74 76 78 80 85 88 90 92

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Дер­жав­не під­при­єм­ство СЕТАМ Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни та Дер­жав­на слу­жба з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру в рам­ках пі­ло­тно­го про­е­кту впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­них зе­мель­них тор­гів укла­ли До­го­вір про за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­них зе­мель­них тор­гів. Пер­ші ло­ти уже в си­сте­мі OpenMarket за адре­сою land.setam.net.ua. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­на­гро­про­ду. До про­да­жу бу­дуть за­про­по­но­ва­ні пра­ва орен­ди на 10 ді­ля­нок за­галь­ною пло­щею 210 га: по дві в Кі­ро­во­град­ській, Оде­ській, Сум­ській, Львів­ській та Чер­ні­гів­ській обла­стях. Згі­дно із про­це­ду­рою, ви­зна­че­ною Зе­мель­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, тор­ги мо­жуть від­бу­ти­ся не ра­ні­ше ніж че­рез 30 днів пі­сля екс­по­зи­ції ло­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.