Пав­ло Ко­валь: « Ми пар­тне­ри, а не кон­ку­рен­ти дер­жа­ві»

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова - Оле­ксандр Кри­вен­ко

Пе­ре­гля­да­ю­чи сайт Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, ви­яви­лось, що ін­фор­ма­ції про тих агра­рі­їв, які отри­ма­ли вже фа­кти­чно до­по­мо­гу від Уря­ду, не­має. Пав­ло Ко­валь, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції», по­го­див­ся да­ти від­по­відь на мої за­пи­та­н­ня, пов’яза­ні з дер­жав­ною під­трим­кою агра­рі­їв в Укра­ї­ні.

— Пра­кти­чно всі про­гра­ми не ви­ко­ну­ю­ться по­то­чно­го ро­ку так, як де­кла­ру­ва­лось. У трав­ні ще не бу­ло по­ряд­ків, це в той час, ко­ли агра­рії вже про­ве­ли по­сів­ну кам­па­нію. Ко­ли ж во­ни з’яви­лись, то ви­яви­лось, що ма­ють якість ду­же низь­ку та не спро­мо­жні за­без­пе­чи­ти по­тре­би агра­рі­їв і що­до по­сі­ву ози­мих, і що­до ін­ших про­грам, які во­ни ма­ли б об­слу­го­ву­ва­ти. Що ж це за під­трим­ка, якщо ми її не отри­ма­ли на цьо­му ва­жли­во­му ви­ро­бни­чо­му ета­пі?

Із 6,311 млрд грн, пе­ред­ба­че­них на до­та­ції, ви­ко­ри­ста­но ли­ше 777,3 млн, що ста­но­вить при­бли­зно 12,5%. Ду­маю, за під­сум­ка­ми ве­ре­сня цей по­ка­зник не пе­ре­ви­щить по­зна­чки 15%. Іна­кше ка­жу­чи, ко­шти, за­кла­де­ні в бю­джет, не­ефе­ктив­но пра­цю­ють на сіль­сько­го­спо­дар­ську га­лузь.

— Як би ви оці­ни­ли стан справ за про­гра­мою «Фі­нан­со­ва під­трим­ка роз­ви­тку фер­мер­ських го­спо­дарств», який іще іме­ну­є­ться як «Фер­мер­ський мі­льярд»?

— Це один із най­більш роз­ре­кла­мо­ва­них під дер­жа­вою про­е­ктів, на який роз­ра­хо­ву­ва­ли най­більш не­за­хи­ще­ні агро­ви­ро­бни­ки. Ви­ко­ри­ста­но ли­ше 1 млн 599,4 тис. грн, а 998 млн 400,6 тис. грн не за­ді­я­но. Хі­ба це не ка­та­стро­фа? От вам і по­ясне­н­ня, чо­му на сай­ті Мі­на­гро­по­лі­ти­ки не­має де­таль­ної офі­цій­ної ін­фор­ма­ції за всі­ма на­пря­ма­ми!

— Як ви про­ко­мен­ту­є­те про­мі­жні ре­зуль­та­ти за на­пря­мом «Фі­нан­со­ва під­трим­ка сіль- гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків» (час­тко­ва ком­пен­са­ція вар­то­сті те­хні­ки та обла­дна­н­ня), які на­ра­зі за фа­ктом ста­нов­лять мен­ше

25% ви­ко­ри­ста­н­ня від за­галь­ної, пе­ред­ба­че­ної бю­дже­том су­ми?

— Ми го­во­ри­ли уря­дов­цям, що не по­трі­бно ви­ді­ля­ти 945 млн грн, адже у нас, в Укра­ї­ні, не ви­ро­бля­є­ться та­кий об­сяг ві­тчи­зня­ної те­хні­ки, щоб на­віть 25-від­со­тко­ву ло­ка­лі­за­цію ком­пен­су­ва­ти в об­ся­зі май­же одно­го мі­льяр­да гри­вень. До нас не при­слу­ха­лись, і то­му, пе­вен, ле­во­ва час­тка ко­штів, за­кла­де­них у бю­джет за цим на­прям­ком, не бу­де ви­ко­ри­ста­на.

