Но­вий ди­лер­ський центр Case IH у Рів­но­му

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

20 ве­ре­сня 2018 ро­ку офі­цій­ний ди­лер Case IH в Укра­ї­ні ком­па­нія Тай­тен Ма­ши­не­рі від­кри­ла но­вий ди­лер­ський центр із про­да­жу те­хні­ки Case IH у Рів­но­му.

Уро­чи­сте від­кри­т­тя від­бу­лось на те­ри­то­рії но­во­го ком­пле­ксу. На за­хо­ді бу­ли при­су­тні ке­рів­ни­ки обох ком­па­ній. Зокре­ма, ві­таль­не сло­во ви­сло­ви­ли ві­це-пре­зи­дент Case IH, від­по­від­аль­ний за ре­гіон EMEA (Єв­ро­па, Се­ре­дній Схід, Афри­ка) Крі­сті­ан Міт­тер­дор­фер, ві­це-пре­зи­дент Тай­тен Ма­ши­не­рі Єв­ро­па Тьєр­рі Па­на­де­ро; ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Тай­тен Ма­ши­не­рі в Укра­ї­ні Юрій Ала­тор­цев.

Ком­плекс, від­кри­тий ком­па­ні­єю Ти­тан Ма­ши­не­рі, пе­ред­ба­чає офі­си з про­да­жу те­хні­ки Case IH, обла­дна­ні май­стер­ні для об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­мон­тів, скла­ди для за­па­сних ча­стин. Тут клі­єн­ти мо­жуть отри­ма­ти пов­ну ін­фор­ма­цію та під­трим­ку з си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства AFS та огля­ну­ти но­вин­ки те­хні­ки на ви­став­ко­во­му май­дан­чи­ку. За­галь­на пло­ща но­во­го рів­нен­сько­го цен­тру ста­но­вить 5 500 м2, що вклю­чає бу­дів­лі скла­ду, май­сте­рень та офі­су в 3 100 м2. Без­по­се­ре­дньо сер­ві­сна зо­на — 650 м2, а склад­ські при­мі­ще­н­ня — близь­ко 300 м2. Для пов­но­цін­но­го за­пу­ску цен­тру за­раз пра­цює ко­ман­да з 15 фа­хів­ців. В ці­ло­му, ор­га­ні­за­цій­на скла­до­ва та зру­чне гео­гра­фі­чне роз­мі­ще­н­ня цен­тру ство­рю­ють опти­маль­ні умо­ви для які­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів, ко­ри­сту­ва­чів те­хні­кою Case IH на най­ви­що­му рів­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.