За­хист ячме­ню ози­мо­го від хво­роб

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Іван Мар­ков

В Укра­ї­ні ячмінь по­сі­дає че­твер­те мі­сце пі­сля ози­мої пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку як за пло­ща­ми, так і за ви­ро­бни­цтвом зер­на.

Основ­ні пло­щі під ячме­нем ози­мим зо­се­ре­дже­ні в Кі­ро­во­град­ській, Пол­тав­ській, Хар­ків­ській, Дні­про­пе­тров­ській, За­по­різь­кій, Оде­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Хер­сон­ській, Хмель­ни­цькій та Він­ни­цькій обла­стях.

Ячмінь ози­мий є най­менш мо­ро­зо- і зи­мо­стій­кий се­ред хлі­бних ози­мих куль­тур. За­ги­бель ро­слин, за­ле­жно від сор­ту, від­бу­ва­є­ться за низь­кої тем­пе­ра­ту­ри (12–17°С). Ячмінь мо­же ги­ну­ти на­віть за тем­пе­ра­ту­ри –12–13°С, за умов три­ва­ло­го похо­ло­да­н­ня, осо­бли­во на пе­ре­зво­ло­же­них по­лях.

Мо­ро­зо- і зи­мо­стій­кість ро­слин різ­ко па­дає за умов ран­ніх стро­ків сів­би, ко­ли во­се­ни ро­сли­ни пе­ре­ро­ста­ють, фа­за ку­ще­н­ня у яких за­вер­шу­є­ться, і ро­сли­ни по­чи­на­ють ви­хо­ди­ти в труб­ку. Слаб­ка зи­мо­стій­кість ро­слин по­ясню­є­ться за­вер­ше­н­ням ста­дії яро­ви­за­ції до зи­ми, яка три­ває не біль­ше 30–40 днів. То­му у ра­зі ви­ро­щу­ва­н­ня ячме­ню ози­мо­го, щоб уни­кну­ти ви­мер­за­н­ня ро­слин, слід су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся опти­маль­них стро­ків сів­би, щоб фа­за ку­ще­н­ня ро­слин за­вер­шу­ва­лась не во­се­ни, а на­ве­сні.

Ду­же шко­дить ячме­ню ози­мо­му різ­ка змі­на тем­пе­ра­тур у зи­мо­вий і ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­о­ди (гли­бо­кі зи­мо­ві від­ли­ги і ран­ньо­ве­сня­ні похо­ло­да­н­ня).

Ячмінь ози­мий від­зна­ча­є­ться ви­со­кою по­су­хо­стій­кі­стю про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду ве­ге­та­ції. Тран­спі­ра­цій­ний ко­е­фі­ці­єнт рід­ко пе­ре­ви­щує 400. За не­ста­чі во­ло­ги в ґрун­ті і су­хо­ві­ях більш стій­кий про­ти за­па­лу, ніж ін­ші зла­ко­ві куль­ту­ри.

Ячмінь ози­мий від­зна­ча­є­ться ви­со­кою пла­сти­чні­стю і до­бре ро­сте на рі­зних ґрун­тах. Але кра­щи­ми є стру­ктур­ні ро­дю­чі чор­но­зе­ми ти­по­ві та опі­дзо­ле­ні, ка­шта­но­ві і тем­но-сі­рі су­глин­ко­ві ґрун­ти з гли­бо­ким гу­му­со­вим ша­ром та рН 6,0–7,5.

Від­но­сно по­віль­ний роз­ви­ток ро­слин ячме­ню ози­мо­го на по­ча­тку ве­ґе­та­ції дає мо­жли­вість більш ре­тель­но про­во­ди­ти те­хно­ло­гі­чні за­хо­ди.

Для під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті ячме­ню ози­мо­го ва­жли­вим є за­хист ро­слин від хво­роб та шкі­дни­ків. Ін­тен­сив­ний роз­ви­ток за­хво­рю­вань зде­біль­шо­го від­бу­ва­є­ться у дру­гій по­ло­ви­ні ве­ге­та­ції куль­ту­ри. Во­дно­час пре­вен­тив­ні за­хо­ди, про­ве­де­ні в пе­ре­д­по­сів­ний пе­рі­од, та си­сте­ма­ти­чний мо­ні­то­ринг по­сі­вів ячме­ню ози­мо­го на по­ча­тку ве­ге­та­ції ро­слин во­се­ни по­стій­но кон­тро­лю­ють фі­то­са­ні­тар­ний стан по­сі­вів, спри­я­ють своє­ча­сно­му і які­сно­му про­во­ден­ню за­хи­сних за­хо­дів на пі­зні­ших фа­зах роз­ви­тку ро­слин.

У пе­рі­од ве­ге­та­ції ячме­ню ози­мо­го во­се­ни слід за­сто­со­ву­ва­ти ін­те­гро­ва­ний за­хист ро­слин від хво­роб, шкі­дни­ків і бур’янів. На за­бур’яне­них по­сі­вах ячме­ню ози­мо­го до­ціль­ним є про­ве­де­н­ня хі­мі­чно­го за­хис- ту у ви­гля­ді за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів. Ви­бір остан­ніх за­ле­жить від на­яв­но­сті в по­сі­вах ячме­ню тих чи ін­ших ви­дів одно­рі­чних або ба­га­то­рі­чних зла­ко­вих і дво­доль­них бур’янів, фа­зи їх роз­ви­тку, по­го­дних умов. За­сто­со­ву­ю­чи гер­бі­ци­ди на по­сі­вах ячме­ню, не­об­хі­дно до­три­му­ва­тись стро­ку при­да­тно­сті пре­па­ра­тів, ви­мог те­хні­ки без­пе­ки, пра­виль­но­го до­зу­ва­н­ня роз­чи­нів, мо­жли­во­сті їх за­сто­су­ва­н­ня у ба­ко­вих су­мі­шах, за­без­пе­че­н­ня рів­но­мір­но­го вне­се­н­ня пре­па­ра­тів за ден­них тем­пе­ра­тур 16–18°С.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.