«Мейд ін Юкрейн»: ди­ско­ві бо­ро­ни

Agrobusiness Segodni - - Обробіток грунту. практикум аграрія - Ва­силь За­гар­ний

Йде зби­ра­н­ня уро­жаю, і ба­га­то хто зра­зу ж по стер­ні не ба­ри­ться ви­ко­ну­ва­ти бо­ро­ну­ва­н­ня ґрун­ту. Кон­ку­рен­ція з ім­порт­ни­ми агре­га­та­ми, яких ни­ні чи­ма­ло в Укра­ї­ні, по­зна­ча­є­ться на на­ших ма­ши­но­ви­ро­бни­ках. Во­ни про­по­ну­ють, зокре­ма, ди­ско­ві бо­ро­ни, що від­по­від­а­ють най­ви­мо­гли­ві­шим по­тре­бам агра­рі­їв. До то­го ж на ві­тчи­зня­ну те­хні­ку агра­рій мо­же отри­ма­ти 25% від­шко­ду­ва­н­ня від су­ми її при­дба­н­ня.

Се­ред при­бли­зно 40 тис. фер­ме­рів, на­яв­них в Укра­ї­ні, біль­шість, на­пев­но, се­ре­дня­ки — ті, хто обро­бляє 100–500 га зем­лі. Ґрун­то­об­ро­бна те­хні­ка у них пе­ре­ва­жно ві­тчи­зня­на, бо во­на для ба­га­тьох де­шев­ша і більш ре­мон­то­при­да­тна, ніж ім­порт­на. До то­го ж те­хно­ло­гії із За­хо­ду, кон­ку­рен­ція із кра­щи­ми за­ру­бі­жни­ми агре­га­та­ми впли­ва­ють на на­ших ма­ши­но­ви­ро­бни­ків, і во­ни пра­гнуть ви­пу­ска­ти теж не гір­ші агре­га­ти, ніж у ін­ших.

Бо­ро­ну­ва­н­ня — одна з го­лов­них агро­те­хні­чних опе­ра­цій. Зокре­ма, зав­дя­ки ди­ско­вій бо­ро­ні від­бу­ва­є­ться рів­но­мір­ний роз­по­діл со­ло­ми по­верх­нею по­ля, за­ро­бле­н­ня по­жнив­них за­ли­шків у ґрунт. Ди­ско­ві зна­ря­д­дя ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться і для лу­ще­н­ня стер­ні, яка за­ли­ши­ла­ся від ро­слин-по­пе­ре­дни­ків. Бо­ро­ни та­кож за­сто­со­ву­ю­ться для ви­рів­ню­ва­н­ня по­лів, куль­ти­ву­ва­н­ня ґрун­ту до або пі­сля по­сі­ву. Во­ни до­по­ма­га­ють втри­ма­ти у зем­лі во­ло­гу, й на до­да­чу бо­ре­ться із бур’яна­ми.

На рин­ку вже утво­ри­ла­ся по­мі­тна кон­ку­рен­ція між ви­ро­бни­ка­ми та­ких бо­рін: біль­ша — се­ред ма­лих агре­га­тів, у се­гмен­ті від 1,5 до 6,5 м за­хва­ту, де й скон­цен­тру­ва­ли­ся укра­їн­ські ма­ши­но­ви­ро­бни­ки, і тро­хи мен­ша се­ред ши­ро­ко­за­хва­тних — від 6,5 до 12 м. Там пе­ред ве­дуть іно­зем­ні ком­па­нії.

