«Клуб но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» пра­цює на май­бу­тнє аграр­ної Укра­ї­ни

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - В.О. Ма­кси­мо­вич

Ще на по­ча­тку ве­сни, 22 бе­ре­зня 2018 ро­ку від­бу­лось пер­ше за­сі­да­н­ня «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су». Про­ект ком­па­нії BASF об’єд­нав 26 про­від­них го­спо­дарств, які пра­гнуть бу­ти на ві­стрі ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку, з 20 ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Агар­ний се­зон-2018 ви­дав­ся ду­же не­про­стим, але вже за­раз мо­жна го­во­ри­ти — «Клуб но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» пра­цює та до­ся­гає ре­зуль­та­тів. Агра­рії пре­дме­тно те­сту­ють ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти й пе­ре­до­ві ви­ро­бни­чі рі­ше­н­ня у сво­їй го­спо­дар­ствах. Ве­ли­кий пра­кти­чний до­свід та на­тхнен­на пра­ця, по­ту­жна те­хно­ло­гі­чна й ін­фор­ма­цій­на під­трим­ка в рам­ках про­е­кту ро­блять «Клуб но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» ре­аль­ною пла­тфор­мою роз­ви­тку для кон­кре­тних го­спо­дарств та агро­се­кто­ру в ці­ло­му. Від­так, сло­во, за яким сто­їть спра­ва, са­мим уча­сни­кам про­е­кту зі всі­єї Укра­ї­ни.

го­лов­ний агро­ном ТОВ «Пре­о­бра­жен­ське» За­по­різь­ка обл., Орі­хів­ський р-н, с. Чер­во­на Кри­ни­ця

Го­спо­дар­ству на­шо­му вже 20 ро­ків. Ми обро­бля­є­мо 18 тис. зем­лі, ви­ро­щу­є­мо ози­му пше­ни­цю, ячмінь ози­мий, рі­пак, го­рох та ку­ку­ру­дзу. Цьо­го­річ у нас по­сі­я­но 9 тис. га ози­мих зер­но­вих, 2700 га рі­па­ку, 1000 га ку­ку­ру­дзи, 3500 га со­ня­шни­ку. А от з до­ща- ми у нас су­ту­жно: за дру­гий квар­тал — кві­тень, тра­вень, чер­вень — у нас ви­па­ло ли­ше 19 мм опа­дів.

Та ми пра­цю­є­мо. Ска­жі­мо, на сьо­го­дні за­кін­чи­ли зби­ра­н­ня ози­мо­го ячме­ню, отри­ма­ли 46 ц/га. То­рік бу­ло 53 ц/га, ми план­ку під­ня­ли, і пла­ну­ва­ли вже 55 ц/га. Все для цьо­го зро­би­ли, але не отри­ма­ли скіль­ки хо­ті­ли, бо во­ло­га ста­ла лі­мі­ту­ю­чим фа­кто­ром. Зби­ра­н­ня ози­мої пше­ни­ці за­вер­ше­но з ре­зуль­та­том 52,4 ц/га. Вро­жай­ність пше­ни­ці на зро­шен­ні (де за­сто­со­ву­ва­ли Аде­ксар® СЕ Плюс та Осі­ріс® Стар) ста­но­ви­ла 69-70 ц/га.

Але ми не скла­да­є­мо ру­ки. Цьо­го ро­ку 2700 га рі­па­ку по­сі­я­ли: і за­раз при­сту­пи­мо до зби­ра­н­ня 1800 га, обро­бле­них Но­па­са­ран®. У го­спо­дар­стві цей пре­па­рат ви­ко­ри­сто­ву­є­мо вже про­тя­гом п’яти ро­ків. На цей рік теж пла­ну­є­мо 3000 га рі­па­ку сі­я­ти, якщо бу­дуть спри­я­ти по­го­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви. З них 2000 обро­бля­ти­ме гер­бі­ци­дом Но­па­са­ран®. Та­кож із 3500 га со­ня­шни­ку, що ми по­сі­я­ли, 2500 — під Єв­ро­лай­тінг®. Крім то­го, бу­ли за­кла­де­ні до­слі­дні ді­лян­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням пре­па­ра­ту Ар­хі­тект™, вно­си­ли йо­го у ре­ко­мен­до­ва­ній нор­мі 1,2 л. Зви­чай­но, ни­ні­шньо­го ро­ку по­го­да не спри­яє нам. Але, як ка­жуть, у при­ро­ди не має по­га­ної по­го­ди. То­му ми при­кла­да­є­мо усі зу­си­л­ля для то­го, щоб бу­ли ре­зуль­та­ти. Ще не ди­ви­лись, не від­слід­ко­ву­ва­ли ефект від вне­се­н­ня, але во­но по­ка­же своє. За­га­лом ми вне­сли Ар­хі­тект™ на два по­ля, по 200 га ко­жне. Ми ж со­лі­дне, як ка­жуть, го­спо­дар­ство.

Що сто­су­є­ться зер­но­вих, то фун­гі­ци­дом Осі­ріс® Стар обро­бля­ли пше­ни­цю на зро­шен­ні. Про­бу­вав Аде­ксар® СЕ Плюс на пше­ни­ці теж на зро­шен­ні. Ду­маю, пре­па­рат має се­бе ви­прав­да­ти за на­ле­жно­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

За­га­лом у ме­не стаж не ду­же ве­ли­кий — усьо­го 46 ро­ків ( по­смі­ха­є­ться). І екс­пе­ри­мен- ту­ва­ти я ні­ко­ли не бо­яв­ся. Все но­ве я ста­рав­ся у го­спо­дар­стві ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Так що я зав­жди шу­каю но­ву ін­фор­ма­цію, спо­ді­ва­юсь, що і на­да­лі ми бу­де­мо плі­дно пра­цю­ва­ти з ком­па­ні­єю BASF. Ми успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ці­лу низ­ку їхніх гер­бі­ци­дів і фун­гі­ци­дів у се­бе в го­спо­дар­стві. Зав­жди шу­ка­є­мо но­ву ко­ри­сну ін­фор­ма­цію для впро­ва­дже­н­ня на сво­їх по­лях, і ро­бо­та в «Клу­бі но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» має нам у цьо­му до­по­мог­ти.

го­лов­ний агро­ном СФГ «Зер­но­воє», Оде­ська обл., Ли­ман­ський р-н, смт До­бро­слав

Ми обро­бля­є­мо 6,5 тис. га зем­лі. А ко­ли я при­йшов у це го­спо­дар­ство 15 ро­ків то­му, ми по­чи­на­ли з двох ти­сяч.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.