Осін­ній рейд

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

За остан­ній пе­рі­од Укра­ї­на де­мон­струє зни­же­н­ня екс­пор­ту мо­ло­чних про­ду­ктів, то­ді як ма­сло — єди­ний про­дукт, по­ка­зник по­ста­вок яко­го по­ка­зує по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку (+16,2% за сі­чень-сер­пень 2018 ро­ку). Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу UFEB, за пе­рі­од сі­чень-сер­пень по­то­чно­го ро­ку екс­порт­ний по­ка­зник ма­сла ста­но­вив 21,5 тис. т із за­галь­ною вар­ті­стю $92,4 млн. Основ­ни­ми кра­ї­на­ми-по­ку­пця­ми ві­тчи­зня­но­го вер­шко­во­го ма­сла бу­ли Ма­рок­ко (22,9%), Ту­реч­чи­на (14,3%) та Ні­дер­лан­ди (9,5%). «Де­валь­ва­ція грив­ні сти­му­лю­ва­ти­ме екс­порт­ні від­ван­та­же­н­ня клю­чо­вих мо­ло­чних про­ду­ктів, осо­бли­во ма­сла», — за­ува­жу­ють екс­пер­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.