За­лі­зний ар­гу­мент

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

Чо­му тра­ди­цій­ний від­валь­ний плуг упев­не­но збе­рі­гає свої по­зи­ції у по­лі, і як пра­виль­но оби­ра­ти та екс­плу­а­ту­ва­ти ці, на пер­ший по­гляд, про­сті агре­га­ти

Мо­жна скіль­ки зав­го­дно ви­слу­хо­ву­ва­ти від аде­птів мі­ні­маль­но­го втру­ча­н­ня у грунт «стра­ши­лок» про від­валь­ну оран­ку зем­лі і на­віть по­го­джу­ва­ти­ся з їхньою ар­гу­мен­та­ці­єю. Однак про­їжджа­ю­чи осін­ні­ми по­ля­ми, ми ре­гу­ляр­но зу­стрі­ча­ти­ме­мо ві­до­му з ді­да-пра­ді­да, хо­ча й вдо­ско­на­ле­ну кон­стру­кцію — тра­ди­цій­ний від­валь­ний плуг, вче­пле­ний до по­ту­жно­го тра­кто­ра. Оран­ка бу­ла, є і бу­де, а не­га­тив­ні на­слід­ки її за­сто­су­ва­н­ня ціл­ком мо­жна ні­ве­лю­ва­ти за ра­ху­нок пе­рі­о­ди­чно­го про­ве­де­н­ня гли­бо­ко­го ри­хле­н­ня. У вся­ко­му ра­зі в біль­шо­сті ре­гіо­нів Укра­ї­ни оран­ка дає ре­зуль­тат.

Що мо­жна но­во­го ска­за­ти про плуг? Один агро­ном, у від­по­відь на за­пи­та­н­ня про на­яв­ну ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку в го­спо­дар­стві, так і від­по­вів: «Що про плуг…? Ні­чо­го — плуг є плуг!». Якось так і ви­хо­дить, хо­ча на­справ­ді цей агре­гат на­ле­жить до чи­сла най­де­лі­ка­тні­ших ін­стру­мен­тів агро­но­ма. Не­пра­виль­но на­ла­што­ва­ний плуг, окрім су­то агро­но­мі­чних про­блем, ство­рить ці­лу низ­ку до­да­тко­вих. По-пер­ше, спри­чи­нить ду­же сер­йо­зну пе­ре­ви­тра­ту паль­но­го. По-дру­ге, ціл­ком мо­же «на­ді­рва­ти» тра­кто­ра, ще й се­бе на до­да­чу…

Най­по­пу­ляр­ні­ши­ми в Укра­ї­ні спра­ве­дли­во вва­жа­ю­ться плу­ги, що ма­ють 7,8 та 9 кор­пу­сів. Вра­хо­ву­ю­чи, що на ко­жен метр ро­бо­чої ши­ри­ни плу­га по­трі­бно 40 к.с., та­кі мо­де­лі опти­маль­но по­єд­ну­ю­ться із на­яв­ни­ми в го­спо­дар­ствах тра­кто­ра­ми, по­ту­жні­стю від 320 до 370 к.с. Хо­ча, ясна річ, ба­жа­но ма­ти бо­дай 20–30 к.с. у за­па­сі — плуг є плуг.

Під­хо­дя­щу мо­дель плу­га не­об­хі­дно ко­ре­лю­ва­ти із ре­аль­ни­ми умо­ва­ми, в яких до­ве­де­ться пра­цю­ва­ти. Ви­зна­чаль­ний фа­ктор тут — на­яв­ність і ха­ра­ктер ро­слин­них ре­шток. Це сто­су­є­ться пе­ред­усім ку­ку­ру­дзи, яку до­сить ча­сто не всти­га­ють пе­ре­би­ти ди­ско­вою бо­ро­ною і від­ра­зу за­орю­ють. То­му по­трі­бен плуг із до­бри­ми пе­ре­д­плу­жни­ка­ми, що бу­дуть аку­ра­тно зао- KUHN MULTI–LEADER

рю­ва­ти сте­бла та ли­стя, а не на­гор­та­ти ку­пи по всьо­му по­лі. Це по­ши­ре­на про­бле­ма, яку вар­то ви­рі­шу­ва­ти вже на ета­пу ви­бо­ру агре­га­ту.

Ще одне ва­жли­ве пи­та­н­ня, яке на по­ча­тку тур­бує ли­ше ме­ха­ні­за­то­ра, а по­тім пе­ре­тво­рю­є­ться на спіль­ну про­бле­му — тип ре­гу­лю­вань плу­га. Пе­ред­усім ма­є­мо на ува­зі ре­гу­лю­ва­н­ня ши­ри­ни кор­пу­сів, які ре­гу­лю­ю­ться або вру­чну, або гі­драв­лі­чним спосо­бом. Якщо на агре­гат че­кає ро­бо­та на одно­рі­дно­му рів­но­му ре­льє­фі по­ля, то цим пи­та­н­ням мо­жна осо­бли­во не пе­ре­йма­ти­ся. Але якщо мо­ва про рі­зні ти­пи ґрун­тів і під­йо­ми-спу­ски, то вар­то та­ки обра­ти мо­дель із гі­драв­лі­чним спосо­бом ре­гу­лю­вань. Іна­кше опе­ра­тор по­стій­но втра­ча­ти­ме час і нер­ви на змі­ни на­ла­шту­вань, що мо­же при­зве­сти до не­при­єм­них си­ту­а­цій — лю­ди­на про­сто ма­хне на це ру­кою.

