Пра­ви­ла очи­ще­н­ня со­че­ви­ці

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ле­о­нід Фа­дє­єв

За­кін­че­н­ня, по­ча­ток у №№ 14, 15-16

Дру­га пар­тія со­че­ви­ці бу­ла за­смі­че­на пше­ни­цею, що ви­кли­ка­ло ве­ли­кі тру­дно­щі під час по­ді­лу та­кої су­мі­ші, і тіль­ки уні­вер­саль­ність по­єд­на­н­ня сит та ре­шіт Фа­дє­є­ва з подаль­шим по­ді­лом су­мі­ші, що важ­ко роз­ді­ля­є­ться, на пнев­мо­ві­бро­сто­лі вко­тре під­твер­ди­ла уні­каль­ність те­хно­ло­гії очи­ще­н­ня.

Крім пше­ни­ці, в скла­ді су­мі­ші бу­ло на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, дрі­бне та ве­ли­ке смі­т­тя, але основ­на скла­дність ви­кли­ка­на по­ді­лом пше­ни­ці і со­че­ви­ці: на ко­жен ро­змір остан­ньої по­тра­пля­ла «своя» пше­ни­ця. Та­ким чи­ном, у скла­ді ко­жної фра­кції від­хо­дів, до яких від­но­си­ться пше­ни­ця, за­ли­ша­ла­ся якась ча­сти­на со­че­ви­ці.

Для ви­да­ле­н­ня кру­пно­го смі­т­тя та пе­ред­усім ве­ли­кої пше­ни­ці ви­хі­дна су­міш бу­ла пропу­ще­на че­рез ре­ше­то Фа­дє­є­ва роз­мі­ром 2,8. Зви­чай­но, ве­ли­ка пше­ни­ця зі­йшла з ре­ше­та, а весь ін­ший ма­те­рі­ал про­йшов. Час­тка йо­го ста­но­ви­ла всьо­го 5,3%.

Да­лі су­міш про­йшла че­рез пер­ше ре­ше­то, на­ді­йшла на си­то Фа­дє­є­ва роз­мі­ром 3,5. Че­рез ньо­го про­йшла дрі­бна пше­ни­ця, смі­т­тя і якась час­тка дрі­бної со­че­ви­ці — 4,9%.

Ма­те­рі­ал, що зі­йшов із си­та, на­ді­йшов на си­то Фа­дє­є­ва. Че­рез ньо­го про­йшла ве­ли­ка со­че­ви­ця, яка за чи­сто­тою від­по­від­а­ла ви­мо­гам то­вар­ної.

Для ви­ді­ле­н­ня із ре­шти ма­си дрі­бної чи­стої со­че­ви­ці су­міш бу­ла спря­мо­ва­на на ре­ше­то Фа­дє­є­ва. Че­рез ньо­го дрі­бна со­че­ви­ця про­йшла пра­кти­чно чи­ста, а зі­йшла су­міш се­ре­дньої за роз­мі­ром пше­ни­ці з ма­лою час­ткою се­ре­дньої со­че­ви­ці — 3,0% (рис. 1).

По­при те, що з ви­хі­дної су­мі­ші чи­ста со­че­ви­ця ся­га­ла 86,8%, а за­смі­че­ний ма­те­рі­ал — усьо­го 13,2%, при­кро втра­ча­ти гро­ші і за­ли­ша­ти цю час­тку ма­те­рі­а­лу без подаль­шо­го по­ді­лу її на со­че­ви­цю і пше­ни­цю.

Уні­вер­саль­ність по­єд­на­н­ня сит і ре­шіт но­вої гео­ме­трії із мо­жли­ві­стю оста­то­чно­го по­ді­лу на пнев­мо­ві­бро­сто­лі до­зво­ляє роз­ді­ли­ти, зда­ва­ло­ся б, уже без­на­дій­ний ма­те­рі­ал.

По­ка­же­мо це на при­кла­ді від­хо­ду су­мі­ші дрі­бної пше­ни­ці з дрі­бною со­че­ви­цею, що про­йшла че­рез си­то. Во­на бу­ла про­сі­я­на че­рез си­то Фа­дє­є­ва. Най­мен­ша пше­ни­ця про­йшла, а со­че­ви­ця — ні. Для подаль­шо­го від­ді­ле­н­ня ма­те­рі­ал був на­прав­ле­ний на ре­ше­то Фа­дє­є­ва. Зро­зумі­ло, на ньо­му на­сі­н­ня со­че­ви­ці, «при­мі­рив­шись» най­мен­шим роз­мі­ром — тов­щи­ною, про­йшло, а пше­ни­ця зі­йшла. У со­че­ви­ці є якась час­тка смі­т­тя, але во­на лег­ко ві­ді­йде на пнев­мо­ві­бро­сто­лі, і чи­ста дрі­бна зій­де звід­ти й бу­де до­да­на до чи­сто­го на­сі­н­ня, під­ви­щив­ши від­со­ток ви­хо­ду 86,8% +.

