Вда­лі при­йо­ми

Agrobusiness Segodni - - Обробіток грунту. практикум аграрія - Оле­ксандр Ци­лю­рик

Еро­зій­ні про­це­си в Укра­ї­ні при­зве­ли до що­рі­чних втрат ґрун­ту близь­ко 600 млн т, у то­му чи­слі по­над 20 млн т гу­му­су, тре­ти­ни по­жив­них ре­чо­вин, 16 млрд куб. м во­ди. Зро­ста­н­ня що­рі­чної пло­щі де­гра­до­ва­них ґрун­тів ся­гну­ло 80 тис. га.

У зв’яз­ку із цим по­ста­ло пи­та­н­ня роз­ши­ре­н­ня до­слі­джень що­до роз­роб­ки і впро­ва­дже­н­ня при­йо­мів ґрун­то­за­хи­сно­го обро­бі­тку ґрун­ту з ви­ко­ри­ста­н­ням рі­зних без­по­ли­це­вих, зокре­ма, пло­ско­рі­зних зна­рядь.

Ро­зо­рю­ва­н­ня чор­но­зе­мів уже в пер­ші ро­ки при­зво­дить до різ­ко­го зни­же­н­ня за­па­сів гу­му­су в верх­ній ча­сти­ні ґрун­то­во­го про­фі­лю, по­гір­ше­н­ня во­дно-фі­зи­чних вла­сти­во­стей ґрун­тів та зни­же­н­ня їх про­ти­е­ро­зій­ної стій­ко­сті. Си­сте­ма­ти­чний пло­со­крі­зний мі­ні­маль­ний обро­бі­ток ґрун­ту в по­рів­ня­но ко­ро­ткий строк від­нов­лює по­ка­зни­ки йо­го ро­дю­чо­сті. За їх да­ни­ми, при­ріст уро­жай­но­сті зер­на пше­ни­ці ози­мої на мі­ні­маль­но­му обро­бі­тку ста­но­вить 0,15–0,20 т/га і біль­ше. Без зна­чних ка­пі­та­ло­вкла­день мо­жна до­сяг­ти істо­тно­го під­ви­ще­н­ня вро­жаю про­са­пних куль­тур: цукро­вих бу­ря­ків, ку­ку­ру­дзи, кар­то­плі.

Слід та­кож від­мі­ти­ти до­свід Пол­тав­ської обла­сті у за­сто­су­ван­ні ґрун­то­за­хи­сно­го пло­ско­рі­зно­го обро­бі­тку ґрун­ту з муль­чу­ва­н­ням по­верх­ні по­ля на пло­щі біль­ше міль­йо­на ге­кта­рів. Суть пол­тав­сько­го ва­рі­ан­ту си­сте­ми без­плу­жно­го обро­бі­тку ґрун­ту по­ля­га­ла у пло­ско­рі­зно­му обро­бі­тку, бо­ро­ну­ван­ні гол­ча­стою бо­ро­ною для при­да­н­ня по­сів­но­му ша­ру дрі­бно­го груд­ку­ва­то­го ста­ну і роз­пу­шу­ва­н­ня важ­ки­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми для за­роб­ки ор­га­ні­чних і мі­не­раль­них до­брив.

За від­су­тно­сті пло­ско­рі­зних зна­рядь по­жнив­не роз­пу­шу­ва­н­ня до­пу­ска­є­ться ви­ко­ну­ва­ти ди­ско­ви­ми лу­щиль­ни­ка­ми на гли­би­ну 5–7 см із на­сту­пним у ра­зі по­тре­би обро­бі­тком куль­ти­ва­то­ром. При­чо­му в умо­вах по­су­шли­вої осе­ні най­кра­щий ре­зуль­тат отри­ма­ний за обро­бі­тку ґрун­ту пі­сля усіх не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків на гли­би­ну по­сі­ву на­сі­н­ня 5–7 см. Са­ме та­кий обро­бі­ток з утво­ре­н­ням ущіль­не­но­го ша­ру для на­сі­н­ня, до яко­го є під­хід не­по­ру­ше­них ка­пі­ля­рів, ство­рює спри­я­тли­ві умо­ви для за­сто­су­ва­н­ня без­плу­жно­го обро­бі­тку ґрун­ту та га­ран­тує одер­жа­н­ня своє­ча­сних і дру­жніх схо­дів. Ця те­хно­ло­гія до­зво­ли­ла за­хи­сти­ти ґрун­ти від во­дної і ві­тро­вої еро­зії, збіль­ши­ти збо­ри сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, зокре­ма, зер­на 50–60 ц на круг, і в той же час під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність пра­ці на 37–40%, змен­ши­ти ви­тра­ти паль­но­го на 38–46%, і ви­ро­бни­чі ви­тра­ти на обро­бі­ток ґрун­ту на 24–31%.

Без­по­ли­це­вий зяб із за­ли­ше­н­ням стер­ні ко­ло­со­вих куль­тур на по­верх­ні ґрун­ту ста­но­вить осно­ву ґрун­то­за­хи­сної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, ярих зер­но­вих. Пло­ско­рі­зи мен­ше всьо­го по­дрі­бню­ють і за­ро­бля­ють у ґрунт ро­слин­ні реш­тки, то­му в умо­вах, ко­ли за­без­пе­чу­є­ться до­бре роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту, їм не­об­хі­дно від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу.

Без­по­ли­це­вий пло­ско­рі­зний обро­бі­ток змен­шує руй­на­цію ґрун­ту і по­ви­нен бу­ти впро­ва­дже­ний там, де уже від­пра­цьо­ва­на те­хно­ло­гія йо­го за­сто­су­ва­н­ня.

