Ін­те­гро­ва­ний за­хист хміль­ної яго­ди

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Дми­тро Сі­рий

Ви­но­гра­дар­ство в не­тра­ди­цій­них зо­нах, зокре­ма в Пів­ні­чній Укра­ї­ні, — це зав­жди ви­со­кі ри­зи­ки. І клю­чо­вою про­бле­мою ви­ро­щу­ва­н­ня на­віть спе­ці­аль­но ви­ве­де­них сор­тів є хво­ро­би, які про­цві­та­ють за ря­сні­шої ро­си та біль­шої кіль­ко­сті опа­дів, ніж у ре­гіо­нах зі спри­я­тли­ві­шим для ви­но­гра­ду клі­ма­том. Цьо­го­річ са­ме в та­ких умо­вах на ба­зі са­до­во­го цен­тру «Пів­ні­чне ви­но­гра­дар­ство» (Виш­го­род­ський р-н, Ки­їв­ська обл.) ви­про­бо­ву­ва­лась ін­те­гро­ва­на те­хно­ло­гія за­хи­сту, яка, крім хі­мі­чних про­ду­ктів, вклю­чає біо­ло­гі­чні пре­па­ра­ти «БТУ-Центр».

Ін­те­гро­ва­ний за­хист

«Пів­ні­чне ви­но­гра­дар­ство» сфо­ку­со­ва­не на ви­вчен­ні та роз­мно­жен­ні сто­ло­вих і те­хні­чних сор­тів ви­но­гра­ду, які зда­тні за­без­пе­чу­ва­ти ста­біль­ні вро­жаї в умо­вах Пів­ні­чної Укра­ї­ни. За по­над 20 ро­ків ді­яль­но­сті ви­вче­но їх 65.

«У ра­зі ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­ду в цій зо­ні го­лов­ною про­бле­мою є не стіль­ки те­пло­за­без­пе­че­ність, скіль­ки хво­ро­би, — за­зна­чає ке­рів­ник са­до­во­го цен­тру «Пів­ні­чне ви­но­гра­дар­ство», аспі­рант ка­фе­дри са­дів­ни­цтва ім. В.Л. Си­ми­рен­ка НУ­БіП В’яче­слав Оні­щен­ко. — Че­рез різ­кі пе­ре­па­ди ден­них і ні­чних тем­пе­ра­тур на лис­тках утво­рю­є­ться кон­ден­сат, який спри­яє роз­ви­тку основ­них хво­роб ви­но­гра­ду, зокре­ма міл­дью, ої­ді­ум, ан­тра­кноз, гни­лі ягід то­що».

«Ра­ні­ше з ци­ми хво­ро­ба­ми в са­до­во­му цен­трі бо­ро­лись тра­ди­цій­ни­ми хі­мі­чни­ми пре­па­ра­та­ми, про­те цьо­го­річ для змен­ше­н­ня пе­сти­ци­дно­го на­ван­та­же­н­ня ми ви­рі­ши­ли ви­про­бу­ва­ти ін­те­гро­ва­ну те­хно­ло­гію. За неї бу­ло здій­сне­но ли­ше одну фун­гі­ци­дну оброб­ку ран­ньою ве­сною — впро­довж ре­шти се­зо­ну за­хист ви­но­гра­ду бу­ло ціл­ко­ви­то по­кла­де­но на біо­пре­па­ра­ти», — ка­же В’яче­слав Оні­щен­ко.

До­слід за­кла­де­но на ви­ро­бни­чих ді­лян­ках са­до­во­го цен­тру, а та­кож на ча­сти­ні шкіл­ки на­вчаль­но-до­слі­дно­го по­ля «Пло­до­во-ово­че­вий сад» ка­фе­дри са­дів­ни­цтва НУ­БіП. Про­гра­ми за­хи­сту біо­пре­па­ра­та­ми на обох ло­ка­ці­ях від­рі­зня­лись одна від одної, про­те бу­ло до­три­ма­но го­лов­но­го прин­ци­пу. «Оброб­ка біо­пре­па­ра­та­ми — це ро­бо­та на упе­ре­дже­н­ня, — на­го­ло­шує агро­ном «БТУ-Центр», кан­ди­дат сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук Во­ло­ди­мир Сі­лен­ко. — Клю­чо­вим зав­да­н­ням є за­се­ли­ти та по­стій­но зба­га­чу­ва­ти біо­це­ноз ти­ми мі­кро­ор­га­ні­зма­ми, які зни­щу­ють па­то­ге­ни, сут­тє­во змен­шу­ю­чи їхню по­пу­ля­цію. Са­ме то­му ефект від вне­се­н­ня біо­фун­гі­ци­ду спо­сте­рі­га­є­ться на дру­гий день, біо­ін­се­кти­ци­ду — на тре­тій. При цьо­му вар­то про­во­ди­ти по­стій­ний мо­ні­то­ринг са­ні­тар­но­го ста­ну по­ля і, за по­тре­би, ро­би­ти по­втор­не об­при­ску­ва­н­ня че­рез 7-10 днів. Зви­чай­но, для до­ся­гне­н­ня ма­кси­маль­но­го ефе­кту по­трі­бно си­стем­но за­сто­со­ву­ва­ти ком­плекс біо­пре­па­ра­тів для за­хи­сту та жив­ле­н­ня від­по­від­но до те­хно­ло­гі­чної кар­ти».

