Прем’єр-мі­ністр про­ти від­кри­т­тя рин­ку зем­лі для всіх

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман вва­жає, що не­об­хі­дно до­зво­ли­ти укра­їн­цям про­да­ва­ти і ку­пу­ва­ти зем­лю один в одно­го в за­фі­ксо­ва­но­му роз­мі­рі, в той же час зем­ля не по­вин­на по­тра­пи­ти в ру­ки ве­ли­ких агро­хол­дин­гів. Про це по­ві­дом­ляє «Укр­ін­форм». «Я ка­те­го­ри­чно про­ти від­кри­т­тя рин­ку зем­лі все для всіх і на всі бо­ки. Ось я про­ти і це моя по­зи­ція як гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни. Це для ме­не є прин­ци­по­вим пи­та­н­ням. Вва­жаю, що по­трі­бно да­ти мо­жли­вість укра­їн­цям один в одно­го ку­пу­ва­ти зем­лю в обме­же­ній кіль­ко­сті і для від­по­від­но­го про­фе­сій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня», — ви­сло­вив­ся чи­нов­ник.

На­га­да­є­мо, що де­пу­та­ти зно­ву ви­ма­га­ють ска­су­ва­ти зе­мель­ний мо­ра­то­рій. Во­ни зро­би­ли по­да­н­ня до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду від іме­ні 69 на­ро­дних обран­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.