Без­змін­ний пло­ско­рі­зний обро­бі­ток чор­но­зем­них ґрун­тів (си­сте­ма­ти­чний без пе­рі­о­ди­чної оран­ки під окре­мі куль­ту­ри або для за­роб­ки гною) сте­по­вої зо­ни Укра­ї­ни за­без­пе­чує ви­со­кі і стій­кі уро­жаї в сі­во­змі­ні, зна­чно спри­яє ефе­ктив­ній бо­роть­бі з еро­зі­єю грун­ту і є ді­є­вим фа­кто­ром роз­ши­ре­но­го від­нов­ле­н­ня їх ро­дю­чо­сті.

Про­те на­ко­пи­че­н­ня та ло­ка­лі­за­ція еле­мен­тів жив­ле­н­ня у верх­ньо­му ша­рі за пло­ско­рі­зно­го обро­бі­тку — яви­ще не зав­жди по­зи­тив­не. Так, у ра­зі від­су­тно­сті обер­та­н­ня ски­би (оран­ки), вна­слі­док ди­фе­рен­ці­а­ції ко­ре­нев­мі­сно­го ша­ру і ло­ка­лі­за­ції еле­мен­тів жив­ле­н­ня у верх­ній ча­сти­ні, по­льо­ві куль­ту­ри фор­му­ють ко­ре­не­ву си­сте­му у верх­ніх ша­рах. А за по­су­шли­вих умов, де­фі­ци­ту во­ло­ги верх­ній шар ча­сто пе­ре­си­хає, що при­зво­дить до стра­ж­да­н­ня ро­слин від по­су­хи та сут­тє­во­го зни­же­н­ня уро­жаю.

Є й не­га­тив­ні ре­зуль­та­ти за­сто­су­ва­н­ня пло­ско­рі­зно­го обро­бі­тку на Кі­ро­во­град­ській ДСГДС — пі­сля пше­ни­ці ози­мої і ку­ку­ру­дзи на зер­но, До­не­цькій про­ти­е­ро­зій­ній до­слі­дній стан­ції, Укра­їн­сько­му НДІ за­хи­сту ґрун­тів від еро­зії — пі­сля ку­ку­ру­дзи на зе­ле­ний корм, на Оде­ській СГДС — пі­сля ку­ку­ру­дзи на зер­но і пше­ни­ці ози­мої та в ін­ших на­у­ко­во до­слі­дних уста­но­вах. За­слу­го­вує на ува­гу ва­рі­ант, у яко­му по­ли­це­вий і без­по­ли­це­вий обро­бі­тки ґрун­ту чер­гу­ю­ться у сі­во­змі­ні.

За кор­до­ном, а в остан­ні де­ся­ти­річ­чя і в Укра­ї­ні по­ши­рив­ся муль­чу­валь­ний обро­бі­ток ґрун­ту. Це по­єд­на­н­ня при­йо­мів обро­бі­тку із по­кри­т­тям йо­го по­верх­ні ро­слин­ни­ми реш­тка­ми ви­ро­щу­ва­них куль­тур. В ін­ших кра­ї­нах «муль­чу­валь­ний обро­бі­ток ґрун­ту» пе­ред­ба­чає ви­ко­ри­ста­н­ня ґрун­то­об­ро­бних зна­рядь, які за­без­пе­чу­ють збе­ре­же­н­ня на по­лі по­над 30% ро­слин­них ре­шток по­пе­ре­дни­ка з ме­тою кон­тро­лю еро­зій­них про­це­сів.

Муль­чу­валь­ний обро­бі­ток ґрун­ту — це спо­сіб обро­бі­тку ґрун­ту без обер­та­н­ня йо­го ор­но­го ша­ру за умо­ви за­лу­че­н­ня у кру­го­обіг усі­єї або ча­сти­ни по­бі­чної про­ду­кції ви­ро­щу­ва­них куль­тур. Осо­бли­во ефе­ктив­ний за во­ло­го­збе­рі­галь­но­го, ґрун­то­за­хи­сно­го обро­бі­тку, по­за­як за­ли­шає зна­чну ча­сти­ну пі­сля­жнив­них ре­шток на по­верх­ні по­ля.

Муль­чу­валь­ний (без­по­ли­це­вий) обро­бі­ток ви­ко­ну­є­ться пло­ско­рі­зни­ми, чи­зель­ни­ми або ди­ско­ви­ми зна­ря­д­дя­ми.

Пло­ско­рі­зний пе­ред­ба­чає збе­ре­же­н­ня на по­верх­ні ґрун­ту біль­шої ча­сти­ни пі­сля­жнив­них ре­шток. Ефе­ктив­ний на чор­но­зе­мах се­ре­дньо­го ме­ха­ні­чно­го скла­ду і по­лях, що за­зна­ють впли­ву еро­зій­них про­це­сів. Ви­мо­гам агро­те­хні­ки кра­ще за­до­воль­ня­ють ком­бі­но­ва­ні агре­га­ти но­во­го по­ко­лі­н­ня.

Ди­ско­вий обро­бі­ток ґрун­ту — без­по­ли­це­вий спо­сіб обро­бі­тку, що ви­ко­ну­є­ться ди­ско­ви­ми зна­ря­д­дя­ми на гли­би­ну від 6 до 20 см, за­без­пе­чує кри­ше­н­ня, час­тко­ве пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­то­вої ма­си і зни­ще­н­ня бур’янів. Пі­сля стер­ньо­вих по­пе­ре­дни­ків, ко­ли уся со­ло­ма за­ли­ша­є­ться на по­лі, най­до­ціль­ні­ше за­сто­со­ву­ва­ти важ­кі тан­дем­ні ди­ско­ві бо­ро­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.