На три­ва­ле збе­рі­га­н­ня за­кла­да­ють на­сі­н­ня, во­ло­гість яко­го ниж­ча кри­ти­чної, ціл­ком очи­ще­не і від­сор­то­ва­не

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

бе­ля­ми і сті­на­ми за­ли­ша­ють про­хо­ди 0,7 м, а для при­йма­н­ня і від­пу­ску на­сі­н­ня — 1,3 м зав­шир­шки. Кіль­кість ря­дів мі­шків у шта­бе­лі для зер­но­вих ко­ло­со­вих, ку­ку­ру­дзи, гре­чки, зер­но­бо­бо­вих куль­тур не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 8, про­са — 6, со­ня­шни­ку, сої, ба­га­то­рі­чних трав — 5.

До мі­шків із на­сі­н­ням при­ши­ва­ють від­по­від­ні ети­ке­тки, шта­бе­лі мі­шків мар­ку­ю­ться шта­бель­ни­ми яр­ли­ка­ми, а за­сі­ки — ана­ло­гі­чни­ми та­бли­чка­ми.

З мо­мен­ту над­хо­дже­н­ня на­сі­н­ня у схо­ви­ще не­об­хі­дно ве­сти си­сте­ма­ти­чне спо­сте­ре­же­н­ня за во­ло­гі­стю і тем­пе­ра­ту­рою йо­го та по­ві­тря, за змі­ною ко­льо­ру на­сі­н­ня, за­па­ху, по­явою осе­ред­ків са­мо­зі­грі­ва­н­ня і шкі­дни­ків. На­сін­нє­схо­ви­ща пе­рі­о­ди­чно про­ві­трю­ють, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи актив­не вен­ти­лю­ва­н­ня. Слід пам’ята­ти, що від­но­сна во­ло­гість зов­ні­шньо­го по­ві­тря має бу­ти не ви­ще 60– 70%, а тем­пе­ра­ту­ра — ниж­чою, ніж тем­пе­ра­ту­ра при­мі­ще­н­ня, бо іна­кше мо­жли­ва кон­ден­са­ція во­ло­ги на на­сін­ні. Збе­рі­га­н­ня у су­хо­му хо­ло­дно­му ста­ні — опти­маль­не для всіх зон і куль­тур. Пе­ре­охо­ло­дже­н­ня (ниж­че мі­нус 10–15 °C) не при­пу­сти­ме, осо­бли­во на­сі­н­ня із під­ви­ще­ною во­ло­гі­стю мо­же за­ги­ну­ти. На­ве­сні не мо­жна до­пу­ска­ти швид­ко­го йо­го про­грі­ва­н­ня. Щоб во­но про­грі­ва­ло­ся по­сту­по­во, на­сін­нє­схо­ви­ще не­об­хі­дно про­ві­трю­ва­ти тіль­ки вно­чі або в хо­ло­дні дні.

Пам’ятай­те: ство­ре­н­ня ком­пле­ксу опти­маль­них умов за­без­пе­чує збе­ре­же­н­ня стру­ктур­но­го ста­ну, біо­хі­мі­чно­го скла­ду, біо­ло­гі­чних вла­сти­во­стей на­сі­н­ня та по­дов­же­н­ня йо­го го­спо­дар­сько­го дов­го­лі­т­тя.

По­ра­ди що­до під­го­тов­ки які­сно­го на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу

Основ­ною при­чи­ною низь­ких по­сів­них яко­стей на­сі­н­ня є ор­га­ні­за­цій­ні не­до­роб­ки, а са­ме: нев­ча­сно зби­ра­ють на­сін­нє

ві по­сі­ви; не вжи­ва­ють за­хо­дів що­до не­гай­но­го слі­дом за зби­ра­н­ням про­су­шу­ва­н­ня, очис­тки і сор­ту­ва­н­ня на­сі­н­ня; яв­но не­при­да­тне на­сі­н­ня не обмі­ню­ють на до­бре від­ра­зу ж у про­це­сі зби­ра­н­ня або пі­сля ньо­го; во­ло­ге на­сі­н­ня, яке має за­ви­ще­ну во­ло­гість, не про­су­шу­ють на зер­но­су­шар­ках до збе­ре­же­н­ня на скла­ді. Не­о­бо­ро­тне зни­же­н­ня схо­жо­сті на­сін­нє­во­го зер­на, яке збе­рі­га­є­ться у во­ло­го­му ста­ні, зу­мов­ле­не не ді­єю низь­ких тем­пе­ра­тур, не тер­мі­чним фа­кто­ром са­мо­зі­грі­ва­н­ня, а по­віль­но про­ті­ка­ю­чим про­це­сом роз­ви­тку мі­кро­фло­ри, в основ­но­му плі­се­ней, які зни­щу­ють за­ро­док.

