Мо­но­корм у го­дів­лі ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би

Agrobusiness Segodni - - Сучасне тваринництво - Ма­рія Яро­шко

Су­ча­сні мо­ло­чні ком­пле­кси пред­став­ля­ють со­бою під­при­єм­ства з ви­со­кою ін­тен­сив­ні­стю ви­ро­бни­цтва. Та­ке ве­де­н­ня тва­рин­ни­цтва по­тре­бує пе­ре­хо­ду до ін­ду­стрі­аль­них ме­то­дів, у то­му чи­слі но­во­го під­хо­ду ви­ма­гає ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня кор­мо­ви­ро­бни­цтва та го­дів­лі тва­рин.

Ва­жли­ву роль у ви­го­тов­лен­ні пов­но­ра­ціон­них кор­мів ві­ді­грає мо­но­корм — один із рі­зно­ви­дів сі­на­жу, що ви­го­тов­ля­є­ться із зер­но­фу­ра­жних куль­тур у фа­зі мо­ло­чно-вос­ко­вої сти­гло­сті зер­на. Ре­зуль­та­ти ба­га­тьох до­слі­джень вка­зу­ють на те, що най­кра­ща пе­ре­трав­ність кор­му та най­біль­ший вміст про­те­ї­ну в зер­но­вих від­мі­ча­є­ться якраз на цій ста­дії роз­ви­тку. Да­лі з до­зрі­ва­н­ням ро­слин від­бу­ва­є­ться зни­же­н­ня їхньої кор­мо­вої цін­но­сті в ре­зуль­та­ті ста­рі­н­ня ро­слин­них клі­тин та під­ви­ще­н­ня — при­бли­зно на 40% — вмі­сту в них лі­гні­ну, що зна­чно упо­віль­нює про­цес пе­ре­трав­ле­н­ня. До то­го ж за умо­ви до­три­ма­н­ня не­об­хі­дних те­хно­ло­гі­чних ви­мог мо­но­корм до­зво­ляє ско­ро­чу­ва­ти втра­ти су­хої ре­чо­ви­ни та про­те­ї­ну до 12–13%, по­рів­ня­но із зе­ле­ною ма­сою.

Основ­ним ком­по­нен­том мо­но­кор­му мо­жуть бу­ти ці­лі не­о­бмо­ло­че­ні ро­сли­ни зер­но­вих, зокре­ма ячме­ню чи жи­та, або, на­при­клад, зе­ле­на ма­са лю­цер­ни. Ком­бі­на­ція в одно­му кор­мі еле­мен­тів гру­бих та кон­цен­тра­тів до­зво­ляє лег­ше та то­чні­ше ба­лан­су­ва­ти що­ден­ний ра­ціон та ско­ро­чу­ва­ти ви­тра­ти на йо­го під­го­тов­ку та зго­до­ву­ва­н­ня.

За­го­тів­ля зер­но­вих ме­то­дом мо­но­кор­му за­без­пе­чує го­спо­дар­ству ряд пе­ре­ваг. Зокре­ма, зни­кає по­тре­ба у ви­ко­ри­стан­ні зер­но­вих ком­бай­нів для під­би­ра­н­ня та обмо­ло­ту вал­ків, тож основ­на те­хні­ка звіль­ня­є­ться для за­го­тів­лі про­ми­сло­вих зер­но­вих куль­тур, а не кор­мів. Та­кож від­па- дає не­об­хі­дність у зби­ран­ні, збе­рі­ган­ні, пе­ре­роб­ці або за­ро­блян­ні в ґрунт со­ло­ми, оскіль­ки во­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як скла­до­ва мо­но­кор­му. Зі­бра­не зер­но та­кож не по­трі­бно збе­рі­га­ти окре­мо та на­да­ва­ти час­тко­ви­ми пар­ті­я­ми для зго­до­ву­ва­н­ня тва­ри­нам, що зна­чно ско­ро­чує ви­тра­ти на зер­но­схо­ви­ща.

У ра­зі за­го­тів­лі ці­лих ро­слин зер­но­вих зна­чною мі­рою збе­рі­га­ю­ться всі до­сту­пні для зго­до­ву­ва­н­ня тва­ри­нам ча­сти­ни ро­слин, зокре­ма по­ло­ва, що за по­жив­ні­стю при­рів­ню­є­ться до лу­го­во­го сі­на, яка за зви­чай­но­го спосо­бу зби­ра­н­ня зер­на пра­кти­чно пов­ні­стю втра­ча­є­ться. Ви­ко­ри­ста­н­ня у ра­ціо­ні ціль­них ро­слин зна­чно спро­щує йо­го ба­лан­су­ва­н­ня за клі­тко­ви- ною. Зби­ра­н­ня не­о­бмо­ло­че­ної ма­си, на­при­клад ячме­ню, до­зво­ляє отри­ма­ти на 2–3 ц біль­шу вро­жай­ність по зер­ну, по­рів­ня­но з тра­ди­цій­ним спосо­бом.

Та­ким чи­ном, ви­ко­ри­ста­н­ня зер­но­вих куль­тур у ви­гля­ді зер­но­сі­на­жу по­тре­бує мен­ших ви­трат енер­гії, пе­ред­усім в ре­зуль­та­ті уни­кне­н­ня су­ші­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня, сор­ту­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня зер­на. До то­го ж ран­ній збір куль­ту­ри до­зво­ляє ра­ні­ше про­во­ди­ти не­об­хі­дні під­го­тов­чі ро­бо­ти на по­лі та за по­тре­би ви­ро­щу­ва­ти до­да­тко­во про­мі­жну куль­ту­ру пе­ред на­сту­пною основ­ною. Те­хно­ло­гія ран­ньо­го зби­ра­н­ня ці­лих ро­слин зер­но­вих куль­тур є та­кож ви­прав­да­ною під час ви­ро­щу­ва­н­ня кор­мів у не­ста- біль­них при­ро­дно-клі­ма­ти­чних умо­вах, ко­ли існує ви­со­ка ві­ро­гі­дність втра­ти вро­жаю зер­на.

Під час за­го­тів­лі мо­но­кор­му на­ве­де­ним спосо­бом із них ви­го­тов­ля­ють та­кі ви­ди кор­мів, як трав’яне бо­ро­шно, зер­но­сі­наж, гра­ну­ли та бри­ке­ти. Так, на­при­клад, гра­ну­ли з зер­но­фу­ра­жних куль­тур, зі­бра­них у фа­зі мо­ло­чно-вос­ко­вої сти­гло­сті, ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться ви­со­кою енер­ге­ти­чною та по­жив­ною цін­ні­стю (близь­ко 0,7–0,9 кор­мо­ві оди­ни­ці на кі­ло­грам су­хої ре­чо­ви­ни та до 80–90 г пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну). З ме­тою до­да­тко­во­го під­ви­ще­н­ня по­жив­но­сті кор­му до ньо­го мо­жна до­да­ва­ти ме­ля­су, се­чо­ви­ну, бу­ря­ко­ву струж­ку то­що.

Для ви­ро­бни­цтва су­хо­го мо­но­кор­му ви­ко­ри­сто­ву­ють сві­жо­ско­ше­ну та ви­су­ше­ну тра­ву бо­бо­вих куль­тур, а та­кож рі­зно­трав’я. На пра­кти­ці час-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.