VERSATILE пред­ста­вив но­вий зер­но­зби­раль­ний ком­байн NOVA

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Ком­па­ктний зер­но­зби­раль­ний ком­байн VERSATILE NOVA — про­ду­ктив­на агро­ма­ши­на тре­тьо­го кла­су. Має мо­ло­тар­ку кла­су «три плюс», очис­тку — че­твер­то­го. При­зна­че­на для збо­ру зер­но­вих куль­тур на по­лях із не­ве­ли­кою пло­щею — від 50 до 500 га. Ви­со­кий клі­ренс, по­хи­ла ка­ме­ра з си­сте­мою ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу, ком­фор­та­бель­на ка­бі­на і пов­на ав­то­ма­ти­за­ція — все це ви­гі­дно ви­ді­ляє но­вин­ку се­ред ана­ло­гів. Іде­аль­но під­хо­дить для тих го­спо­дарств, яким не по­трі­бна на­дмір­на про­ду­ктив­ність, і ва­жли­вим є пи­та­н­ня ці­ни.

VERSATILE NOVA осна­ще­ний де­кою (під­ба­ра­ба­н­ням) із най­біль­шим охо­пле­н­ням у сві­ті — 154 гра­ду­си, то­ді як за­зви­чай во­но не пе­ре­ви­щує 130. А ве­ли­ке охо­пле­н­ня до­зво­ляє за один обо­рот зро­би­ти біль­ше ви­мо­ло­ту. Об­сяг бун­ке­ра ста­но­вить 4,5 куб. м, швид­кість ви­ван­та­же­н­ня — 50 л/с.

Ком­байн осна­ще­ний дви­гу­ном 180 к. с., за­пас кру­тно- го мо­мен­ту — до 20%. Еле­ктро­ні­ка дви­гу­на пов­ні­стю сте­жить за йо­го ро­бо­тою і по­дає рів­но стіль­ки па­ли­ва, скіль­ки по­трі­бно від­по­від­но до по­то­чно­го на­ван­та­же­н­ня. Зав­дя­ки цьо­му до­ся­га­є­ться мі­ні­маль­на ви­тра­та па­ли­ва.

У стан­дар­тній ком­пле­кта­ції ком­байн по­став­ля­є­ться із за­днім при­во­дом. Ко­ро­тка ба­за і збіль­ше­ний до­ро­жній про­світ у пів­ме­тра — ва­го­ма пе­ре­ва­га для ре­гіо­нів із не­рів­ним ре­льє­фом. А під час ро­бо­ти на ґрун­тах зі зни­же­ною не­су­чою зда­тні­стю пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість уста­нов­ки ко­ліс збіль­ше­но­го ти­по­ро­змі­ру.

На ком­бай­ни VERSATILE NOVA вста­нов­лю­ють дво­мі­сні ка­бі­ни Comfort Cab, як у ма­ши­ни ви­що­го кла­су, — гер­ме­ти­зо­ва­ні, з си­сте­мою кон­ди­ці­ю­ва­н­ня, зі зру­чни­ми ре­гу­льо­ва­ни­ми крі­сла­ми і ру­льо­вою ко­лон­кою. Управ­ля­ти ви­ро­бни­чи­ми про­це­са­ми до­по­ма­гає бор­то­ва ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма Adviser II з РК-мо­ні­то­ром.

Спів­ві­дно­ше­н­ня ці­ни та яко­сті но­вин­ки опти­маль­на се­ред «одно­кла­сни­ків», то­му ком­па­нія VERSATILE роз­ра­хо­вує на по­пу­ляр­ність но­во­го ком­бай­на се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв. Тим біль­ше, що на сьо­го­дні VERSATILE про­по­нує кіль­ка ви­гі­дних фі­нан­со­вих про­грам, одна з яких — кре­дит під 0% до 18 мі­ся­ців на при­дба­н­ня ком­бай­нів, із по­ча­тко­вим вне­ском від 20% і се­зон­ни­ми ви­пла­та­ми із кре­ди­ту. Зав­дя­ки цій про­гра­мі 15 го­спо­дарств вже ста­ли ща­сли­ви­ми вла­сни­ка­ми ком­бай­нів VERSATILE. У зв’яз­ку з ви­со­ким ін­те­ре­сом цю про­по­зи­цію про­дов­же­но до кін­ця 2018 ро­ку.

Для кон­суль­та­цій із при­дба­н­ня те­хні­ки VERSATILE звер­тай­те­ся за те­ле­фо­на­ми: +38 098 675–47–11, +38 044 596–55–29 або до офі­цій­но­го ди­ле­ра у ва­шо­му ре­гіо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.