Сі­мей­ні фер­мер­ські го­спо­дар­ства. Пра­во­ві ме­жі

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Те­тя­на Ко­ва­лен­ко

По­чи­на­ю­чи з 2016 ро­ку, за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств.

Три­ва­лий час за­ко­но­дав­че ре­гу­лю­ва­н­ня ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств мі­сти­ло істо­тні юри­ди­чні де­фе­кти, оскіль­ки бу­ли від­су­тні ме­ха­ні­зми ре­а­лі­за­ції пра­во­вих при­пи­сів що­до дер­жав­ної під­трим­ки сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств, по­ряд­ку ре­гу­лю­ва­н­ня їх вну­трі­шніх від­но­син, про­це­ду­ри на­бу­т­тя та при­пи­не­н­ня пра­ва член­ства то­що. В ли­пні 2018 ро­ку Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла спе­ці­аль­ний За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до сти­му­лю­ва­н­ня утво­ре­н­ня та ді­яль­но­сті сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств» від 10 ли­пня 2018 р. (да­лі — За­кон), спря­мо­ва­ний на усу­не­н­ня пе­ре­лі­че­них ви­ще де­фе­ктів пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ана­ліз за­зна­че­но­го За­ко­ну по­ка­зує, що в пра­во­во­му ре­гу­лю­ван­ні фун­кціо­ну­ва­н­ня сі­мей­них фер­мер­ських го­спо­дарств від­бу­ли­ся по­зи­тив­ні змі­ни.

На­сам­пе­ред За­кон пе­ред­ба­чив не­об­хі­дність укла­де­н­ня спе­ці­аль­но­го до­го­во­ру (де­кла­ра­ції) про ство­ре­н­ня сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Так, від­по­від­но до ч. 4 ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фер­мер­ське го­спо­дар­ство» остан­нє діє на осно­ві уста­нов­чо­го до­ку­мен­та (для юри­ди­чної осо­би — ста­ту­ту, для го­спо­дар­ства без ста­ту­су юри­ди­чної осо­би — до­го­во­ру (де­кла­ра­ції) про ство­ре­н­ня фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства).

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство, за­ре­є­стро­ва­не як юри­ди­чна осо­ба, має ста­тус сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, за умо­ви що в йо­го під­при­єм­ни­цькій ді­яль­но­сті ви­ко­ри­сто­ву­є­ться пра­ця чле­нів та­ко­го го­спо­дар­ства, яки­ми є ви­клю­чно чле­ни одні­єї сім’ї від­по­від­но до ст. 3 Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство без ста­ту­су юри­ди­чної осо­би ор­га­ні­зо­ву­є­ться на осно­ві ді­яль­но­сті фі­зи­чної осо­би-під­при­єм­ця і має ста­тус сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, за умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня пра­ці чле­нів та­ко­го го­спо­дар­ства, яки­ми є ви­клю­чно фі­зи­чна осо­ба-під­при­є­мець та чле­ни її сім’ї від­по­від­но до ст. 3 Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Осо­бли­во­сті ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства без на­бу­т­тя ста­ту­су юри­ди­чної осо­би вре­гу­льо­ва­ні но­вою стат­тею 8–1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фер­мер­ське го­спо­дар­ство». Зокре­ма, сі­мей­не фер­мер­ське го­спо­дар­ство без ста­ту­су юри­ди­чної осо­би ор­га­ні­зо­ву­є­ться фі­зи­чною осо­бою са­мо­стій­но або спіль­но з чле­на­ми її сім’ї на під­ста­ві до­го­во­ру (де­кла­ра­ції) про ство­ре­н­ня сі- мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. До­го­вір про ство­ре­н­ня сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства укла­да­є­ться фі­зи­чною осо­бою спіль­но з чле­на­ми її сім’ї в пи­сьмо­вій фор­мі і під­ля­гає но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню за мі­сцем роз­та­шу­ва­н­ня май­на та зе­мель­них ді­ля­нок фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Де­кла­ра­ція про ство­ре­н­ня сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства (у ра­зі одно­о­сі­бно­го ве­де­н­ня та­ко­го го­спо­дар­ства) скла­да­є­ться фі­зи­чною осо­бою са­мо­стій­но в пи­сьмо­вій фор­мі.

Умо­ви до­го­во­ру (де­кла­ра­ції) про ство­ре­н­ня сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства ви­зна­ча­ють: а) най­ме­ну­ва­н­ня, мі­сце­зна­хо­дже­н­ня (адре­су) го­спо­дар­ства, ме­ту та ви­ди йо­го ді­яль­но­сті; б) по­ря­док прийня­т­тя рі­шень та ко­ор­ди­на­ції спіль­ної ді­яль­но­сті чле­нів го­спо­дар­ства; в) пра­во­вий ре­жим спіль­но­го май­на чле­нів го­спо­дар­ства; г) по­ря­док по-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.