Ча­сти­на ІІІ: фор­му­ва­н­ня зер­на

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

На по­лі ТДВ «Те­ре­зи­не» (Бі­ло­цер­ків­ський р-н, Ки­їв­ська обл.) три­ває ви­про­бо­ву­ва­н­ня DeltaRow® — но­во­го спосо­бу ви­сі­ву ку­ку­ру­дзи від ком­па­нії LEMKEN. В ми­ну­лих но­ме­рах ми пи­са­ли про те, як від­бу­вав­ся ви­сів (АС №10 (377)), а та­кож опи­су­ва­ли стан ку­ку­ру­дзи на до­слі­ді та кон­тро­лі в пер­ші фа­зи роз­ви­тку (АС №12 (379)). То­ді рі­зни­ці між ро­сли­на­ми пра­кти­чно не бу­ло, хі­ба що на до­слі­ді зе­ле­на ма­са ку­ку­ру­дзи тро­хи швид­ше за­кри­ла між­ря­д­дя, ніж на кон­тро­лі. Про­те клю­чо­вий ефект від DeltaRow® стає по­мі­тним ли­ше пі­сля цві­ті­н­ня — за­раз на­став час ро­би­ти пер­ші ви­снов­ки.

Клю­чо­вий ефект

За чер­вень на по­лі ку­ку­ру­дзи з до­слі­дною ді­лян­кою DeltaRow® ви­па­ло ли­ше 37 мм опа­дів. Тим не менш, ста­ном на 12 ли­пня ро­сли­ни як на до­слі­ді, так і на кон­тро­лі вже ма­ли не­по­га­ну ве­ге­та­тив­ну ма­су та по­ча­ли фор­му­ва­ти ка­ча­ни.

На­га­да­є­мо, що для ви­про­бо­ву­ва­н­ня DeltaRow® ТДВ «Те­ре­зи­не» від­ве­ло ді­лян­ку по­ля під ку­ку­ру­дзу пло­щею 25 га. Від­по­від­но, ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви, про­гра­ми ви­ро­щу­ва­н­ня і да­ти про­ве­де­н­ня опе­ра­цій є одна­ко­ви­ми — від­мін­ність ли­ше у спосо­бі ви­сі­ву.

«В черв­ні пі­шла дру­га хви­ля па­да­ли­чно­го со­ня­шни­ку, яку ми при­бра­ли дво­ма до­да­тко­ви­ми гер­бі­ци­дни­ми оброб­ка­ми, — зга­дує го­лов­ний агро­ном ТДВ «Те­ре­зи­не» Олег Ле­щен­ко. — Зро­зумі­ло, що це при­гні­ти­ло ку­ку­ру­дзу. Але пі­сля вне­се­н­ня мі­кро­еле­мен­тів во­на ви­йшла зі стре­су, і за­раз кар­ти­на рів­на. Про­ти хво­роб та шкі­дни­ків ми пра­цю­є­мо ко­жні 3 ро­ки. На сьо­го­дні по­ро­гу шко­до­чин­но­сті до­ся­гну­то не бу­ло, тож об­при­ску­ва­н­ня фун­гі­ци­да­ми та ін­се­кти­ци­да­ми не про­во­ди­лось».

12 ли­пня ми зро­би­ли по­рів­ня­н­ня ро­слин ку­ку­ру­дзи, пе­ред­усім ко­ре­не­вої си­сте­ми. На ді­лян­ках кон­тро­лю та до­слі­ду з

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.