Зо­ло­ті здо­бу­тки NaPoli ТОВ АПК «MAЇС»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Дми­тро Сі­рий

12 ве­ре­сня ком­па­нія MAЇС про­ве­ла мас­шта­бний бі­знес-за­хід NaPoli. Agribusiness Day. У рам­ках по­дії фа­хів­ці MAЇСу пред­ста­ви­ли чи­слен­ним від­ві­ду­ва­чам здо­бу­тки се­ле­кції гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, а та­кож озна­йо­ми­ли з онов­ле­ни­ми по­ту­жно­стя­ми на­сін­нє­во­го за­во­ду, які до­зво­ля­ють отри­му­ва­ти ви­со­ку якість по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу.

Цьо­го дня бі­ля на­сін­нє­во­го за­во­ду МАЇСу у Чер­ка­сах яблу­ку не бу­ло де впа­сти — на­стіль­ки ве­ле­лю­дним став NaPoli. Agribusiness Day, який ком­па­нія про­ве­ла спіль­но зі сво­їм дистриб’юто­ром ТОВ «Агро-Аре­на» та ін­ши­ми пар­тне­ра­ми. По­дія зі­бра­ла близь­ко 500 агра­рі­їв зі всі­єї Укра­ї­ни. І це за­ко­но­мір­но, адже за 27 ро­ків ді­яль­но­сті МАЇС до­вів, що він сер­йо­зний гра­вець на укра­їн­сько­му рин­ку на­сін­ни­цтва. Та це да­ле­ко не все, адже: «Ком­па­нія MАЇС — це і 200 га са­ду на кра­пель­но­му зро­шен­ні, це і со­ки «Най­сік», ви­зна­ні най­кра­щи­ми в Укра­ї­ні (пе­ре­мож­ці На­ціо­наль­но­го кон­кур­су со­ків пря­мо­го віджи­му 2017 — ред.), це і мар­му­ро­ве м'ясо, що ви­ро­бля­є­ться на двох фер­мах, це роз­са­дник до­ро­щу­ва­н­ня і ви­ро­бни­цтва са­джан­ців го­рі­ху, яких що­ро­ку про­да­є­ться близь­ко 50 тис. шт.», — на­го­ло­шує, звер­та­ю­чись до при­су­тніх агра­рі­їв, го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів ком­па­нії Сер­гій Те­ре­щук.

Про­те осно­вою бі­зне­су ма­ї­сів­ців ли­ша­є­ться на­сін­ни­цтво ку­ку­ру­дзи, що за­ймає 7000 га по­сі­вів.

Зо­ло­ті здо­бу­тки

На сьо­го­дні на­сін­нє­ва про­по­зи­ція MAЇСу на­ра­хо­вує по­над 25 гі­бри­дів зер­но­во­го та си­ло­сно­го на­пря­мів ви­ро­щу­ва­н­ня із ФАО 180-420. NaPoli. Agribusiness Day бу­ло пред­став­ле­но 17 най­більш ці­ка­вих по­зи­цій.

се­ре­дньо­сти­глі

Пер­ши­ми се­ред них де­мон­стру­ва­ли­ся ДН Ан­шлаг (ФАО 420) та ДН Бе­ре­ка (ФАО 390) — гі­бри­ди, що фор­му­ють сут­тє­ву вро­жай­ність як ви­со­ко­які­сно­го си­ло­су (по­тен­ці­ал 57-68 т/га), так і зер­на (15-16 т).

Ін­ша па­ра скла­да­лась із «ві­зи­тної кар­тки» MAЇСу — гі­бри­ду Мо­ні­ка 350 МВ (ФАО 350) та йо­го но­вої ге­не­ра­ції — Пла­ти­нум (ФАО 340) із по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті 15-16 т/га. Ге­не­ти­ка їх обох ду­же схо­жа, від­мін­ні­стю є швид­ша во­ло­го­від­да­ча Пла­ти­ну­му. Так, за опти­маль­них стро­ків ви­сі­ву та спри­я­тли­вих умов во­ло­гість йо­го зер­на ста­но­вить 16-18% на мо­мент зби­ра­н­ня.

