«Би­тва ти­та­нів-2018»: ком­пле­ксні рі­ше­н­ня KUHN

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі -

5-6 ве­ре­сня у се­лі Сте­по­ве, що на Ки­їв­щи­ні, від­був­ся уже тре­тій мас­шта­бний по­льо­вий за­хід, при­свя­че­ний най­ефе­ктив­ні­шим рі­ше­н­ням в аграр­но­му се­кто­рі. Участь у «Би­тві ти­та­нів-2018» взя­ли де­ся­тки про­від­них сві­то­вих і ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків те­хні­ки та обла­дна­н­ня. Однак за­про­по­ну­ва­ти ком­пле­ксні рі­ше­н­ня, які об’єд­ну­ва­ли б у со­бі пов­ний ком­плекс агро­те­хні­чних опе­ра­цій, спро­мо­жні ли­ше окре­мі ви­ро­бни­ки. І се­ред них — зви­чай­но ж, фран­цузь­ка ком­па­нія KUHN, до лі­ній­ки якої вхо­дять як тра­ди­цій­ні, так і, без пе­ре­біль­ше­н­ня, уні­каль­ні агре­га­ти, при­зна­че­ні для ви­ко­на­н­ня спе­ци­фі­чних опе­ра­цій.

Пе­ред­усім мо­ва про та­кі ці­ка­ві ма­ши­ни, як агре­гат для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку грун­ту ECXELERATOR чи стрип-тіль­ний ком­плекс GLADIATOR. Пер­ший роз­ра­хо­ва­ний на ви­ко­на­н­ня во­ло­го­збе­рі­галь­но­го без­від­валь­но­го обро­бі­тку на гли­би­ну від 12 до 20 см. Обро­бі­ток здій­сню­є­ться за до­по- мо­гою по­ту­жних 56-сан­ти­ме­тро­вих ди­сків із ви­рі­за­ми, які які­сно по­дрі­бню­ють ро­слин­ні реш­тки, рів­но­мір­но пе­ре­мі­шу­ю­чи їх із зем­лею.

Цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні пред­став­ле­но ком­плекс KUHN GLADIATOR ST-PRO із мо­жли­ві­стю вне­се­н­ня як рід­ких, так і су­хих гра­ну­льо­ва­них до­брив. Осо­бли­ві­стю кон­стру­кції агре­га­ту є мо­жли­вість які­сно­го на­рі­за­н­ня смуг та обро­бі­тку площ, де на­яв­на ве­ли­ка кіль­кість по­жнив­них за­ли­шків. KUHN GLADIATOR ST-PRO мо­же ма­ти від 6 до 16 ря­дів із між­ря­д­дя­ми роз­мі­ром 76 см, тоб­то ком­плекс дає змо­гу про­ва­ди­ти які­сну під­го­тов­ку пло­щі під сів­бу із вне­се­н­ням у сму­ги не­об­хі­дних мі­не­раль­них до­брив. За­зна­чи­мо, що те­хно­ло­гія сму­го­во­го обро­бі­тку грун­ту з ко­жним ро­ком де­да­лі біль­ше по­ши­рю­є­ться в Укра­ї­ні, з огля­ду на її во­ло­го­збе­рі­галь­ні та еко­но­мі­чні пе­ре­ва­ги.

Ще один пред­став­ле­ний на «Би­тві ти­та­нів-2018» ці­ка­вий агре­гат від KUHN — грун­то­об­ро­бний ком­плекс LANDSAVER 4800, осна­ще­ний дво­ма по­ту­жни­ми ря­да­ми лап, зда­тни­ми про­ва­ди­ти ри­хле­н­ня грун­ту на гли­би­ну до 35 см без пе­ре­вер­та­н­ня пла­ста. Агре­га­ти цьо­го ти­пу сьо­го­дні є осо­бли­во за­тре­бу­ва­ни­ми в Укра­ї­ні, оскіль­ки да­ють змо­гу не про­сто про­ва­ди­ти обро­бі­ток грун­ту, не ство­рю­ю­чи ущіль­не­н­ня, але й лі­кві­ду­ва­ти на­яв­ні та «плу­жну пі­до­шву». До­да­тко­во спе­ці­аль­ні зі­ро­чко­по­ді­бні ро­бо­чі ор­га­ни про­ва­дять які­сне пе­ре­мі­шу­ва­н­ня зем­лі із по­дрі­бне­ни­ми ро­слин­ни­ми реш­тка­ми.

Не оми­ну­ли ува­гою від­ві­ду­ва­чі «Би­тви ти­та­нів-2018» і зна­ме­ни­ті ку­нів­ські плу­ги MULTI-LEADER, при­зна­че-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.