Пло­щі під гре­чкою мо­жуть ско­ро­ти­ти­ся

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

По­сі­ви гре­чки в Укра­ї­ні на­сту­пно­го ро­ку мо­жуть ся­га­ти 40– 50 тис. га, що вдві­чі мен­ше, ніж цьо­го річ у зв’яз­ку з ін­тер­вен­ці­єю не­які­сної гре­ча­ної кру­пи з Ро­сії. Про це по­ві­дом­ляє AgroTimes. Вна­слі­док цьо­го ін­тер­вен­ція ро­сій­ської кру­пи на укра­їн­ський ри­нок зни­щує еко­но­мі­чну мо­ти­ва­цію в укра­їн­ських агра­рі­їв в подаль­шо­му ви­ро­щу­ва­ти цю куль­ту­ру, за­ува­жи­ли в ВАР. Зокре­ма, низ­ка чле­нів асо­ці­а­ції, які ви­ро­щу­ють гре­чку, за­яви­ли про те, що бу­дуть ско­ро­чу­ва­ти по­сів­ні пло­щі під ці­єю куль­ту­рою або зов­сім від­мов­ля­ться від її ви­ро­щу­ва­н­ня.

За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, у 2017 ро­ці в Укра­ї­ну офі­цій­но бу­ло за­ве­зе­но 15,9 тис. т зер­на гре­чки, з яких 12,7 тис. т — із Ро­сії, 17,3 тис. т — із Ка­зах­ста­ну, який та­кож по­ста­чає до нас гре­ча­ну кру­пу ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва. Крім цьо­го, зна­чні об­ся­ги гре­ча­ної кру­пи бу­ло за­ве­зе­но че­рез на­пів­ле­галь­ні схе­ми. Час­тка ро­сій­ської кру­пи на укра­їн­сько­му рин­ку вже до­ся­гла близь­ко 45–50%, за­ува­жи­ли в ВАР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.