До­свід кон­тро­лю

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь На­різ

Су­ча­сні ко­смі­чні те­хно­ло­гії ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у ЄС не ли­ше для опти­мі­за­ції ро­бо­ти фер­ме­рів, але й для кон­тро­лю за які­стю їхньої ро­бо­ти.

Укра­їн­ські агра­рії зви­кли, що су­ча­сні те­хно­ло­гії із GPS-на­ві­га­ції та кон­тро­лю до­зво­ля­ють ве­сти управ­лі­н­ня ви­ро­бни­цтвом аграр­ної про­ду­кції, кон­тро­лю­ю­чи си­ту­а­цію у го­спо­дар­стві. Тоб­то кон­троль і прийня­т­тя рі­ше­н­ня від­бу­ва­є­ться збо­ку фер­ме­ра або вла­сни­ка агро­ком­па­нії. Однак не все так про­сто і лег­ко в тій Єв­ро­пі.

За­зна­чи­мо, що кон­троль за ді­яль­но­сті фер­ме­рів та­кож по­стій­ний і су­во­рий, адже во­ни отри­му­ють зна­чні до­та­цій­ні ви­пла­ти з мі­сце­вих бю­дже­тів. В Укра­ї­ні по­ки що рі­вень під­трим­ки дер­жа­вою агра­рі­їв зна­чно мен­ший, від­по­від­но, си­сте­ми від­слід­ко­ву­ва­н­ня та пе­ре­ві­рок не та­кі су­во­рі. Однак зна­ти, що і як там пра­цює, вар­то. Про пра­кти­чний до­свід кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю фер­ме­рів у ЄС не­що­дав­но йшло­ся на кон­фе­рен­ції «GEO-UA 2018. Ае­ро­ко­смі­чні спо­сте­ре­же­н­ня в ін­те­ре­сах ста­ло­го роз­ви­тку та без­пе­ки», що від­бу­ла­ся у Ки­є­ві.

Одним із до­по­від­а­чів цьо­го за­хо­ду був Гві­до Ле­мойн, пред­став­ник Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії JRC/EC, що ви­сту­пив із до­по­від­дю «До­свід Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу з ви­ко­ри­ста­н­ня су­пу­тни­ко­вих да­них для ре­а­лі­за­ції спіль­ної аграр­ної по­лі­ти­ки». Пан Ле­мойн, зокре­ма, на­го­ло­сив, що за­хо­ди з під­трим­ки те­ри­то­рій для фер­ме­рів є ча­сти­ною єв­ро­пей­ської про­гра­ми «Спіль­на аграр­на по­лі­ти­ка (ЄС–CAP)», що управ­ля­є­ться та кон­тро­лю­є­ться у ме­жах обов’яз­ко­вої ін­те­гра­ції су­пу­тни­ко­вих рі­шень в офі­цій­ні дер­жав­ні зві­ти. Для цьо­го ство­ре­на си­сте­ма управ­лі­н­ня та кон­тро­лю (IACS), що ве­де по­стій­ний кон­троль фер­мер­ських ді­ля­нок (про­гра­ма OTSC).

OTSC ни­ні є най­біль­шим єв­ро­пей­ським спо­жи­ва­чем ко­мер­цій­них су­пу­тни­ко­вих знім- ків (ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на ці ці­лі 7 млн єв­ро/рік). Зав­дя­ки цій про­гра­мі від­бу­ва­є­ться фа­кти­чно по­стій­ний та без­пе­рерв­ний кон­троль за ко­жною фер­мер­ською ді­лян­кою у ЄС, що отри­мує до­та­ції. Цей без­пе­рерв­ний мо­ні­то­ринг сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті три­ває із ви­ко­ри­ста­н­ням су­пу­тни­ків «Ко­пер­ник», «Сен­ті­нел-1» та «Сен­ті­нел-2». При­чо­му су­ча­сні мо­жли­во­сті кон­тро­лю за тим, що і як ви­ро­щу­є­ться на фер­мер­ських по­лях, до­зво­ля­ють го­во­ри­ти про знім­ки з то­чні­стю 1 х 1 метр! Онов­ле­н­ня да­них від­бу­ва­є­ться раз на кіль­ка днів. Тоб­то щось при­хо­ва­ти не­мо­жли­во, або якщо ді­лян­ка, нав­па­ки, не за­сі­ва­є­ться, то су­пу­тни­ки це та­кож кра­сно­мов­но під­твер­дять, і фер­мер бу­де по­ясню­ва­ти, чо­му це так.

По­кри­т­тя цих су­пу­тни­ків на­стіль­ки по­ту­жне, що сьо­го­дні во­ни мо­жуть да­ва­ти ви- чер­пну ін­фор­ма­цію і сто­сов­но будь-яко­го го­спо­дар­ства в Єв­ро­пі, зокре­ма і в Укра­ї­ні та­кож. Від­по­від­но укра­їн­ські дер­жав­ні стру­кту­ри, що на­да­ють фі­нан­со­ву до­по­мо­гу фер­ме­рам або стра­ху­ють сіль­сько­го­спо­дар­ські по­сі­ви, мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх. Ни­ні вже на­ко­пи­че­но те­ра­бай­ти ін­фор­ма­ції у ба­зах да­них ЄС. Єди­не пи­та­н­ня, що до­ступ до неї на­да­лі ре­гу­лю­ва­ти­ме­ться від­по­від­но до рі­шень єв­ро­ко­мі­сії, і це не зав­жди бу­де без­ко­штов­ним. Ко­мер­цій­ні ко­ри­сту­ва­чі зі сво­го бо­ку змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ці да­ні, але їхній до­ступ пі­сля 2020 ро­ку та­кож мо­же ста­ти пла­тним.

P. S. За­га­лом за­зна­чи­мо, що роз­ви­ток си­стем су­пу­тни­ко­во­го кон­тро­лю за зем­ною по­верх­нею від­бу­ва­є­ться на­стіль­ки стрім­ко та ком­пле­ксно, що не­за­ба­ром ма­ти­ме­мо мо­жли­во­сті від­слід­ко­ву­ва­ти ве­ге­та­ції вже окре­мих ро­слин на по­сі­вах сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Це ма­ти­ме по­зи­тив­ні на­слід­ки в будь-яко­му ви­пад­ку, адже ті агро­ком­па­нії та фер­ме­ри, які пра­цю­ють від­кри­то і не «ма­ні­пу­лю­ють» зі зві­та­ми про свої по­сів­ні пло­щі та зі­бра­ні вро­жаї зер­на, ма­ти­муть на­дій­не під­твер­дже­н­ня про­зо­ро­сті сво­єї ді­яль­но­сті. Однак по­ки що в Укра­ї­ні не все так че­сно. Як роз­по­ві­ла на цій же кон­фе­рен­ції ін­ший до­по­від­ач На­та­лія Кус­суль, пред­став­ник Ін­сти­ту­ту ко­смі­чних до­слі­джень НАН Укра­ї­ни, під час мо­ні­то­рин­гу по­сів­них площ у кіль­кох обла­стях на­шої дер­жа­ви про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку ви­я­ви­ло­ся, що рі­зни­ця у по­сів­них пло­щах по ку­ку­ру­дзі і сої ду­же зна­чна у по­рів­нян­ні зі ста­ти­сти­чни­ми зві­та­ми. Тоб­то офі­цій­ні та ре­аль­ні да­ні силь­но від­рі­зня­ю­ться. І су­пу­тни­ки чі­тко це під­твер­джу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.