Зай­вий еле­мент у на­сін­ні

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Стор­чо­ус

На­сі­н­ня окре­мих ви­дів бур’янів мі­стить отруй­ні ре­чо­ви­ни, а, крім то­го, йо­го важ­ко від­окре­ми­ти від зер­на основ­ної куль­ту­ри че­рез близь­кі па­ра­ме­три їх роз­мі­рів і пи­то­му ва­гу.

Та­ке на­сі­н­ня бур’янів на­ле­жить до шкі­дли­вих до­мі­шок, які у су­мі­ші з ін­ши­ми мо­жуть за­смі­чу­ва­ти зер­но­вий во­рох на рів­ні від 2 до 15%. На­яв­ність до­мі­шок на­сі­н­ня се­ге­таль­ної ро­слин­но­сті зна­чною мі­рою зни­жує якість зер­на.

Шкі­дли­вість до­мі­шок

На­сі­н­ня де­яких бур’янів, ма­ю­чи спе­ци­фі­чний за­пах, пе­ре­дає йо­го зер­ну. А то­му во­но по­вин­но бу­ти пов­ні­стю ви­лу­че­не з зер­на під час пе­ре­роб­ки йо­го на бо­ро­шно або кру­пу.

Ба­га­то до­мі­шок не­га­тив­но впли­ва­ють на збе­ре­же­н­ня зер­но­вих мас. На­при­клад, на­сі­н­ня ди­ко­ро­слих ро­слин, по­па­да­ю­чи у зер­но­ву ма­су під час обмо­ло­ту, в біль­шо­сті ви­пад­ків до­зрі­ва­ють пі­зні­ше на­сі­н­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур і мі­стять во­ло­ги на 10–20% біль­ше, ніж зер­но основ­ної куль­ту­ри. В ре­зуль­та­ті цьо­го в зер­но­вих ма­сах ство­рю­ю­ться умо­ви, що спри­я­ють роз­ви­тку мі­кро­ор­га­ні­змів, са­мо­зі­грі­ван­ню та ін­шим про­це­сам, що ви­кли­ка­ють псу­ва­н­ня зер­на.

Під час пе­ре­мі­ще­н­ня на­дмі­ру за­смі­че­ної зер­но­вої ма­си по­ру­шу­є­ться її одно­рі­дність. У ре­зуль­та­ті по­штов­хів і стру­шу­вань лег­кі до­мі­шки, на­сі­н­ня у кві­тко­вих плів­ках, щу­плі зер­на пе­ре­мі­щу­ю­ться до по­верх­ні на­си­пу, а важ­чі — до ни­зу, тоб­то від­бу­ва­є­ться яви­ще са­мо­сор­ту­ва­н­ня.

Се­ред до­мі­шок бур’янів є на­сі­н­ня і пло­ди бур’янів, які за мор­фо­ло­гі­чни­ми, фі­зи­чни­ми та ін­ши­ми озна­ка­ми схо­жі з на­сі­н­ням основ­ної куль­ту­ри і мо­жуть бу­ти від­окрем­ле­ні від остан­ньої ли­ше спе­ці­аль­ни­ми спосо­ба­ми. У за­смі­че­них по­сі­вах со­ня­шни­ку, пше­ни­ці, вів­са, про­са різ­ко зни­жу­є­ться вміст олії, біл­ка, збіль­шу- ється лу­жність про­са, вів­са, со­ня­шни­ку.

Ш к і д л и в і ст ь б а г а т ьох бур’янів по­си­лю­є­ться у ре­зуль­та­ті ви­ді­ле­н­ня їх ко­ре­не­вою си­сте­мою в ґрунт то­кси­нів. Са­ме во­ни зда­тні упо­віль­ни­ти енер­ге­ти­чний по­тен­ці­ал на­сі­н­ня ово­че­вих куль­тур, пше­ни­ці, го­ро­ху, ячме­ню під час про­ро­ста­н­ня.

Що кон­ку­рує із на­сі­н­ням куль­тур­них ро­слин?

Так, за не­зна­чно­го вмі­сту в про­до­воль­чій пше­ни­ці сім’янок гір­ча­ка пов­зу­чо­го у бо­ро­шні, яке ви­го­тов­ля­є­ться із за­смі­че­но­го зер­на, з’яв­ля­є­ться гір­ко­та. На­яв­ність у бо­ро­шні на­віть не­зна­чної кіль­ко­сті роз­ме­ле­но­го на­сі­н­ня та­ких бур’янів, як ку­ко­лю, ку­ко­лю п’ян­ко­го, бле­ко­ти, пе­ре­тво­рює її у про­дукт, не при­да­тний для вжи­ва­н­ня лю­ди­ною і тва­ри­на­ми вна­слі­док вмі­сту шкі­дли­вих для ор­га­ні­зму спо­лук.

Отруй­ні до­мі­шки в на­сін­ні

Най­біль­шу ува­гу не­об­хі­дно при­ді­ли­ти та­ким шкі­дли­вим до­мі­шкам, як отруй­не на­сі­н­ня бур’янів, на­при­клад гір­ча­ка пов­зу­чо­го, со­фо­ри ли­со­хво­стної, па­жи­тни­ці п’ян­кої, ге­ліо­тро­па опу­ше­но­плі­дно­го, в’язе­лю рі­зно­ко­льо­ро­во­го та три­хо­де­сми си­вої.

На­яв­ність три­хо­де­сми си­вої у пар­ті­ях зер­на не до­пу­ска­є­ться. Це ба­га­то­рі­чна ро­сли­на, сте­бла якої ви­со­тою до 100 см, трав’яни­сті. Плід — го­рі­шки, яй­це­по­ді­бно-оваль­ні, сі­ро­ко­ри­чне­ві, що роз­па­да­ю­ться під час до­зрі­ва­н­ня, дов­жи­ною 7–10 мм, ши­ри­ною 6–7 мм. Три­хо­де­сма си­ва мі­стить ал­ка­ло­ї­ди три­хо­де­смін, ін­ка­нін. Най­біль­ша кіль­кість ал­ка­ло­ї­дів зна­хо­ди­ться у на­сін­ні, зокре­ма у не­до­зрі­лих до 1,5%, пов­ні­стю до­зрі­лих до 2,7%. Че­рез вміст ал­ка­ло­ї­дів три­хо­де­сма на­ле­жить до осо­бли­во шкі­дли­вих до­мі­шок. Ал­ка­ло­їд три­хо­де­смін вра­жає нер­во­ву си­сте­му лю­ди­ни і тва­рин.

Не­без­пе­чно не тіль­ки на­сі­н­ня три­хо­де­сми, не­без­пе­чним стає зер­но, яке бу­ло у кон­та­кті з ним. Не­без­пе­чні та­кож сте­бла і ли­стя три­хо­де­сми.

Гір­чак ро­же­вий по­ши­ре­ний у біль­шо­сті обла­стей кра­ї­ни у по­сад­ках про­са­пних куль­тур, по­сі­вах зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур, ово­че­вих куль­тур, у са­дах і ви­но­гра­дни­ках. На­ле­жить до най­не­без­пе­чні­ших і най­більш злі­сних ка­ран­тин­них бур’янів.

Гір­чак ро­же­вий має бі­ле на­сі­н­ня, яй­це­по­ді­бної фор­ми, сти­сле по бо­ках, го­ле, з по­здов­жні­ми бо­ро­зен­ка­ми і чуб­чи­ком, який лег­ко обла­му­є­ться. На­сі­н­ня гір­ча­ка за роз­мі­ром по-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.