мін­ною куль­ту­рою за умов стрім­кої ари­ди­за­ції клі­ма­ту в Укра­ї­ні. На дум­ку па­на Бар­ди­на, якщо ку­ку­ру­дза ви­ма­гає ви­тра­ти 400 т во­ди для ви­ро­бни­цтва 1 т зер­на, то для сор­го цей по­ка­зник вдві­чі мен­ший. На ви­ро­щу­ва­н­ня сор­го ви­тра­ча­є­ться втри­чі мен­ше во­ди, ніж для сої, і вче­тве­ро мен­ше, ніж для рі­па- ку. Сор­го мен­ше ви­па­ро­вує во­ло­ги та не ви­сна­жує ґрунт, до­бре пе­ре­но­сить під­ви­ще­ну кон­цен­тра­цію со­лей у ґрун­ті, не­ви­ба­гли­ве до йо­го скла­ду, до­сить стій­ке про­ти шкі­дни­ків і хво­роб, тож по­тре­бує мен­ше обро­бок за­со­ба­ми за­хи­сту.

За су­ча­сних клі­ма­ти­чних умов, ре­зю­мує Яро­слав Бар­дин, «без сор­го пів­ден­ні­ше Пол­та­ви укра­їн­ським кор­мо­ви­ро­бни­кам жи­ти не мо­жна».

Ко­мо­ра ко­ри­сті

Зер­но­ве сор­го по­сі­дає у сві­то­во­му ви­ро­бни­цтві че­твер­те мі­сце пі­сля пше­ни­ці, ри­су та ку­ку­ру­дзи. Йо­го основ­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми є США, Ме­кси­ка та Ар­ген­ти­на. Зер­но сор­го ви­ко­ри­сто­ву­ють для спо­жи­ва­н­ня у ви­гля­ді кру­пи та бо­ро­шна, з ньо­го ро­блять олію та пи­во, за­сто­со­ву­ють для ви­го­тов­ле­н­ня кор­мів, а та­кож па­то­ки, ме­ля­си, кро­хма­лю, спир­ту, біо­е­та­но­лу, біо­га­зу та твер­до­го па­ли­ва. Со­ло­ма сор­го йде на ви­ро­бни­цтво па­пе­ру, кар­то­ну, пле­те­них ви­ро­бів, ві­ни­ків і по­крі­вель да­хів.

У йо­го зер­ні мі­сти­ться до 15% біл­ка, то­ді як в ку­ку­ру­дзі — до 10%. Зер­но де­яких гі­бри­дів сор­го мі­стить до 83% кро­хма­лю та по­над 6% жи­ру. Цукро­ве сор­го дає до 200 ц/га зе­ле­ної ма­си, вміст цукру в зер­ні ся­гає 24%. З уро­жаю сор­го на одно­му гек-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.