Без ува­ги від­ві­ду­ва­чів не ли­ши­лась і ще одна «зір­ка» MAЇСу — гі­брид Но­вий (ФАО 330) з ви­со­кою стій­кі­стю до по­су­хи та хо­ло­ду і по­тен­ці­а­лом 1415 т/га, який зда­тний швид­ко ски­да­ти во­ло­гу до 14-18% на мо­мент зби­ра­н­ня. Ми­ну­ло­рі­чна но­вин­ка Ау­рум (ФАО 320) від­рі­зня­є­ться від ньо­го ли­ше тим, що ски­дає во­ло­гу до 1618%, про­те ком­пен­сує це ви­щою стій­кі­стю до по­су­хи, хо­ло­ду й ви­ля­га­н­ня.

се­ре­дньо­ран­ні

У цій ка­те­го­рії най­більш ці­ка­ви­ми ста­ли гі­бри­ди з ви­со­кою ре­мон­тан­тні­стю та вмі­н­ням вда­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­ло­гу: Здо­бу­ток (ФАО 290) з по­тен­ці­а­лом 12-13 т/га, та Мар­сер (ФАО 250) із ви­со­кою стій­кі­стю до хо­ло­ду, по­су­хи та ви­ля­га­н­ня, по­тен­ці­а­лом 12-12,5 т. Ми­ну­ло­го ро­ку в Схі­дній Укра­ї­ні во­ни про­ду­ку­ва­ли 5,5 т/га, ко­ли біль­шість ін­ших гі­бри­дів у ре­гіо­ні да­ва­ла не біль­ше 3 т/га.

Мар­ліз (ФАО 280), Твіст (ФАО 270) й Ар­ген­тум (ФАО 250) за­ін­три­гу­ва­ли ви­со­кою ада­птив­ною цін­ні­стю, що до­по­ма­гає їм якнай­кра­ще роз­кри­ти по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті 1113,5 т/га, зокре­ма в стре­со­вих умо­вах.

ран­ньо­сти­глі

«Осо­бли­ві­стю гі­бри­ду Га­рант (ФАО 200) із по­тен­ці­а­лом 11,5-12 т є те, що за опти­маль­них стро­ків по­сі­ву він на мо­мент при­хо­ду ли­пне­вої спе­кти вже май­же сфор­му­вав ка­чан: це ще не вос­ко­ва сти­глість, але вже га­ран­тія то­го, що гі­брид дасть 5-5,5 т/га», — звер­тає ува­гу ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жів MAЇСу Іван Ду­дник.

Не від­стає від ньо­го й Фе­рум (ФАО 180) із ви­со­кою стій­кі­стю до хо­ло­ду і по­тен­ці­а­лом 1011 т/га, який при­да­тний до ви­сі­ву за 7˚С на гли­би­ні за­гор­та­н­ня та за­без­пе­чує во­ло­гість 10-12% на мо­мент зби­ра­н­ня.

«Під час ви­бо­ру та­ких гі­бри­дів го­лов­не зав­да­н­ня — отри­ма­ти ка­чан до при­хо­ду по­су­хи та в ре­зуль­та­ті ма­ти ран­нє зер­но. Але для цьо­го їх вар­то сі­я­ти в опти­маль­ні тер­мі­ни, у кві­тні, бо якщо зро­би­ти це в черв­ні — гі­бри­ди ма­ти­муть за­ви­ще­не пла­то ски­да­н­ня во­ло­ги», — від­зна­чає Іван Ду­дник.

тен­ден­ції роз­ви­тку

MAЇС ті­сно спів­пра­цює із ДУ Ін­сти­тут зер­но­вих куль­тур НААН Укра­ї­ни, ра­зом з яким бу­ло ви­ве­де­но та за­ре­є­стро­ва­но 18 гі­бри­дів. Сьо­го­дні ж ще 4 но­вин­ки про­хо­дять дер­жав­не сор­то­ви­про­бу­ва­н­ня: Елі­ді­ум ФАО 210, Ор­ша­нець ФАО 230, Твер­ди­ня ФАО 270, Грейс ФАО 280.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.