При­ро­дні фун­гі­ци­ди Са­до­вий центр

На цій ло­ка­ції біо­ло­гі­чний за­хист ви­но­гра­ду утво­рю­ва­ло «тріо» фун­гі­ци­дів: Фі­то­цид-р® (нор­ма 2-3 л/га), Фі­то­Хелп® (12 л/га), Мі­ко­Хелп® (1-2 л/га), та, які за­сто­со­ву­ва­лись ра­зом із біо­при­ли­па­чем Ли­по­сам® у ба­ко­вій су­мі­ші (1-1,5 л/га). Вар­то від­зна­чи­ти, що ре­ко­мен­да­ції що­до нор­ми вне­се­н­ня стан­дар­тно по­да­ю­ться у «л/га», але «БТУ-Центр» на­дає са­до­во­дам, за по­тре­бою, та­бли­ці для зру­чно­го пе­ре­ра­хун­ку для об­при­ску­ва­чів рі­зно­го об’єму.

Пе­ре­лі­че­ні біо­фун­гі­ци­ди схо­жі за ефе­ктом, який во­ни чи­нять на ро­сли­ну та ґрунт, про­те від­рі­зня­ю­ться за скла­дом, а та­кож сфе­рою і спосо­бом дії. Так, в осно­ву Фі­то­цид-р® по­кла­де­но жи­ві клі­ти­ни та спо­ри ба­кте­рії Bacillus subtilis у ви­со­ко­му ти­трі: від 1х109 до 4х109 КУО/см3. Во­ни є ен­до­фі­та­ми — жи­вуть у тка­ни­нах ро­сли­ни, не зав­да­ю­чи їй жо­дної шко­ди та не при­зво­дя­чи до фі­зи­чних змін. Все­ре­ди­ні тка­нин ви­ді­ля­ють фун­гі­ци­дні ре­чо­ви­ни, що зни­щу­ють ши­ро­кий спектр гриб­ко­вих і ба­кте­рі­аль­них хво­роб, а, ра­зом із тим, у про­це­сі жит­тє­ді­яль­но­сті ви­ді­ля­ють фер­мен­ти та ві­та­мі­ни і за­га­лом по­зи­тив­но впли­ва­ють на фор­му­ва­н­ня силь­но­го іму­ні­те­ту ро­сли­ни.

За схо­жим прин­ци­пом пра­цює і Фі­то­Хелп® , але, на від­мі­ну від по­пе­ре­дньо­го пре­па­ра­ту, до йо­го скла­ду вхо­дить одра­зу кіль­ка ви­дів ба­кте­рій ро­ду Bacillus у ти­трі від 4х109 КУО/см3. За ра­ху­нок цьо­го він осо­бли­во ефе­ктив­но вби­ває збу­дни­ків ба­кте­ріо­зів, але чи­нить фун­гі­ци­дний ефект і на гриб­ко­ві па­то­ге­ни, зокре­ма на збу­дни­ків фі­то­фто­ро­зу, аль­тер­на­рії, гни­лей.

Якщо Фі­то­цид-р® та Фі­то­Хелп® за­хи­ща­ють ро­сли­ну зсе­ре­ди­ни, то Мі­ко­Хелп® ство­рює ком­пле­ксний за­хист і за­сто­со­ву­є­ться як по ли­сті, так і в яко­сті ґрун­то­во­го фун­гі­ци­ду. Гри­би-ан­та­го­ні­сти у пре­па­ра­ті при­гні­чу­ють роз­ви­ток фі­то­па­то­ге­нів, які ви­кли­ка­ють ко­ре­не­ву, сте­бло­ву та пло­до­ву гниль. Так, одні­єю із йо­го скла­до­вих є Trichoderma — у про­це­сі жит­тє­ді­яль­но­сті ці са­про­фі­тні гри­би­ан­та­го­ні­сти ви­ді­ля­ють при­род-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.