Крім то­го, оскіль­ки існує кри­ти­чна си­ту­а­ція із до­став­кою вро­жаю до пор­тів і на екс­порт, то­му влі­тку бу­ло на­ма­га­н­ня вклю­чи­ти зер­но­во­зи до пе­ре­лі­ку те­хні­ки за ці­єю про­гра­мою дер­жав­ної до­по­мо­ги агра­рі­ям. Однак, якщо це бу­де про­ве­де­но так, як про­по­ну­є­ться у Вер­хов­ній Ра­ді та Уря­ді, себ­то шля­хом пе­ре­роз­по­ді­лу всьо­го об­ся­гу під­трим­ки з цьо­го транс­пор­ту тіль­ки між дво­ма най­біль­ши­ми грав­ця­ми, ми бу­де­мо про­ти та­ко­го рі­ше­н­ня, бо не­при­пу­сти­мо за ра­ху­нок бю­дже­ту ство­рю­ва­ти мо­но­по­лію у будь-якій сфе­рі еко­но­мі­ки.

— Ви ма­є­те аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми?

— Так. Вар­то вста­но­ви­ти обме­же­н­ня. Ска­жі­мо, ва­гон ко­штує 30 тис., і одне під­при­єм­ство мо­же при­дба­ти ли­ше 150–170 оди­ниць, а от­же, на дер­жав­ну до­по­мо­гу змо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти 10–15 по­ку­пців.

— Як би ви оці­ни­ли зу­си­л­ля дер­жа­ви з під­трим­ки ско­тар­ства?

— Ком­пен­са­ція на одну ко­ро­ву для фі­зи­чних осіб бу­ксує. Пав­ло Ко­валь, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції»

Ви зна­є­те, що Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів і Мін­со­цпо­лі­ти­ки від­мо­ви­лись ви­клю­чи­ти із ба­зи для агра­рі­їв на­ра­ху­ва­н­ня за газ і еле­ктро­енер­гію за ви­зна­че­н­ня йо­го пра­ва на отри­ма­н­ня піль­ги за ко­му­наль­ні по­слу­ги. То ж те­пер якщо сіль­го­спви­ро­бни­ком отри­ма­но до­та­цію за ко­ро­ву, то ця су­ма вва­жа­є­ться до­хо­дом, і та­ка осо­ба по­збав­ля­є­ться суб­си­дій на газ. То­му лю­ди за­зви­чай не бе­руть участь у цій про­гра­мі. Во­дно­час сьо­го­дні в Укра­ї­ні по­го­лів’я бій­но­го ста­да та ве­ли­кої ро­га­тої ху-

до­би ско­ро­чу­є­ться. На­то­мість зро­стає ім­порт тва­рин­ни­цької про­ду­кції в Укра­ї­ну, від чо­го ві­тчи­зня­ний агра­рій, зві­сно, про­грає.

— Єди­на про­гра­ма, сто­сов­но якої де­та­лі­зо­ва­но ін­фор­ма­цію про на­да­н­ня до­по­мо­ги агра­рі­ям — «Дер­жав­на під­трим­ка роз­ви­тку хме­ляр­ства, за­кла­де­н­ня мо­ло­дих са­дів, ви­но­гра­дни­ків та ягі­дни­ків і на­гляд за ни­ми». Чи мо­жна вва­жа­ти успі­шною її ре­а­лі­за­цію?

— Су­діть са­мі: за пів­ро­ку спра­цю­ва­ло ли­ше близь­ко 76 млн, тоб­то чверть від за­галь­но­го об­ся­гу у 300 млн грн, пе­ред­ба­че­них для цих ці­лей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.