«Ор­га­ні­чна кон­сти­ту­ція» на­бра­ла чин­но­сті

Agrobusiness Segodni - - Подія - Сер­гій По­но­ма­рьов

На­ре­шті укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції отри­ма­ли від дер­жа­ви чі­ткі «пра­ви­ла гри» — 2 сер­пня цьо­го ро­ку на­був чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи і ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції».

Ана­лі­зу май­бу­тньо­го впли­ву За­ко­ну, який вже всти­гли на­зва­ти «Ор­га­ні­чною кон­сти­ту­ці­єю», бу­ло при­свя­че­но прес-кон­фе­рен­цію «Но­вий ор­га­ні­чний за­кон: чо­го очі­ку­ва­ти ви­ро­бни­кам і спо­жи­ва­чам?», яка про­йшла в Ки­є­ві в се­ре­ди­ні ве­ре­сня.

Укра­їн­ський ор­га­ні­чний рух: ци­фри та фа­кти

Ор­га­ні­чне агро­ви­ро­бни­цтво за­ро­ди­ло­ся в Укра­ї­ні під впли­вом єв­ро­пей­ської «мо­ди» на здо­ро­ве хар­чу­ва­н­ня у 2002 ро­ці. Як по­ві­до­мив на прес-кон­фе­рен­ції го­ло­ва прав­лі­н­ня Фе­де­ра­ції ор­га­ні­чно­го ру­ху Укра­ї­ни Єв­ген Ми­ло­ва­нов, ни­ні в кра­ї­ні ор­га­ні­чним ви­ро­бни­цтвом за­йма­ю­ться вже май­же 400 агра­рі­їв. Во­ни ви­ве­ли на ри­нок близь­ко 500 най­ме­ну­вань ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції і зде­біль­шо­го пра­цю­ють як на вну­трі­шній, так і на екс­порт. Об­сяг вну­трі­шньо­го рин­ку ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції оці­ню­є­ться ни­ні на рів­ні 29,4 млн єв­ро. З остан­ні 10 ро­ків спо­жи­ва­н­ня зро­сло у 59 ра­зів. При цьо­му біль­ше по­ло­ви­ни ор­га­ні­чної про­ду­кції на на­ціо­наль­но­му рин­ку — ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. У від­по­відь на по­тре­бу агро­ви­ро­бни­цтва в кіль­кох на­вчаль­них за­кла­дах кра­ї­ни вже роз­по­ча­ла­ся під­го­тов­ка агра­рі­їв у сфе­рі ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства.

Як за­яви­ла на прес-кон­фе­рен­ції за­сту­пник мі­ні­стра агро­прод­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни з єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва, «ри­нок ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції в Укра­ї­ні стрім­ко зро­стає. У 2002 ро­ці в кра­ї­ні бу­ло ли­ше близь­ко 30 опе­ра­то­рів цьо­го рин­ку. Зе­мель­ні пло­щі під ор­га­ні­чни­ми куль­ту­ра­ми та­кож збіль­шу­ю­ться у гео­ме­три­чній про­гре­сії. Зро­стає й за­ці­кав­ле­ність ви­ро­бни­ків в ор­га­ні­чній про­ду­кції. Вну­трі­шній ри­нок її по­ки що обме­же­ний, про­те Укра­ї­на має кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги на сві­то­во­му».

За­кон вже є. Що да­лі?

Но­вий за­кон бу­ло опу­блі­ко­ва­но 1 сер­пня цьо­го ро­ку, за рік він пов­но­цін­но за­пра­цює. Орі­єн­то­ва­ний він на за­ко­но­дав­ство Єв­ро­со­ю­зу.

Пе­ред­ба­ча­є­ться, що про­тя­гом най­ближ­чих мі­ся­ців до ньо­го бу­де роз­ро­бле­но пів­то­ра де­ся­тка підза­кон­них актів.

Зі слів Оль­ги Тро­фім­це­вої, за­кон прийня­то, про­те це ли­ше по­ча­ток ро­бо­ти. За­раз в уря­ді го­ту­є­ться ряд підза­кон­них актів, се­ред яких:

По­ря­док ор­га­ні­чно­го агро­ви­ро­бни­цтва та обі­гу ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції (до­ку­мент мі­сти­ти­ме всі ви­мо­ги до ви­ро­щу­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня та пе­ре­ве­зе­н­ня з ме­тою збе­ре­же­н­ня яко­сті ор­га­ні­чної про­ду­кції, ви­мо­ги до па­ра­лель­но­го ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної та кон­вен­цій­ної агро­про­ду­кції); Пра­ви­ла мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції;

Ре­єстр ви­ро­бни­ків ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції;

Ре­єстр ор­га­нів сер­ти­фі­ка­ції ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції; Пра­ви­ла ді­яль­но­сті ор­га­нів сер­ти­фі­ка­ції;

Пе­ре­лік ор­га­ні­чних за­со­бів за­хи­сту ро­слин;

Ре­єстр ор­га­ні­чно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу.

Пі­дроб­ки від­ни­ні по­за за­ко­ном

Но­вий за­кон за­кла­дає осно­ву бо­роть­би з псев­до­ор­га­ні­чною хар­чо­вою про­ду­кці­єю, мар­ко­ва­ною по­зна­чка­ми «еко», «ор­га­нік», «ор­га­ні­чно чи­стий», «ор­га­ні­чний», при­ро­дний», «біо­ло­гі­чний» то­що, якої за­раз чи­ма­ло в укра­їн­ських су­пер­мар­ке­тах. За­кон га­ран­ту­ва­ти­ме

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.