Якість ви­сі­ву со­ня­шни­ку 94%, або Tempo F — сі­вал­ка, яку по­трі­бно ро­зу­мі­ти

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Дми­тро Ра­діо­нов

То­чність ви­сі­ву со­ня­шни­ку 94% на швид­ко­сті 13-15 км/год – ре­зуль­та­ти та­ко­го рів­ня уже не пер­ший рік да­ють дві Tempo F8 у СТОВ «Ка­нів­ці» (Чор­но­ба­їв­ський р-н, Чер­ка­ська обл.).

Ко­жна на­сі­ни­на під кон­тро­лем

Іва­на Сав­чен­ка, го­лов­но­го агро­но­ма го­спо­дар­ства, ми за­ста­ли в са­мий роз­пал зби­раль­ної кам­па­нії: уро­жай со­ня­шни­ку вже за­во­зив­ся на еле­ва­то­ри, а зер­но ку­ку­ру­дзи ще ски­да­ло від­со­тки во­ло­го­сті в по­лі. Со­ня­шник та ку­ку­ру­дза — це ті куль­ту­ри, які в СТОВ «Ка­нів­ці» з 2012 ро­ку ви­сі­ва­ють Tempo F8.

«Пер­ша Tempo F8 з'яви­лась у нас 6 ро­ків то­му. При­ї­ха­ли на се­мі­нар, по­ди­ви­лись і зро­зумі­ли, що за та­кої роз­клад­ки на­сі­н­ня у нас бу­дуть зов­сім ін­ші по­ка­зни­ки з уро­жай­ні­стю та яко­сті про­ду­кції. На дру­гий рік по­ба­чи­ли, що це, дій­сно, так, — зга­дує Іван Сав­чен­ко. — У се­ре­дньо­му Tempo F сіє ку­ку­ру­дзу з то­чні­стю 96-98% на швид­ко­сті 16-17 км/год, со­ня­шник — 90-94% на швид­ко­сті 13-15 км/ год, ви­щої то­чно­сті не бу­ло, адже ду­же важ­ко зна­йти на­сі­н­ня, яке б бу­ло нор­маль­но від­ка­лі­бро­ва­не. Але і ці 94% за роз­клад­ки 22,4 см між зер­ни­на­ми — сер­йо­зний по­ка­зник. І про­ду­ктив­ність не­по­га­на: за до­бу 8-ря­дна Tempo F за­сі­ває у нас 95-100 га».

Та­ку ж про­ду­ктив­ність ма­ла й 16-ря­дна аме­ри­кан­ська сі­вал­ка, що пра­цю­ва­ла в го­спо­дар­стві до по­яви пер­шої Tempo F. Зі слів Іва­на Сав­чен­ка, пі­сля ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту ця ма­ши­на ста­ла не­по­га­ним ва­рі­ан­том для ви­сі­ву ку­ку­ру­дзи на швид­ко­сті до 10 км/год, але со­ня­шник во­на не сі­я­ла так, як тре­ба: то­чність до 70%.

Го­лов­ною при­чи­ною та­кої сут­тє­вої рі­зни­ці ста­ло ді­ти­ще ви­на­хі­дни­ка Гер­та Гіл­стрін­га — ви­сів­ний апа­рат Gilstring Seed Meter, що кон­тро­лює на­сі­ни­ну аж до мо­мен­ту, ко­ли во­но при­жи­ма­є­ться у ґрунт м'яким ко­ле­сом.

Ро­бо­та від­бу­ва­є­ться так: із бун­ке­ра об'ємом 70 л на­сі­н­ня по­да­є­ться до ви­сів­но­го при­строю, де вен­ти­ля­тор під­три­мує по­над 3 кПа на­дли­шко­во­го ти­ску, під ді­єю яко­го зер­ни­ни при­крі­плю­ю­ться до отво­рів ви­сів­но­го ди­ска. Він має ін­ди­ві­ду­аль­ний еле­ктро­при­від, зав­дя­ки чо­му се­кції мо­жна від­ми­ка­ти по одній. Крім то­го, це рі­шен- ня до­зво­ляє комп’юте­ру ко­ре­гу­ва­ти обер­то­ву швид­кість на осно­ві за­да­ної нор­ми та швид­ко­сті ру­ху сі­вал­ки.

У верх­ній ча­сти­ні ви­сів­но­го при­строю три від­сі­ка­чі від­ді­ля­ють зай­ве на­сі­н­ня, що па­дає на спе­ці­аль­ну пла­сти­ну: так уне­мо­жлив­лю­є­ться по­тра­пля­н­ня зай­во­го ма­те­рі­а­лу до ви­сів­ної труб­ки. За­крі­пле­не по одно­му на ко­жно­му отво­рі ди­ска на­сі­н­ня пе­ре­мі­щу­є­ться до ви­сів­ної труб­ки. Нав­про­ти неї роз­мі­ще­не гу­мо­ве ко­ле­со, яке бло­кує по­тік по­ві­тря че­рез отво­ри ви­сів­но­го ди­ска. Зер­ни­ни від­окрем­лю­ю­ться, про­хо­дять че­рез да­тчик, по­тра­пля­ють до ко­ро­ткої ви­сів­ної труб­ки, і рі­зни­ця між вну­трі­шнім ти­ском у ви­сів­но­му при­строї та ти­ском ззов­ні ви­стрі­лює ни­ми в ґрунт на швид­ко­сті 17 м/с, а по­тім на­сі­н­ня одра­зу при­жи­має м'яке ко­ле­со.

Са­ме зав­дя­ки та­ко­му прин­ци­пу ви­сі­ву Gilstring Seed Meter зво­дить на­ні­вець ри­зик від­ска­ку­ва­н­ня зер­нин від ви­сів­ної труб­ки та ні­ве­лює низ­ку не­га­тив­них фа­кто­рів: вплив ві­бра­цій, па­ру­сність на­сі­н­ня то­що.

«Го­ло­ва пе­ре­ва­га Tempo F — від­су­тність прин­ци­пу віль­но­го па­ді­н­ня зер­на: во­но чі­тко за­кла­да­є­ться ді­єю ти­ску та при­жим­них ко­ліс, які без травм роз­мі­щу­ють йо­го в на­сін­нє­во­му ло­жі. Роз­клад­ка — чі­тка й ду­же які­сна, — під­кре­слює Іван Сав­чен­ко. — Але, щоб без­про­блем­но ко­ри­сту­ва­тись та­кою те­хні­кою, її по­трі­бно ро­зу­мі­ти. Ни­жню шка­лу яко­сті ви­сі­ву со­ня­шни­ку по­трі­бно ста­ви­ти на рів­ні 85%. Низь­ка тем­пе­ра­ту­ра, роз­рі­дже­не по­ві­тря вно­чі, мі­шок із за­бру­дне­ним зер­ном, люд­ський фа­ктор

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.