BASF та Corteva Agriscience™, Сіль­сько­го­спо­дар­ський під­роз­діл DowDuPont, під­пи­са­ли лі­цен­зій­ну уго­ду що­до ви­ро­бни­чої си­сте­ми для со­ня­шни­ку Clearfield® Plus

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Лім­бур­гер­хоф (Ні­меч­чи­на) та Се­ві­лья (Іспа­нія) — 27 ве­ре­сня 2018 р. — BASF та Corteva Agriscience™, Сіль­сько­го­спо­дар­ський під­роз­діл DowDuPont, під­пи­са­ли лі­цен­зій­ну уго­ду що­до ви­ро­бни­чої си­сте­ми для со­ня­шни­ку Clearfield® Plus, яка за­без­пе­чить но­ві мо­жли­во­сті для ви­ро­бни­ків со­ня­шни­ку у всьо­му сві­ті. BASF на­дав Corteva Agriscience гло­баль­ну ко­мер­цій­ну лі­цен­зію на роз­роб­ку гі­бри­дів со­ня­шни­ку, стій­ких до ви­ко­ри­ста­н­ня гер­бі­ци­дів Clearfield Plus ком­па­нії BASF для всіх на­сін­нє­вих брен­дів Corteva Agriscience на всій те­ри­то­рії Єв­ро­пи, Афри­ки, Азії, Спо­лу­че­них Шта­тів та Ла­тин­ської Аме­ри­ки.

«Оскіль­ки ри­нок со­ня­шни­ку про­дов­жує зро­ста­ти в усьо­му сві­ті, ви­ро­бни­кам по­трі­бні про­гре­сив­ні та ста­біль­ні рі­ше­н­ня, які до­по­мо­жуть за­хи­сти­ти вро­жай­ність від бур'янів, — ска­зав Лар­рі Ро­бер­тсон, ке­рів­ник гло­баль­но­го бі­знес-пор­тфо­ліо олій­них куль­тур Corteva Agriscience. — Ця уго­да до­зво­ляє Corteva Agriscience про­по­ну­ва­ти клі­єн­там ком­пле­ксне рі­ше­н­ня для на­сі­н­ня та за­со­бів за­хи­сту, що за­без­пе­чує шир­ший ви­бір для кон­тро­лю бур’янів для всіх на­ших брен­дів по всьо­му сві­ті. Ви­ро­бни­ки отри­ма­ють ви­го­ду від ком­бі­на­ції пе­ре­ві­ре­но­го ін­но­ва­цій­но­го кон­тро­лю бур’янів та най­біль­шо­го в га­лу­зі ви­бо­ру про­гре­сив­ної ге­не­ти­ки в цій ва­жли­вій спо­жи­ва­цькій куль­ту­рі».

Ви­ро­бни­ча си­сте­ма ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку Clearfield Plus по­єд­нує у со­бі стій­кі гі­бри­ди, роз­ро­бле­ні за до­по­мо­гою тра­ди­цій­них ме­то­дів се­ле­кції елі­тної ге­не­ти­ки, з ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми, ло­каль­но опти­мі­зо­ва­ни­ми гер­бі­ци­да­ми. В по­єд­нан­ні з по­ту­жним управ­лі­н­ням та ква­лі­фі­ка­цій­ни­ми про­гра­ма­ми во­на за­без­пе­чує се­зон­ний кон­троль над бур’яна­ми та біль­шу стій­кість сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур до прим­хли­вих умов нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, а та­кож по­тен­ці­ал для збіль­ше­н­ня вмі­сту олії та вро­жай­но­сті.

«На­ше спів­ро­бі­тни­цтво з Corteva Agriscience є при­кла­дом то­го, що BASF пра­гне до ін­но­ва­цій­но­го пар­тнер­ства, яке збіль­шить гло­баль­не роз­по­всю­дже­н­ня одні­єї із най­більш ефе­ктив­них гер­бі­ци­дних обро­бок та про­грам управ­лі­н­ня для со­ня­шни­ка, — ска­зав Джо­на­тан Брайант, ві­це-пре­зи­дент від­ді­лу Гло­баль­но­го стра­те­гі­чно­го мар­ке­тин­гу на­сі­н­ня, ха­ра­кте­ри­стик та гер­бі­ци­дів, Пі­дроз­ді­лу рі­шень для сіль­сько­го го­спо­дар­ства BASF. — Ми пра­гне­мо ство­рю­ва­ти пер­спе­ктив­ні рі­ше­н­ня, які на­да­ють ви­ро­бни­кам мо­жли­во­сті для збіль­ше­н­ня до­сту­пу до ви­ко­ри­стан­ню ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій для під­ви­ще­н­ня стій­ко­сті вро­жаю».

На­сін­нє­ві про­ду­кти Corteva Agriscience™ брен­дів Pioneer® та Brevant™, роз­ро­бле­ні за си­сте­мою ви­ро­бни­цтва Clearfield Plus, бу­дуть до­сту­пні для ви­ро­бни­ків со­ня­шни­ку на по­ча­тку се­зо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.