Оле­ксандр Чу­бук

Agrobusiness Segodni - - Обробіток грунту. практикум аграрія -

Що день при­йде­шній при­не­се на по­ле

Біль­шість аграр­них ана­лі­ти­ків схо­дя­ться на дум­ці, що укра­їн­ські ла­ни де­да­лі біль­ше за­во­йо­ву­ва­ти­муть аль­тер­на­тив­ні те­хно­ло­гії ґрун­то­об­ро­бі­тку. По-пер­ше, плу­жні те­хно­ло­гії більш ха­ра­ктер­ні для екс­тен­сив­но­го зем­ле­роб­ства. Крім то­го, вна­слі­док гло­баль­них змін клі­ма­ту що­ро­ку з агро­ви­ро­бни­цтва ви­бу­ває май­же 1,6 млн га ор­ної зем­лі. Як за­ува­жив ав­то­ро­ві вла­сник СФГ «Чай­ка-2» з Ки­їв­щи­ни Оле­ксандр Чу­бук, «зем­лі для обро­бі­тку на­да­лі в нас бу­де тіль­ки мен­ша­ти». От­же, пе­ре­хід до ін­тен­сив­но­го зем­ле­роб­ства не­ми­ну­чий як у сві­ті, так і в Укра­ї­ні.

По-дру­ге, аль­тер­на­тив­ні те­хно­ло­гії за сво­єю су­т­тю зна­чно більш оща­дні. Тож на тлі по­стій­но­го зро­ста­н­ня вар­то­сті всіх не­об­хі­дних ре­сур­сів де­да­лі біль­ше фер­ме­рів звер­та­ють свої по­гля­ди са­ме на без­плу­жні спосо­би ґрун­то­об­ро­бі­тку. Адже ці тех- но­ло­гії більш еко­ло­гі­чні, то­му за роз­ши­ре­н­ня ма­со­вої де­гра­да­ції ґрун­тів агра­рії ба­чи­ти­муть в аль­тер­на­тив­них те­хно­ло­гі­ях по­ря­ту­нок для сво­їх ви­сна­же­них по­лів.

вла­сник СФГ «Чай­ка-2» (Ки­їв­ська обл.):

— Я вже 27 ро­ків за­га­лом до­три­му­юсь кла­си­чної те­хно­ло­гії ґрун­то­об­ро­бі­тку на сво­їх по­лях. Про­те від­не­дав­на пі­сля зби­ра­н­ня сої, со­ня­шни­ку та рі­па­ку по­ле вже не ви­о­рюю, адже ці ро­сли­ни ма­ють гли­бо­ке стри­жне­ве ко­рі­н­ня, яке й са­ме не­по­га­но роз­ри­хлює ґрунт. Бу­ває, йдеш по­лем сої, не­на­че по якійсь ва­ті, ґрунт до­сить м’який на гли­би­ну.

То­му пі­сля зби­ра­н­ня цих куль­тур я вже кіль­ка ро­ків обро­бляю во­се­ни зем­лю ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми в один бік, щоб роз­би­ти по­жнив­ні реш­тки по­сі­вів. То­ді вно­шу на про­ди­ско­ва­ну стер­ню біо­де­стру­ктор. Для цьо­го за­сто­со­вую пре­па­рат «еко­стерн» від «БТУцентр», вно­шу йо­го на по­лі ра­зом з амі­а­чною се­лі­трою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.