Обро­бі­ток укра­їн­ських ґрун­тів сьо­го­дні та зав­тра

Agrobusiness Segodni - - Обробіток грунту. практикум аграрія -

Ви­ро­щу­ва­н­ня будь-яких куль­тур по­чи­на­є­ться із ґрун­то­об­ро­бних опе­ра­цій, як те­атр із гар­де­ро­ба. Як лю­бить по­вто­рю­ва­ти зна­йо­мий фер­мер, «не тор­кнув­шись зем­лі, да­рем­но спо­ді­ва­тись щось на ній ви­ро­сти­ти».

Пі­сля цьо­го ще раз обро­бляю ди­ска­ми, але вже в ін­ший бік, от і все. Не­що­дав­но я ви­рі­шив за­про­ва­ди­ти до сі­во­змі­ни на сво­їх по­лях бур­кун як ґрун­то­по­крив­ну ро­сли­ну — бо ж йо­го не­дар­ма на­зи­ва­ють «біо­плу­гом» за зда­тність роз­ри­хлю­ва­ти ґрунт сво­їм по­ту­жним ко­ре­нем, в цьо­му бур­ку­ну справ­ді не­має рів­них.

Остан­ні­ми ро­ка­ми вна­слі­док збіль­ше­н­ня по­су­шли­во­сті клі­ма­ту зро­сла ва­га на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги в ґрун­ті. То­му пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю во­се­ни я на­ма­га­ю­ся за­ли­ши­ти на по­лях бур’ян для за­без­пе­че­н­ня сні­го­за­три­ма­н­ня взим­ку.

ди­ре­ктор ком­па­нії «Ол­стас-льон» (Чер­ні­гів):

— У на­шій ком­па­нії ви­ро­щу­ю­ться пше­ни­ця, рі­пак, соя та ку­ку­ру­дза. Ми за­сто­со­ву­є­мо рі­зні ме­то­ди та те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту. На­при­клад, під по­сі­ви рі­па­ку ро­би­мо кла­си­чну плу­жну оран­ку. Під ку­ку­ру­дзу за­сто­со­ву­є­мо те­хно­ло­гію striptill — во­на по­ка­зує осо­бли­во гар­ні ре­зуль­та­ти в остан­ні по­су­шли­ві ро­ки. Цей спо­сіб обро­бі­тку ґрун­ту ми пра­кти­ку­є­мо вже шість ро­ків. І те­хно­ло­гію, і те­хні­ку для її впро­ва­дже­н­ня ми отри­ма­ли із США у фор­ма­ті те­хні­чно­го кре­ди­ту.

Був час, ко­ли за­ку­по­ву­ва­ли для се­бе сіль­го­спма­ши­ни за лі­зин­го­вою схе­мою від бан­ку, але те­пер во­на не діє. За­га­лом же по­трі­бних ма­шин для ці­єї те­хно­ло­гії ґрун­то­об­ро­бі­тку в Укра­ї­ні не ро­блять. Зві­сно, якусь те­хні­ку для strip-till та­ки ж ви­пу­ска­ють, про­те її якість нас не за­до­воль­няє. Маю на ува­зі на­сам­пе­ред та­кий її по­ка­зник, як на­пра­цю­ва­н­ня на від­мо­ву — він в укра­їн­ської те­хні­ки зна­чно мен­ший, ніж в ім­порт­ної.

вла­сник ФГ «Ді­дик-2012» (Тер­но­піль­ська обл.):

— Ми за­сто­со­ву­є­мо на сво­їх по­лях кла­си­чну оран­ку. На­при­клад, во­се­ни під ози­мий рі­пак оре­мо плу­гом на гли­би­ну 1822 см, щоб за­ро­би­ти в грунт по­жнив­ні реш­тки ро­слин і за­по­біг­ти роз­ви­тку шкі­дни­ків, по­тім куль­ти­ву­є­мо. Пі­сля цьо­го за­пу­ска­є­мо на по­ле по­сів­ний ком­плекс за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­ка. Він про­во­дить ґрун­то­об­ро­бі­ток із вне­се­н­ням мі­не­раль­них до­брив. Під час про­ве­де­н­ня сів­би та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­мо важ­кі ко­тки КЗК-6, які ущіль­ню­ють ґрунт для збе­ре­же­н­ня у ньо­му во­ло­ги. Остан­нім ча­сом по­тре­ба в та­кій опе­ра­ції для нас зна­чно збіль­ши­ла­ся — на­при­клад, у ве­ре­сні пра­кти­чно не ви­па­ло жо­дно­го до­щу.

Для ґрун­то­об­ро­бних ро­біт ви­ко­ри­сто­ву­є­мо та­кож вла­сні два за­кор­дон­ні тра­кто­ри і бі­ло­ру­ські ма­ши­ни. Хо­чу зга­да­ти до­брим сло­вом і на­ші укра­їн­ські плу­ги, які по­ка­за­ли се­бе в ро­бо­ті ні­чим не гір­ше за іно­зем­ну те­хні­ку.

ін­же­нер кла­сте­ру хол­дин­гу «МС» (Ки­їв­ська обл.):

— У на­шо­му го­спо­дар­стві ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться рі­зні су­ча­сні ґрун­то­об­ро­бні агре­га­ти. Пі­сля зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку за­сто­со­ву­є­мо ди­ско­ві агре­га­ти на гли­би­ну 15-18 см для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку грун­ту під ози­ми­ну. На­ра­зі за­ці­ка­ви­ли­ся те­хні­кою, що пра­цює на гли­би­ну 27-30 см. Пла­ну­є­мо при­дба­ти по­ді­бний агре­гат для ін­тен­си­фі­ка­ції ве­де­н­ня ви­ро­бни­цтва. Оран­ку на гли­би­ну 25-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.