Прі­матм Фор­те — пер­ша се­ред кра­щих!

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Прі­матм Фор­те — по­рів­ня­но но­вий гер­бі­цид, адже він про­да­є­ться усьо­го ли­ше остан­ні два ро­ки, впро­довж яких ми отри­му­ва­ли тіль­ки по­зи­тив­ні від­гу­ки про пре­па­рат. А це зав­дя­ки то­му, що нам вда­ло­ся на­ре­шті за­про­по­ну­ва­ти сіль­го­спви­ро­бни­кам до­ско­на­лий ком­пле­ксний про­дукт, який кон­тро­лює ши­ро­кий спектр одно­рі­чних та ба­га­то­рі­чних дво­доль­них бур’янів, має ви­ко­рі­ню­валь­ну дію на осо­ти й, окрім то­го, ґрун­то­ву, що за­по­бі­гає по­яві на по­лі но­вих хвиль бур’янів.

Мо­ло­чай ло­зя­ний ву дію, що про­яв­ля­є­ться про­тя­гом 30 днів пі­сля вне­се­н­ня пре­па­ра­ту й осо­бли­во ва­жли­ва для кон­тро­лю па­да­ли­ці со­ня­шни­ку, яка мо­же з’яв­ля­ти­ся та схо­ди­ти хви­ля­ми.

Та­ким чи­ном, з усьо­го ви­ще на­ве­де­но­го ба­чи­мо, що Прі­матм Фор­те — іде­аль­ний гер­бі­цид для ла­нок сі­во­змі­ни со­ня­шник-зер­но­ві, ко­ли пер­ший є най­більш по­ши­ре­ним по­пе­ре­дни­ком. Про­те, зві­сно, не тіль­ки для та­ких сі­во­змін. Ми з ва­ми вже зна­є­мо, що Прі­матм Фор­те мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся і на ку­ку­ру­дзі. Тут во­на є чу­до­вим пар­тне­ром для ба­зо­вих гра­мі­ні­ци­дів, на­при­клад Мі­ла­гро 240. Су­міш Мі­ла­гро 240 (0,16-0,2 л/га) + Прі­матм Фор­те (0,5-0,7 л/га) є пе­ре­ві­ре­ною і ком­пле­ксно кон­тро­лює усі бур’яни на по­лі. Зви­чай­но, на ку­ку­ру­дзі ми ре­ко­мен­ду­є­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гер­бі­цид Елю­міс для кон­тро­лю ши­ро­ко­го спе­ктра бур’янів, але якщо на та­ких по­лях спо­сте­рі­га­є­ться зна­чна за­смі­че­ність ло­бо­дою та осо­та­ми, то кра­що­го ва­рі­ан­ту, ніж за­сто­су­ва­н­ня Прі­матм Фор­те не існує. Адже Елю­міс швид­ко зни­щує ли­ше зе­ле­ну ча­сти­ну осо­тів, а ло­бо­да на мо­мент вне­се­н­ня мо­же вкри­ти­ся за­хи­сни­ми обо­лон­ка­ми. Зав­дя­ки по­кра­ще­ній фор­му­ля­ції та трьом по­ту­жним ком­по­нен­там Прі­матм Фор­те діє ду­же швид­ко, й ефект про­яв­ля­є­ться че­рез ви­ги­ни ро­слин, втра­ту фор­ми і за­галь­но­го здо­ро­во­го ви­гля­ду бур’янів, що ха­ра­ктер­но для гор­мо­наль­них пре­па­ра­тів. Однак під час вне­се­н­ня гер­бі-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.