Но­ві ві­тчи­зня­ні рі­ше­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ана­то­лій Мі­га­льов Сер­гій Де­ми­дов Ма­рія Ста­ро­дуб­це­ва

Ре­зуль­та­ти по­льо­вих ви­про­бу­вань ві­тчи­зня­ної ґрун­то­об­ро­бної те­хні­ки свід­чать, що во­на успі­шно мо­же ви­рі­шу­ва­ти по­став­ле­ні зав­да­н­ня.

Обро­бі­ток ґрун­ту — один із най­більш енер­го­єм­них та вар­ті­сних агро­те­хні­чних про­це­сів, на який при­хо­ди­ться до 40% енер­ге­ти­чних і 25% тру­до­вих ви­трат від об’ся­гу по­льо­вих ро­біт. За­ле­жно від те­хно­ло­гії, він по­тре­бує ці­лу низ­ку ґрун­то­об­ро­бних ма­шин. На­прям мі­ні­ма­лі­за­ції в го­спо­дар­ствах спря­мо­ва­ний на за­мі­ну гли­бо­ко­го обро­бі­тку плу­га­ми на по­верх­не­вий ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми і куль­ти­ва­то­ра­ми су­ціль­но­го обро­бі­тку.

Кон­стру­кція ди­ско­вих бо­рін ви­ро­бни­ка­ми до­ста­тньо опра­цьо­ва­на, однак на рі­зних бо­ро­нах є пев­ні тру­дно­щі під час вста­нов­ле­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку та отри­ма­н­ня за­пла­но­ва­них по­ка­зни­ків яко­сті ро­бо­ти, пе­ред­усім у ра­зі по­дрі­бне­н­ня гру­док грун­ту та ви­рів­ня­ної по­верх­ні по­ля пі­сля про­хо­ду бо­ро­ни.

За­кор­дон­ні ви­ро­бни­ки ви­го­тов­ля­ють куль­ти­ва­то­ри з ба­га­то­ря­дною схе­мою роз­та­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів, однак кон­стру­кція ро­бо­чих ор­га­нів Фо­то 1. Куль­ти­ва­тор КШС-12

не зав­жди вра­хо­вує осо­бли­во­сті ро­бо­ти на грун­тах Укра­ї­ни. Вар­тість ім­порт­них куль­ти­ва­то­рів і зап­ча­стин до них до­ста­тньо ве­ли­ка.

Ім­порт­ні ди­ско­ві бо­ро­ни та­кож ма­ють ба­га­то ва­рі­ан­тів кон­стру­кції ро­бо­чих ор­га­нів для більш які­сно­го по­дрі­бне­н­ня грун­ту. Ві­тчи­зня­ні ін­же­не­ри та­кож роз­ро­би­ли куль­ти­ва­тор ши­ро­ко­за­хва­тний для су­ціль­но­го Фо­то 2. Під­пру­жи­не­ний три­мач стій­ки куль­ти­ва­тор­ної ла­пи обро­бі­тку грун­ту КШС-12 та бо­ро­ну ди­ско­ву при­чі­пну се­кцій­ну БДПС-8, які бу­ли пра­кти­чно ви­про­бу­ва­ні на по­лях Ін­сти­ту­ту.

КШС-12

Куль­ти­ва­тор ши­ро­ко­за­хва­тний КШС-12 при­зна­че­ний для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку, ри­хле­н­ня, ви­рів­ню­ва­н­ня й обро­бі­тку па­рів з одно­час-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.