Під­го­тов­ка по­лів до ве­сня­ної по­сів­ної: на що звер­ну­ти ува­гу

Agrobusiness Segodni - - Обробіток грунту. практикум аграрія - Ва­силь Чер­кас

«Впро­довж ба­га­тьох ро­ків ро­бо­ти я пе­ре­ко­нав­ся — зем­ля на­га­дує ті­сто. Якщо до­бре її роз­пу­ши­ти — бу­де ді­ло», — емо­цій­но ді­ли­ться сво­єю дум­кою що­до осін­ньо­го обро­бі­тку ґрун­ту агро­ном Олег Де­ми­дов із До­неч­чи­ни. Він вва­жає, що са­ме від цьо­го фа­кто­ру зна­чною мі­рою за­ле­жить май­бу­тня уро­жай­ність.

Ана­ло­гі­чної дум­ки при­три­му­є­ться Ма­ксим Ма­кси­мен­ко, ке­рів­ник го­спо­дар­ства «Стел­ла-Макс», роз­та­шо­ва­но­го в по­су­шли­вій Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті. В го­спо­дар­стві увесь не­об­хі­дний цикл ро­біт, вклю­чно із пе­ре­д­по­сів­ним обро­бі­тком ґрун­ту, про­ва­ди­ться са­ме во­се­ни. Агро­те­хні­чне «ві­кно» на­ве­сні най­ча­сті­ше ви­яв­ля­є­ться на­стіль­ки «вузь­ким», що на те, аби вча­сно і які­сно про­ве­сти грун­то­об­ро­бні опе­ра­ції і да­лі — сів­бу, про­сто не­має ча­су. Зем­ля швид­ко про­грі­ва­є­ться, і ще швид­ше ви­па­ро­ву­є­ться во­ло­га.

Не­пев­ність ве­сня­но­го пе­рі­о­ду в пла­ні які­сної під­го­тов­ки грун­ту при­зво­дить на­віть до то­го, що у де­яких го­спо­дар­ствах, роз­та­шо­ва­них у по­су­шли­вій зо­ні, з осе­ні вно­сять пов­ну нор­му до­брив, в то­му чи­слі і азо­тних. Річ у тім, що не­до­ста­тня кіль­кість во­ло­ги на­ве­сні до­сить ча­сто не дає змо­ги схо­дам вча­сно за­сво­ї­ти не­об­хі­дну кіль­кість азо­ту.

Ра­зом з тим, осін­ній обро­бі­ток ґрун­ту — спра­ва не та­ка одно­зна­чна, як зда­ва­ло­ся б. В іде­а­лі під ярі куль­ту­ри пра­цю­ва­ти із зем­лею вар­то яко­мо­га ра­ні­ше. Ко­лись у ра­дян­ських кол­го­спах від­зна­ча­ли ті го­спо­дар­ства, де, ска­жі­мо, оран­ку про­ва­ди­ли ще в сер­пні, що­най­пі­зні­ше у ве­ре­сні. Су­во­ра ж дій­сність ни­ні по­ля­гає у то­му, що ку­ку­ру­дзу, цукро­ві бу­ря­ки, а по­де­ку­ди й сою зби­ра­ють ледь не до но­во­го ро­ку. А «ко­ро­ле­ва по­лів» вза­га­лі ціл­ком мо­же до­зби­ру­ва­ти­ся ще у бе­ре­зні. То­му рад­ше слід ве­сти мо­ву не про опти­маль­ні під­хо­ди до осін­ньо­го обро­бі­тку ґрун­ту, а про прийня­тні ви­хо­ди із си­ту­а­ції.

По­чні­мо із то­го, що у біль­шо­сті го­спо­дарств го­стро бра­кує зби­раль­ної те­хні­ки, а та­кож тра­кто­рів і агре­га­тів для обро- бі­тку ґрун­ту. На­слід­ком цьо­го є за­тя­гу­ва­н­ня тер­мі­нів зби­ра­н­ня вро­жаю (не­рід­ко, як-то ка­жуть, до «но­вих ві­ни­ків»), а зго­дом — упо­віль­не­на під­го­тов­ка площ до ве­сня­ної по­сів­ної. Та­ко­му ста­ну ре­чей іна­кшої ра­ди не існує, аніж при­дба­н­ня до­да­тко­вої ви­со­ко­про­ду­ктив­ної те­хні­ки. І пев­ної опти­мі­за­ції зби­раль­ної кам­па­нії із за­сто­су­ва­н­ням, на­при­клад, бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів.

Так чи іна­кше, осін­ній обро­бі­ток ґрун­ту мо­жна умов­но роз­по­ді­ли­ти на два основ­ні ти­пи. Пер­ший — ко­ли ро­бо­та іде біль­ше-менш за пла­ном. Тоб­то за­пу­ска­є­ться плуг, гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач чи по­ту­жна бо­ро­на. Да­лі у ра­зі по­тре­би — куль­ти­ва­тор для основ­но­го чи на­віть пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку. Втім, тут ва­рі­а­цій мо­же бу­ти без­ліч.

Дру­гий — ко­ли по­трі­бно щось тер­мі­но­во зро­би­ти зі стер­нею ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку чи сої, бо мо­ро­зи на но­сі. В цьо­му ра­зі або від­ра­зу за­пу­ска­є­ться плуг, для то­го щоб схо­ва­ти усі ці цур­пал­ки під зем­лю, або ж в по­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють по­ту­жний ди­ско­вий куль­ти­ва­тор на кшталт Carrier, ко­трий зда­тен да­ти ра­ду за най­скла­дні­ших си­ту­а­цій. Від­по­від­но, ко­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.