Ін­ду­стрія кор­мів: на по­ро­зі по­гли­бле­ної пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Сер­гій По­но­ма­рьов

В укра­їн­сько­му агро­ком­пле­ксі на­мі­тив­ся за­галь­ний пе­ре­хід від ви­ро­бни­цтва си­ро­ви­ни до по­ста­ча­н­ня го­то­во­го про­ду­кту. Не оми­нув цей тренд і сфе­ру кор­мо­ви­ро­бни­цтва.

Якщо до­не­дав­на екс­пор­те­ри во­лі­ли про­сто за­си­па­ти чи не весь Близь­кий Схід укра­їн­ським фу­ра­жним ячме­нем, то ни­ні ду­ма­ми кор­мо­ви­ро­бни­ків ово­ло­ді­ває ідея по­гли­бле­ної пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни, адже це на­ба­га­то ви­гі­дні­ше!

Уча­сни­ки IV Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції FEED INDUSTRY, яка від­бу­ла­ся у Ки­є­ві в се­ре­ди­ні ве­ре­сня, обго­во­ри­ли шля­хи роз­ви­тку ін­ду­стрії кор­мів са­ме під цим ку­том зо­ру. Тон дис­ку­сії за­да­ла те­за, ви­слов­ле­на на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни Ле­о­ні­дом Ко­за­чен­ком: «По­гли­бле­на пе­ре­роб­ка агро­си­ро­ви­ни при­зво­дить до по­тро­є­н­ня об­ся­гів ва­ло­во­го ви­ро­бни­цтва».

Кор­ми в сві­ті та Укра­ї­ні

Зро­ста­н­ня укра­їн­сько­го екс­пор­ту кор­мів ви­кли­ка­не збіль­ше­н­ням їх по­ста­ча­н­ня до кра­їн Близь­ко­го Схо­ду. Ра­зом з тим, ве­ли­кі пер­спе­кти­ви для ві­тчи­зня­них кор­мів має азій­ський на­пря­мок екс­пор­ту.

Се­ре­дня ці­на екс­пор­ту го­то­вих кор­мів з Укра­ї­ни на 63% ви­ща, ніж ці­на від­по­від­ної екс­порт­ної си­ро­ви­ни — тут на­шим кор­мо­ви­ро­бни­кам є над чим за­ми­сли­ти­ся…

Час­тка зер­на в стру­кту­рі кор­мів ся­гає 65%. Основ­ни­ми зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми для ви­ро­бни­цтва кор­мів в Укра­ї­ні за­ли­ша­ю­ться ку­ку­ру­дза, пше­ни­ця та ячмінь. Во­ни лі­ди­ру­ють у стру­кту­рі екс­пор­ту зер­но­вих ком­по­нен­тів для кор­мів.

Що ж до екс­пор­ту шро­ту, то ле­во­ву час­тку йо­го стру­кту­ри ста­но­вить со­ня­шни­ко­вий, се­ре­дня екс­порт­на ці­на йо­го за ми­ну­лий рік зро­сла на 14,8% і ни­ні ся­гає 5080 грн/т. Об­сяг екс­пор­ту со­ня­шни­ко­во­го шро­ту збіль­шу­є­ться слі­дом за зро­ста­н­ням ви­ро­бни­цтва олії в Укра­ї­ні. Крім со­ня­шни­ко­во­го, Укра­ї­на екс­пор­тує та­кож со­є­вий, лля­ний, рі­па­ко­вий і ку­ку­ру­дзя­ний. Ку­пу­ють йо­го у кра­ї­нах Єв­ро­пи та Азії.

За да­ни­ми Держ­ста­ту Укра­ї­ни, чи­сель­ність по­го­лів’я ху­до­би у нас про­дов­жує па­да­ти: за ми­ну­лий рік сви­ней ста­ло мен­ше на 8,4%, ВРХ — на 4,1%, кро­лів — на 3,4%. Не­зна­чно зро­сло ли­ше по­го­лів’я ку­рей — на 1,6%. То­му свої пер­спе­кти­ви укра­їн­ські кор­мо­ви­ро­бни­ки пов’язу­ють з екс­пор­том кор­мів.

Чо­му укра­їн­ські кор­ми не сма­ку­ють за­мор­ським ко­ро­вам і сви­ням?

Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції у до­во­лі бур­хли­вій дис­ку­сії обго­во­ри­ли при­чи­ни по­віль­но­го роз­ви­тку укра­їн­ської кор­мо­вої га­лу­зі та екс­пор­ту кор­мів. На­во­ди­мо від­по­від­ні фра­гмен­ти їх ви­сту­пів.

В хо­ді кон­фе­рен­ції ви­я­ви­ло­ся, що на сві­то­во­му рин­ку чи­ма­ло ніш, які мо­гли б зайня­ти укра­їн­ські кор­мо­ви­ро­бни­ки.

Як по­ві­до­мив Да­мір Еги­зба­єв, ке­рів­ник Цен­тру об­слу­го­ву­ва­н­ня ін­ве­сто­рів і під­при­єм­ців Жам­биль­ської обла­сті Ка­зах­ста­ну, цей ре­гіон го­стро по­тре­бує кор­мів для ВРХ. «По­го­лів’я у нас зро­стає, а кор­мів бра­кує», — за-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.