На­дій­ність і від­мін­на якість ро­бо­ти плу­га

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь На­різ

Плуг MIRCO MASCHIO GASPARDO які­сно роз­ро­бляє грунт на­віть за умов ро­бо­ти по важ­ких по­жнив­них реш­тках, та­ких як ку­ку­ру­дза.

Ко­жен агро­ном у ві­тчи­зня­но­му го­спо­дар­стві ска­же, що ма­ти гар­но­го плу­га, то гар­на по­ло­ви­на спра­ви з які­сної під­го­тов­ки грун­ту до май­бу­тньої сів­би. Ви­бір на­дій­но­го та про­ду­ктив­но­го агре­га­ту має бу­ти зва­же­ним і да­ле­ко­гля­дним, зда­тним за­без­пе­чи­ти ста­біль­ну ро­бо­ту за най­скла­дні­ших ґрун­то­вих та клі­ма­ти­чних умов.

Се­ред пред­став­ле­них сьо­го­дні на укра­їн­сько­му рин­ку плу­гів ва­го­мо ви­ді­ля­є­ться MIRCO MASCHIO GASPARDO, що є на­пів­на­ві­сним плу­гом із си­сте­мою за­хи­сту зі зрі­зним гвин­том. Один із цих плу­гів був пред­став­ле­ний не­що­дав­но на де­мон­стра­цій­но­му по­ка­зі в го­спо­дар­стві «Агро-Ре­гіон». Де­мон­стра­ція від­бу­ва­ла­ся на по­лі зі зна­чною кіль­кі­стю по­жнив­них ре­шток ку­ку­ру­дзи, при­чо­му сам грунт був та­кож до­сить во­ло­гим. На пред­став­ле­но­му в ро­бо­ті агре­га­ті MIRCO MASCHIO GASPARDO мо­де­лі 7+1 бу­ла вста­нов­ле­на си­сте­ма «оран­ки по­лем он-ленд». Еле­мен­ти па­ра­ле­ло­грам­ноъ си­сте­ми кон­стру­кції ра­ми плу­га до­зво­ля­ли ви­но­си­ти йо­го кор­пу­си за тра­є­кто­рію ру­ху край­ньо­го ко­ле­са тра­кто­ра. Це да­ло рів­но­мір­ність на­ван­та­же­н­ня на грунт, зни­зи­ло йо­го ущіль­не­н­ня, а та­кож під­ви­щи­ло тя­го­ві зу­си­л­ля всьо­го агре­га­ту в по­лі. Зав­дя­ки ви­ко- ри­стан­ню ши­ро­ко­фор­ма­тних шин від­су­тнє про­сли­за­н­ня або ков­за­н­ня під час ро­бо­ти ґрун­то­об­ро­бно­го агре­га­ту.

Плу­ги MIRCO MASCHIO GASPARDO по­ста­ча­ю­ться в Укра­ї­ну з по­си­ле­ни­ми ку­ку­ру­дзя­ни­ми стій­ка­ми і пе­ре­д­плу­жни­ка­ми, що до­зво­ляє їм ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти без за­би­ва­н­ня і з най­ви­щим ко­е­фі­ці­єн­том за­роб­ки ро­слин­них ре­шток на цій сіль­сько­го­спо­дар­ській куль­ту­рі. Від­по­від­но якість оран­ки та за­роб­ки по­жнив­них ре­шток бу­ла від­мін­ною, у чо­му пе­ре­свід­чи­ли­ся уча­сни­ки де­мон­стра­ції.

Се­ред ін­ших те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик цьо­го плу­га під­кре­сли­мо на­сту­пні. За­хист кор­пу­сів від­бу­ва­є­ться за до­по­мо­гою зрі­зно­го гвин­та. Во­дно­час гли­би­на ро­бо­ти пер­шо­го кор­пу­су плу­га ре­гу­лю­є­ться гі­драв­лі­чно. Ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ме­ха­ні­чне та сту­пе­не­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ши­ри­ни за­хва­ту ко­жно­го кор­пу­су, плуг має клі­ренс 85 см, транс­порт­не й обо­ро­тне ко­ле­са роз­мі­ром 500х45х22,5 см з ан­ти­шо­ко­вим азо­тним амор­ти­за­то­ром, стан­дар­тний від­вал для ро­бо­ти на гли­би­ну 20-38 см на важ­ких грун­тах.

За­галь­на ве­ли­ка від­стань між кор­пу­са­ми ся­гає 105 см. Це до­зво­ляє впев­не­но обро­бля­ти ве­ли­ку кіль­кість по­жнив­них ре­шток сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, на­віть до­сить твер­дих та ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти у во­ло­гих умо­вах. Для рі­зних по­льо­вих та ґрун­то­вих умов існує ши­ро­кий ви­бір від­ва­лів та пе­ре­д­плу­жни­ків.

Ре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­чої ши­ри­ни обро­бі­тку грун­ту ви­ко­ну­є­ться за до­по­мо­гою ме­ха­ні­чно­го (MIRCO PASSO) чи гі­драв­лі­чно­го спосо­бів (MIRCO VARIO). Шти­фто­ве крі­пле­н­ня пе­ре­д­плу­жни­ків до­зво­ляє опе­ра­то­рам швид­ко ви­ко­ну­ва­ти ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку. За­днє ко­ле­со плу­га по­єд­нує дві фун­кції — ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку в ро­бо­чо­му по­ло­жен­ні та транс­порт­ну — для ру­ху ав­то­мо­біль­ни­ми шля­ха­ми.

Та­кож на агре­га­ті вста­нов­ле­на гі­дро­пнев­ма­ти­чна си­сте­ма амор­ти­за­ції — пе­ре­днє ко­ле­со ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ли­ше для ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни. Існує і гі­дро­пнев­ма­ти­чна си­сте­ма без­пе­ки — «нон-стоп». Для ро­бо­ти на тра­кто­рах зі спа­ре­ни­ми ши­на­ми опцій­но мо­жна вста­нов­лю­ва­ти фун­кцію «он-ленд».

Мо­дель­ний ряд плу­гів MIRCO MASCHIO GASPARDO в Укра­ї­ні до­сту­пний у роз­мі­рах від 6 до 9 кор­пу­сів, а тра­кто­ри для них кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти з по­ту­жно­стя­ми дви­гу­нів у ме­жах 172-261 кВт (230-350 к.с.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.