Ще один акту­аль­ний фа­ктор — мо­дель плу­га по­вин­на кон­стру­ктив­но пра­цю­ва­ти як у бо­ро­зні, так і по­за нею. Де­да­лі ча­сті­ше агра­рії оби­ра­ють са­ме дру­гий ва­рі­ант з огля­ду на йо­го еко­но­мі­чність у пла­ні ре­сур­су те­хні­ки та ниж­чу втом­лю­ва­ність опе­ра­то­ра. Однак си­ту­а­ції тра­пля­ю­ться рі­зні, і клю­чо­вим тут має бу­ти по­ня­т­тя уні­вер­саль­но­сті.

Тим па­че, що ми тор­кне­мо­ся та­ко­го ва­жли­во­го аспе­кту, як на­ла­шту­ва­н­ня плу­гів та їх гар­мо­ні­за­ції із тра­кто­ра­ми. Це не жар­ти, в чо­му, зокре­ма, мо­жна пе­ре­ко­на­ти­ся, по­рів­няв­ши ре­зуль­та­ти ні­би­то одна­ко­вих ком­бі­на­цій тра­ктор+плуг: там 22 л/га, а там — усі 30…

Пе­ред­усім не­об­хі­дно пра­виль­но зба­ла­сту­ва­ти тра­ктор, а та­кож пі­ді­бра­ти тиск у ши­нах та дов­жи­ну на­ві­ски за­дніх ва­же­лів. В подаль­шо­му це дасть змо­гу в про­це­сі ро­бо­ти за­йма­ти­ся на­ла­шту­ва­н­ня­ми тіль­ки плу­га, а йо­го і тра­кто­ра во­дно­час, не ро­зу­мі­ю­чи вже, що на що впли­ває.

Якщо ми пра­цю­є­мо в бо­ро­зні, то ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що ши­ри­на по­між пе­ре­дні­ми та за­дні­ми ко­ле­са­ми не має пе­ре­ви­щу­ва­ти де­кіль­кох сан­ти­ме­трів. Ши­ри­на ж пе­ре­дньої бо­ро­зни по­вин­на від­по­від­а­ти ши­ри­ні за­хва­ту плу­га за­га­лом. Змі­ще­н­ня ж пе­ре­дньо­го кор­пу­су від­но­сно се­ре­ди­ни плу­га дає змо­гу ада­пту­ва­ти агре­гат до на­яв­ної ко­лії тра­кто­ра. У вся­ко­му ра­зі осо­бли­ву ува­гу слід звер­ну­ти са­ме на пе­ре­дню бо­ро­зну тра­кто­ра. Якщо на­ла­шту­ва­н­ня тут бу­дуть здій­сне­ні не­пра­виль­но, то нор­маль­ної ро­бо­ти не ви­йде — ма­ши­на з плу­гом «лі­та­ти­муть» по бо­ро­зні, спо­сте­рі­га­ти­ме­ться пе­ре­ви­тра­та паль­но­го, при­швид­ше­не зно­ше­н­ня те­хні­ки та під­ви­ще­на втом­лю­ва­ність опе­ра­то­ра.

Ще одна по­ши­ре­на по­мил­ка — ма­кси­маль­не за­гли­бле­н­ня пе­ре­д­плу­жни­ків у зем­лю. Ро­би­ться це ні­би­то зі шля­хе­тною ме­тою — по­кра­щи­ти обро­бі­ток грун­ту, в то­му чи­слі і при­орю­ва­н­ня ро­слин­них за­ли­шків. Однак при­зво­дить та­кий під­хід ча­сто до по­шко­джень сті­йок та пе­ре­ви­тра­ти паль­но­го. Най­кра­ще про­ва­ди­ти один­два те­сто­ві про­хо­ди тра­кто­ра з плу­гом із ме­тою вста­нов­ле­н­ня опти­маль­них на­ла­шту­вань, і, зви­чай­но ж, орі­єн­ту­ва­ти­ся на ре­ко­мен­да­ції ви­ро­бни­ків і ди­ле­рів плу­гів.

Які­сних мо­де­лей плу­гів на рин­ку не бра­кує — го­лов­не, обра­ти агре­гат, ко­трий опти­маль­но пі­ді­йде до кон­кре­тних осо­бли­во­стей го­спо­дар­ства. Про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі ко­ро­тень­кий огляд най­по­ши­ре­ні­ших в Укра­ї­ні мо­де­лей плу­гів.

KUHN

У лі­ній­ці про­від­но­го сві­то­во­го ви­ро­бни­ка плу­гів ми акцен­ту­є­мо ува­гу на та­ких пе­ре­ві­ре­них ефе­ктив­них агре­га­тах, як KUHN MULTI–LEADER. Плу­ги MULTI–LEADER най­ча­сті­ше про­по­ну­ю­ться у ви­ко­нан­ні від 6 до 8 кор­пу­сів, по­тре­бу­ю­чи, та­ким чи­ном, тра­кто­рів по­ту­жні­стю від 260 к.с. Ви­зна­чаль­ни­ми осо­бли­во­стя­ми їх є не ли­ше їх ви­ня­тко­ва на­дій­ність та про­ду­ктив­ність, але й, так би мо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.