Се­ред ви­ро­бни­ків ві­тчи­зня­них бо­рін із ди­ска­ми вже отри­ма­ли по­пу­ляр­ність «Ве­лес Агро», «Бра­ва­люр», «Ло­зів­ські ма­ши­ни», «Га­ле­щи­на», «Про­мінь», «Ума­ньферм­маш», «Фре­гат», «Бі­ло­цер­кі­вМАЗ». Де­які з укра­їн­ських агре­га­тів на­віть зумі­ли ви­йти на єв­ро­пей­ський рі­вень яко­сті. Зокре­ма, під­при­єм­ство «Ло­зів­ські ма­ши­ни» впро­ва­ди­ло си­сте­му ме- не­джмен­ту яко­сті ISO 9001:2008 і про­йшло сер­ти­фі­ка­цію Єв­ро­со­ю­зу. На­ші ма­ши­но­бу­дів­ни­ки актив­но осво­ю­ють цю ні­шу, бо на та­кі бо­ро­ни є ве­ли­кий по- пит, ще да­ле­кий від на­си­че­н­ня. І до то­го ж при­ва­блює агра­рі­їв не ли­ше ви­граш у са­кра­мен­таль­ній фор­му­лі «ці­на-якість», а й те, що на ві­тчи­зня­ну те­хні- ку Уряд від­шко­до­вує 25% від її при­дба­н­ня.

Для при­кла­ду на­зве­мо ди­ско­ву бо­ро­ну ДАН за­во­ду «Про­мінь», що ви­пу­ска­є­ться у Бі­лій Цер­кві на Ки­їв­щи­ні. Ці агре­га­ти ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться за мі­ні­маль­но­го, кон­сер­ву­ю­чо­го та тра­ди­цій­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. По­ту­жність тра­кто­ра, з яким во­ни агре­га­ту­ю­ться, по­вин­на ся­га­ти 120–150 к. с. Гли­би­на обро­бі­тку ґрун­ту — 4,0–18,0 см. Пра­цю­ю­чи на ро­бо­чій швид­ко­сті до 12 км/год, про­ду­ктив­ність агре­га­ту ста­но­вить до 3,3 га/год. За­вод га­ран­тує ре­сурс «про­бі­гу», тоб­то без­від­мов­ної ро­бо­ти на по­лях, до 4 тис. га. Бо­ро­на ДАН за­без­пе­чує рів­но­мір­не роз­по­ді­ле­н­ня ор­га­ні­чних до­брив і по­жнив­них ре­шток по всій гли­би­ні обро­блю­ва­но­го ша­ру ґрун­ту. Ство­рює опти­маль­ну стру­кту­ру для ро­сту ро­слин, ви­рів­ню­ю­чи ре­льєф по­ля.

Ці агре­га­ти ди­ско­вої кон­стру­кції до­брі тим, що по­єд­ну­ють у со­бі фун­кції плу­га, ди­ско­вої бо­ро­ни, лу­щиль­ни­ка й куль­ти­ва­то­ра. Ди­ски бо­ро­ни ДАН ма­ють ви­рі­зи і ви­го­тов­ля­ю­ться із за­то­чкою по зов­ні­шньо­му пе­ри­ме­тру. Це по­лег­шує їх ро­бо­ту на обро­бі­тку важ­ких і твер­дих ґрун­тах, гли­ни­стих чор­но­зе­мах, а та­кож змен­шує тя­го­ве зу­си­л­ля тра­кто­ра. Агре­га­ту­ва­н­ня із ним на стан­дар­тну три­то­чко­ву на­ві­сну си­сте­му про­ду­ма­но та­ким чи­ном, що бо­ро­ну ДАН мо­жна по­єд­на­ти із тра­кто­ра­ми рі­зних мо­де­лей без кон­стру­ктив­них втру­чань в агре­гат.

Ни­ні ча­сто у на­ших фер­ме­рів ім­порт­не все: і до­бри­ва, і на­сі­н­ня, й агре­га­ти. За та­ких умов ви­йти на при­бу­ток бу­ває не­лег­ко. Однак зро­ста­н­ня аграр­ної сфе­ри Укра­ї­ни ціл­ком мо­же йти у но­гу з роз­ви­тком ві­тчи­зня­ної те­хні­ки. Ди­ско­ві бо­ро­ни — яскра­ве то­му під­твер­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.