Осін­нє за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів на ози­ми­ні

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Стор­чо­ус,

За­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів із кон­тро­лю бур’янів у по­сі­вах пше­ни­ці ози­мої во­се­ни є одним із го­лов­них фа­кто­рів, який ві­ді­грає ви­рі­шаль­ну роль для фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю куль­ту­ри.

Основ­ни­ми пе­ре­ва­га­ми, які за­без­пе­чу­ють ефе­ктив­ність осін­ньо­го за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів, є зни­ще­н­ня біль­шо­сті схо­дів бур’янів; чу­тли­вість їх до пре­па­ра­тів, яка про­яв­ля­є­ться са­ме у цей пе­рі­од; кра­щі тем­пе­ра­тур­ні умо­ви для кон­тро­лю у по­рів­нян­ні з не­ста­біль­ни­ми ве­сня­ни­ми, на які впли­ває мо­жли­вість зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, а та­кож не­без­пе­ка за­мо­роз­ків; ма­кси­маль­на ефе­ктив­ність гер­бі­ци­дів зав­дя­ки чу­тли­вій фа­зі бур’янів, зокре­ма біль­шо­сті одно­рі­чних ви­дів, що змен­шу­ють ефе­ктив­ність ве­сня­ної оброб­ки че­рез до­ся­гне­н­ня стій­кої фа­зи.

До­слі­дже­н­ня­ми, про­ве­де­ни­ми остан­ні­ми ро­ка­ми, під­твер­дже­но, що у по­сі­вах по­ши­ре­н­ня на­бу­ває ме­тлюг зви­чай­ний, то­му на цих пло­щах ви­прав­да­ним є вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів або ба­ко­вих їх су­мі­шей, що мі­стять про­ти­зла­ко­вий ком­по­нент. Ефе­ктив­ни­ми для кон­тро­лю зла­ко­вих, а та­кож дво­доль­них бур’янів є гер­бі­ци­ди з «Пе­ре­лі­ку пе­сти­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів, до­зво­ле­них до ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні» на осно­ві та­ких ді­ю­чих ре­чо­вин: ди­кам­ба у по­єд­нан­ні з хлор­суль­фу­ро­ном, ізо­про­ту­рон ра­зом із ди­флю­фе­ні­ка­ном то­що.

За те­хні­чною ефе­ктив­ні­стю для обме­же­н­ня чи­сель­но­сті одно­рі­чних зла­ко­вих і дво­доль­них ви­дів бур’янів ба­ко­ві су­мі­ші гер­бі­ци­дів на осно­ві ме­три­бу­зи­ну із суль­фо­ніл­се­чо­ви­на­ми в ба­га­тьох до­слі­дах бі­ло­ру­ських до­слі­дни­ків бу­ли рів­но­цін­ні ком­бі­но­ва­ним гер­бі­ци­дам грун­то­во-ро­сто­вої дії (пен­ди­ме­та­лін у по­єд­нан­ні з ізо­про­ту­ро­ном та їх ана­ло­ги). Ви­со­ка ефе­ктив­ність для кон­тро­лю ком­пле­ксу одно­рі­чних бур’янів бу­ла та­кож за­без­пе­че­на зав­дя­ки вне­сен­ню ба­ко­вої су­мі­ші гер­бі­ци­дів про­суль­фо­кар­бу із три­а­суль­фу­ро­ном ра­зом із ди­кам­бою, пі­но­кса­де­ну із суль­фо­ніл­се­чо­вин­ни­ми гер­бі­ци­да­ми.

Слід за­зна­чи­ти, що гер­бі­ци­ди, які мі­стять у сво­є­му скла­ді ли­ше ме­три бу­зин, не­до­ста­тньо ефе­ктив­ні для кон­тро­лю під­ма­рен­ни­ка чі­пко­го. За на­яв­но­сті в по­сі­вах під­ма­рен­ни­ка чі­пко­го до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти ба­ко­ві су­мі­ші гер­бі­ци­дів на осно­ві ме­три­бу­зи­ну із гер­бі­ци­да­ми гру­пи суль­фо­ніл­се­чо­ви­ни: три­а­суль­фу­ро­ном у по­єд­нан­ні з ди­кам­бою, ди­кам­ба із хлор­суль­фу­ро­ном то­що. Нор­ми ви­тра­ти гер­бі­ци­дів у су­мі­шах мі­ні­маль­ні з ре­ко­мен­до­ва­них «Пе­ре­лі­ком пе­сти­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів, до­зво­ле­них до ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні», за на­дмір­ної за­смі­че­но­сті мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся і ма­кси­маль­ні. Ефе­ктив­не та­кож вне­се­н­ня пре­па­ра­тів на осно­ві ком­по­зи­цій амі­до­суль­фу­ро­ну у по­єд­нан­ні із йод­суль­фу­рон-ме­ти­лу на­трію та з ан­ти­до­том (ме­фен­пір­ди­е­тил).

Роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ рі­па­ку ози­мо­го, який є одним із най­кра­щих по­пе­ре­дни­ків пше­ни­ці ози­мої, по­тре­бує зде­біль­шо­го обов’яз­ко­во­го зни­ще­н­ня па­да­ли­ці від­ра­зу пі­сля схо­дів, оскіль­ки рі­пак має по­ту­жні­ший стар­то­вий роз­ви­ток, ніж пше­ни­ця. У зв’яз­ку з цим по­трі­бно пе­ред­ба­чи­ти вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів чи ба­ко­вих су­мі­шей гер­бі­ци­дів, ефе­ктив­них для обме­же­н­ня ро­сту па­да­ли­ці рі­па­ку. В осін­ній пе­рі­од за тем­пе­ра­ту­ри +50С мо­жли­ве за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів на осно­ві ді­ю­чих ре­чо­вин: ізо­про­ту­рон у по­єд­нан­ні з ди­флю­фе­ні­ка­ном; пен­ди­ме­та­лин з ізо­про­ту­ро­ном; йо­до­суль­фу­рон-ме­тил на­трій, йо­до­суль­фу­рон-ме­тил на­трій із ме­зо­суль­фу­рон-ме­ти­лом та з ди­флю­фе­ні­ка­ном; ме­три­бу­зин у по­єд­нан­ні з суль­фо­ніл­се­чо­ви­ною (нор­ми ви­тра­ти мі­ні­маль­ні з ре­ко­мен­до­ва­них чи близь­кі до ма­кси­маль­них у ра­зі на­яв­но­сті пе­ре­ро­слих ро­слин рі­па­ку).

Ці пре­па­ра­ти мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся за два ти­жні до пер­ших за­мо­роз­ків, ефе­ктив­ність їх та­кож від­мі­че­на за тем­пе­ра­ту­ри +50С. Однак ко­жен із них ефе­ктив­ний для кон­тро­лю ро­сту па­да­ли­ці рі­па­ку під час пев­ної ста­дії. На ро­сли­нах пе­ре­ро­сло- го рі­па­ку їх ефе­ктив­ність зни­жу­є­ться, у цьо­му ви­пад­ку більш ефе­ктив­не за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­тів, що мі­стять ди­кам­бу чи гру­пу 2,4-Д, 2М-4Х (їх ре­ко­мен­до­ва­но вно­си­ти за тем­пе­ра­ту­ри 120С і ви­ще з ме­тою кон­тро­лю роз­ви­тку рі­па­ку на рі­зних фа­зах), у то­му чи­слі й ве­сною. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що за­сто­су­ва­н­ня їх в осін­ній пе­рі­од мо­же не­га­тив­но впли­ва­ти на зи­мо­стій­кість пше­ни­ці ози­мої.

Для кон­тро­лю за­смі­че­но­сті по­сі­вів пше­ни­ці ози­мої па­да­ли­цею рі­па­ку ре­ко­мен­до­ва­но та­кож ви­ко­ри­ста­н­ня ба­ко­вих су­мі­шей гер­бі­ци­дів гру­пи суль­фо­ніл­се­чо­ви­ни із гер­бі­ци­да­ми гру­пи 2,4-Д і 2М-4Х (мі­ні­маль­ні нор­ми вне­се­н­ня із ре­ко­мен­до­ва­них). Опти­маль­ною тем­пе­ра­ту­рою по­ві­тря для вне­се­н­ня ви­ще­вка­за­них су­мі­шей є 12-140С і ви­ще.

Крім то­го, за­зна­ча­є­мо, що ефе­ктив­ність хі­мі­чно­го кон­тро­лю за­ле­жить не тіль­ки від пре­па­ра­ту, яким бу­дуть об­при­ску­ва­ти, а й від до­три­ма­н­ня вста­нов­ле­но­го ре­гла­мен­ту йо­го за­сто­су­ва­н­ня, зокре­ма від­по­від­ність гер­бі­ци­ду ви­до­во­му скла­ду, по­го­дних умов, ста­ну і фа­зи роз­ви­тку куль­ту­ри, тер­мі­нів та яко­сті вне­се­н­ня. Во­се­ни не ре­ко­мен­ду­є­ться вно­си­ти гер­бі­ци­ди за умов низь­ких тем­пе­ра­тур по­ві­тря і на пло­щах, за­сі­я­них у пі­зні стро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.