Ана­ло­гі­чний по­діл мо­жна зро­би­ти з від­хо­да­ми су­мі­ші ве­ли­ких і се­ре­дніх зе­рен пше­ни­ці й со­че­ви­ці. Якщо мо­ва йде про на­сі­н­ня для по­сі­ву, то чи­ста ве­ли­ка со­че­ви­ця, що про­йшла че­рез си­то Фа­дє­є­ва, на­прав­ля­є­ться на пнев­мо­ві­бро­стіл для оста­то­чно­го очи­ще­н­ня й се­па­ра­ції на­сі­н­ня за гу­сти­ною. З «важ­ко­го бе­ре­га» пнев­мо­ві­бро­сто­лу схо­дить аб­со­лю­тно чи­ста со­че­ви­ця з ду­же ви­со­ки­ми по­сів­ни­ми і вро­жай­ни­ми яко­стя­ми.

За­галь­на по­слі­дов­ність очи­ще­н­ня со­че­ви­ці з су­мі­ші з пше­ни­цею по­ка­за­на на рис. 2, 3 із де­мон­стра­ці­єю зраз­ків рі­зних фра­кцій. Рис. 2. Рис. 3.

Я ба­га­то ра­зів пе­ре­ко­ну­вав­ся у то­му, що без ка­лі­бру­ва­н­ня і по­фра­кцій­ної се­па­ра­ції на­сі­н­ня за гу­сти­ною на пнев­мо­ві­бро­сто­лі в по­сів­но­му ма­те­рі­а­лі, ні­би­то під­го­тов­ле­но­му до сів­би, хи­би не ви­дно. Але вар­то тіль­ки цей ма­те­рі­ал пропу­сти­ти че­рез ща­дну по­фра­кцій­ну те­хно­ло­гію ви­ді­ле­н­ня силь­них на­сі­н­ня, від­ра­зу все стає на свої мі­сця.

Так ви­йшло і з на­сі­н­ням со­че­ви­ці, під­го­тов­ле­ним до сів­би за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю. Ми їх пропу­сти­ли че­рез по­фра­кцій­ну те­хно­ло­гію. Ось ре­зуль­та­ти. Всьо­го бу­ло за­ве­зе­но 6040 кг. Зов­ні на­сі­н­ня ви­гля­да­ло ціл­ком при­ва­бли­во. Але пі­сля ка­лі­бру­ва­н­ня ви­яви­ло­ся, що в йо­го скла­ді 68 кг бою (про­хід че­рез кру­гле си­то) (рис. 4).

Аспі­ра­ція ви­да­ли­ла з по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу 15 кг пи­лу. Остан­ній не­при­пу­сти­мий у на­сін­ні з ті­єї при­чи­ни, що він по­гір­шує пе­ре­д­по­сів­ну оброб­ку — 1% йо­го зни­жує ефе­ктив­ність по­кри­т­тя пре­па­ра­том на­сі­н­ня на 6%.

Пі­сля очи­ще­н­ня на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу від ве­ли­ко­го смі­т­тя, дро­бле­ної со­че­ви­ці і пи­лу весь ма­те­рі­ал був роз­ді­ле­ний на три фра­кції. Ко­жна з них ви­рів­ня­на за тов­щи­ни­ною на­сі­нин на ре­ше­тах Фа­дє­є­ва на­сту­пних роз­мі­рів.

Го­лов­на пе­ре­ва­га по­фра­кцій­ної те­хно­ло­гії у то­му, що во­на до­зво­ляє з ко­жної фра­кції ви­ді­ли­ти лег­ке, ма­ло­вро­жай­не на­сі­н­ня, ви­рів­ня­не за роз­мі­ром.

По­фра­кцій­на не­об­хі­дна з ті­єї при­чи­ни, що ви­ді­ле­н­ня на­сі­н­ня за щіль­ні­стю (а зна­чить за на­сін­нє­ви­ми і вро­жай­ни­ми яко­стя­ми на пнев­мо­ві­бро­сто­лі) від­бу­ва­є­ться у ви­схі­дно­му по­то­ці по­ві­тря, і су­во­рий по­діл їх за щіль­ні­стю мо­жли­во тіль­ки за одна­ко­вої па­ру­сно­сті, а це мо­жли­во тіль­ки в то­му ви­пад­ку, якщо фор­ма і ро­змір на­сі­н­ня бу­дуть одна­ко­ві, тіль­ки то­ді важ­ке бу­де

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.