Но­вин­ки в порт­фе­лі гі­бри­дів со­ня­шни­ку ком­па­нії «Син­ген­та»

Agrobusiness Segodni - - Гостре питання - Ген­на­дій Ма­ли­на

Україна — ви­ро­бник со­ня­шни­ку і со­ня­шни­ко­вої олії но­мер один у сві­ті. В остан­ні ро­ки пло­щі під ці­єю куль­ту­рою у на­шій кра­ї­ні ста­нов­лять по­над 6 млн га, що за­без­пе­чує 32 % сві­то­во­го об­ся­гу на­сі­н­ня. От­же, со­ня­шник — одна з най­ва­жли­ві­ших і най­при­бу­тко­ві­ших куль­тур у сіль­сько­му го­спо­дар­стві Укра­ї­ни, то­му йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня по­стій­но ін­тен­си­фі­ку­є­ться.

Зви­чай­но, кри­те­рії ви­бо­ру гі­бри­дів, за­ле­жно від ре­гіо­ну й умов ви­ро­щу­ва­н­ня, рі­зні. Ком­па­нія «Син­ген­та» має ве­ли­ке пор­тфо­ліо ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів со­ня­шни­ку, ада­пто­ва­них до рі­зних на­пря­мів і те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня (кла­си­чні, ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві, Clearfield®, Clearfield® Plus, HTS, ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві для Clearfield®), рі­зних груп сти­гло­сті — від ран­ньо- до се­ре­дньо­пі­зньо­сти­глих. Ба­га­тий асор­ти­мент гі­бри­дів до­зво­ляє обра­ти не­об­хі­дний гі­брид для пев­ної зо­ни.

У 2018 ро­ці «Син­ген­та» ви­ве­ла на ри­нок но­ве по­ко­лі­н­ня гі­бри­дів. У кла­си­чно­му се­гмен­ті ком­па­нія пред­ста­ви­ла два но­ві гі­бри­ди со­ня­шни­ку — Аль­кан­та­ра та СИ Еді­сон, у Clearfield®се­гмен­ті — гі­брид СИ Бар­ба­ті.

Ба­га­то сіль­го­спви­ро­бни­ків со­ня­шни­ку на Схо­ді і Пів­ден- но­му Схо­ді Укра­ї­ни вже до­бре зна­ють гі­брид Бо­сфо­ра, який вва­жа­є­ться ета­ло­ном по­су­хо­стій­ко­сті у сво­є­му се­гмен­ті. Гі­дне до­пов­не­н­ня йо­му — гі­брид Аль­кан­та­ра, теж зда­тний про­ти­сто­я­ти но­вим ра­сам вов­чка в по­су­шли­вих умо­вах.

Аль­кан­та­ра — це но­ва ге­не­ти­ка, яка вті­лює не­пе­ре­вер­ше­ну вро­жай­ність (по­тен­ці­ал — більш як 45 ц/га) та ви­хід олії у по­су­шли­вих умо­вах до 49 %. Ство­ре­ний са­ме для умов із не­до­ста­тнім зво­ло­же­н­ням, це се­ре­дньо­ран­ній гі­брид із пе­рі­о­дом ве­ге­та­ції 105-110 днів. Йо­го най­біль­ша цін­ність про­яв­ля­є­ться у стре­со­вих умо­вах, ко­ли він де­мон­струє кра­щі ре­зуль­та­ти по­рів­ня­но з кон­ку­рен­тни­ми гі­бри­да­ми со­ня­шни­ку. Швид­ке про­ро­ста­н­ня й ін­тен­сив­ний роз­ви­ток на по­ча­тко­вих ета­пах ор­га­но­ге­не­зу спри­я­ють ефе­ктив­но­му ви­ко­ри­стан­ню ве­сня­ної во­ло­ги, зав­дя­ки цьо­му фор­му­є­ться до­бре роз­ви­не­на ко­ре­не­ва си­сте­ма, що на­да­лі до­зво­ляє про­ду­ктив­но до­бу­ва­ти во­ло­гу з глиб­ших ша­рів ґрун- ту. У гі­бри­да Аль­кан­та­ра ви­со­ка жа­ро­стій­кість і від­мін­на зда­тність фор­му­ва­ти пов­ні­стю за­пи­ле­ний ко­шик, пи­лок яко­го збе­рі­гає жит­тє­зда­тність за тем­пе­ра­ту­ри до +35 °С, а це на 3-4 °С ви­ще, ніж у біль­шо­сті пред­став­ле­них на рин­ку гі­бри­дів.

Гі­брид Аль­кан­та­ра ре­ко­мен­до­ва­но пе­ред­усім для по­су­шли­вих ре­гіо­нів Пів­дня і Схо­ду Укра­ї­ни, віль­них від фо­мо­пси­су. Ре­ко­мен­до­ва­на гу­сто­та до зби­ра­н­ня — 40-45 тис./га.

СИ Еді­сон — се­ре­дньо­сти­глий гі­брид із ге­не­ти­чною стій­кі­стю до но­вих рас вов­чка. Пла­сти­чний до умов ви­ро­щу­ва­н­ня, де­мон­струє ста­біль­ну ви­со­ку вро­жай­ність в усіх зо­нах ви­ро­щу­ва­н­ня. Має ви­со­кий рі­вень по­су­хо- і стій­ко­сті до не­справ­жньої бо­ро­шни­стої ро­си. Лис­тки у ньо­го го­фро­ва­ні, що сут­тє­во збіль­шує ефе­ктив­ну пло­щу фо­то­син­те­зу й до­зво­ляє фор­му­ва­ти ма­кси­маль­ний уро­жай та пов­но­цін­ний на­лив на­віть у скла­дних по­су­шли­вих умо­вах. Один із не­за­пе­ре­чли­вих плю- сів гі­бри­да — ви­со­кий вміст олії до 54 %.

Для до­ся­гне­н­ня кра­щих ре­зуль­та­тів ком­па­нія «Син­ген­та» ре­ко­мен­дує ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гі­брид в умо­вах ін­тен­сив­но­го зем­ле­роб­ства. Опти­маль­на гу­сто­та на мо­мент зби­ра­н­ня: у по­су­шли­вих умо­вах Пів­ден­но­го Сте­пу — 40-45 тис. ро­слин/га, в умо­вах Пів­ні­чно­го Сте­пу і Лі­со­сте­пу — 50-55 тис. ро­слин/га.

Гі­брид СИ Бар­ба­ті до­пов­нює лі­ній­ку Clearfield®гі­бри­дів. Зав­дя­ки ви­со­кій по­су­хо­стій­ко­сті (рі­вень гі­бри­да Са­най МР) СИ Бар­ба­ті де­мон­струє ста­біль­ні ре­зуль­та­ти в ре­гіо­нах із ри­зи­ка­ми три­ва­лої по­су­хи, ви­три­мує низь­кий агро­фон. Ге­не­ти­чно стій­кий до вов­чка ра­си F. З ви­со­ки­ми тем­па­ми ро­сту на по­ча­тко­вих ета­пах ор­га­но­ге­не­зу.

Ре­ко­мен­ду­є­ться для зон Пів­ден­но­го Сте­пу і Схо­ду Укра­ї­ни, віль­них від фо­мо­пси­су. Ви­со­ка по­су­хо­стій­кість по­єд­ну­є­ться із гар­ною уро­жай­ні­стю. Ре­ко­мен­до­ва­на гу­сто­та до зби­ра­н­ня — 40-45 тис. ро­слин/га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.