Під час зби­ра­н­ня на­віть у фа­зі пов­ної сти­гло­сті на­сі­н­ня до бун­ке­ра по­тра­пля­ють зе­ле­ні ча­сти­ни ро­слин або бур’янів із во­ло­гі­стю 50–80%. Ця ма­са зво­ло­жує на­сі­н­ня про­тя­гом пер­шої ж до­би, що мо­же при­зве­сти до час­тко­во­го зі­грі­ва­н­ня і по­гір­ше­н­ня яко­сті по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, то­му не­об­хі­дно, аби зер­но, що на­ді­йшло на тік, бу­ло одра­зу очи­ще­не від до­мі­шок.

Су­хе во­ло­гі­стю до 13,5% є най­біль­ше стій­ким. Енер­гія йо­го ди­ха­н­ня мі­ні­маль­на, мі­кро­ор­га­ні­зми на йо­го по­верх­ні не роз­ви­ва­ю­ться.

На­у­ков­ця­ми до­ве­де­но, що в ре­зуль­та­ті осу­шу­ва­н­ня во­ло­го­го на­сі­н­ня під­ви­щу­є­ться йо­го схо­жість за ра­ху­нок окре­мих фі­зіо­ло­гі­чно не­зрі­лих зер­нин, які під час осу­шу­ва­н­ня (ви­ді­ле­н­ня віль­ної во­ло­ги) про­хо­дять при­ско­ре­ний про­цес до­зрі­ва­н­ня та від­бу­ва­є­ться час­тко­ве зне­за­ра­же­н­ня їх від мі­кро­ор­га­ні­змів. За по­сі­ву та­ким на­сі­н­ням отри­му­ють більш ран­ні, гу­сті і ду­же дру­жні схо­ди, а в ре­зуль­та­ті — ви­щі вро­жаї, ніж ко­ли сі­ють не­су­ше­не на­сі­н­ня за їх рів­ної ла­бо­ра­тор­ної схо­жо­сті.

Зро­ста­н­ня стій­ко­сті на­сі­н­ня під час збе­рі­га­н­ня скла­да­є­ться із трьох основ­них ла­нок — очи­ще­н­ня, осу­ше­н­ня та актив­но­го вен­ти­лю­ва­н­ня.

Тем­пе­ра­ту­ра на­сі­н­ня — най­ва­жли­ві­ший по­ка­зник, що ха­ра­кте­ри­зує стан на­сін­нє­вої ма­си. Низь­ка тем­пе­ра­ту­ра в усіх ді­лян­ках ма­си на­сі­н­ня є по­ка­зни­ком її нор­маль­но­го ста­ну і свід­чить про кон­сер­ва­цію. Під­ви­ще­н­ня, що не від­по­від­ає змі­нам тем­пе­ра­ту­ри нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, свід­чить про акти­ва­цію фі­зіо­ло­гі­чних про­це­сів і по­ча­ток са­мо­зі­грі­ва­н­ня. То­му по­трі­бно одно­ча­сно вра­хо­ву­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря ззов­ні та все­ре­ди­ні схо­ви­ща.

Про­ві­трю­ва­н­ня на­сін­нє­схо­вищ і на­сі­н­ня про­во­дять за три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня. До­ціль­ність цьо­го за­хо­ду зна­чною мі­рою за­ле­жить від йо­го во­ло­го­сті. Чим во­но су­хі­ше, тим мен­ша по­тре­ба у про­ві­трю­ван­ні. Якщо на­сі­н­ня має во­ло­гість, близь­ку до кри­ти­чної чи тро­хи ви­щу, то у про­це­сі ди­ха­н­ня во­но ви­ді­ляє зна­чну кіль­кість ву­гле­ки­сло­го га­зу, який за­пов­нює між­на­сін­нє­вий про­стір. Це мо­же не­га­тив­но впли­ну­ти на схо­жість на­сі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.