LEMKEN: ва­го­мі рі­ше­н­ня для но­вих ча­сів

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

На­при­кін­ці сер­пня у м. Бу­а­ньї-Сюр-Біон (Центр-До­ли­на Лу­а­ри, Фран­ція) ком­па­нія LEMKEN про­ве­ла між­на­ро­дні Дні пре­си, під час яких пред­ста­ви­ла ши­ро­ку низ­ку впро­ва­джень на вже ві­до­мих агре­га­тах, ба­га­то­обі­ця­ю­чі но­вин­ки, ці­ка­ві те­хно­ло­гі­чні роз­роб­ки, одним сло­вом, рі­ше­н­ня, що по­кли­ка­ні ско­ро­ти­ти ви­тра­ти та за­га­лом по­лег­ши­ти ве­де­н­ня агро­бі­зне­су в сьо­го­дні­шніх не­про­стих умо­вах.

Ін­ве­сти­ції та ви­кли­ки

$360 млн — ця су­ма обо­ро­ту LEMKEN у 2017 ро­ці чі­тко за­свід­чи­ла зро­ста­н­ня ва­ло­во­го до­хо­ду ком­па­нії на 11% у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім. По­ка­зни­ки до­во­лі не­по­га­ні, тим па­че, що во­ни озна­ча­ють зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій у подаль­ший роз­ви­ток.

«Світ по­стій­но змі­ню­є­ться. І сьо­го­дні про­ду­ктив­ність сіль­сько­го­спо­дар­ської га­лу­зі має збіль­шу­ва­тись від­по­від­но до тем­пів зро­ста­н­ня чи­сель­но­сті на­се­ле­н­ня у сві­ті. Зав­дя­ки но­вим те­хно­ло­гі­ям цьо­го мо­жли­во до­сяг­ти, — за­зна­чає ге­не­раль- ний ди­ре­ктор LEMKEN GmbH & Co. KG Ен­то­ні ван дер Лей. — Ми по­стій­но ін­ве­сту­є­мо в онов­ле­н­ня на­шої те­хні­ки, ро­бля­чи її більш на­дій­ною та ді­є­вою. І при цьо­му не за­бу­ва­є­мо про те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства — га­лу­зі, у якій LEMKEN має всі шан­си ста­ти ва­жли­вим пар­тне­ром. Ми сфо­ку­со­ва­ні на ство­рен­ні ефе­ктив­них рі­шень для агра­рі­їв і пра­гне­мо, аби зав­дя­ки на­шим ви­ро­бам во­ни до­ся­га­ли най­кра­щих ре­зуль­та­тів».

Яскра­вим під­твер­дже­н­ням цих слів є екс­порт­ні по­ка­зни­ки. Так, то­рік 77% те­хні­ки LEMKEN (+3% до 2016 р — ред.) по­ста­ча­лось до 55 кра­їн. Се­ред них тре­тім за екс­пор­том і че­твер­тим за об­ся­гом збу­ту рин­ком ста­ла Укра­ї­на: за­галь­на су­ма вве­зе­ної те­хні­ки та зап­ча­стин ста­но­ви­ла близь­ко €30 млн.

Однак біль­ші об­ся­ги екс­пор­ту, сут­тє­ві­ші ва­ло­ві до­хо­ди, кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги, зро­ста­н­ня чи­сель­но­сті на­се­ле­н­ня — все це не є клю­чо­ви­ми при­чи­на­ми ін­ве­сти­цій у під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті про­ду­кції. Фон, на яко­му від­бу­ва­є­ться уся люд­ська ді­яль­ність, сьо­го­дні ви­хо­дить на пер­ший план — це клі­мат, що стрім­ко змі­ню­є­ться.

«Цей рік не­спо­ді­ва­но став най­біль­шим ви­кли­ком і для нас, і для фер­ме­рів, — ка­же вла­сни­ця LEMKEN GmbH & Co. KG Ні­ко­ла Лем­кен. — Про­тя­гом ти­жнів у ба­га­тьох ча­сти­нах Єв­ро­пи сто­я­ла над­зви­чай­но спе­ко­тна й су­ха по­го­да, яка при­не­сла зби­тків при­бли­зно на €2 млрд. Це най­ви­щий рі­вень за остан­ні 26 ро­ків, і це не­до­бре, але ми зда­тні впо­ра­тись із та­ки­ми ви­кли­ка­ми». При­найм­ні, змен­ши­ти не­га­тив­ний вплив на еко­но­мі­чну скла­до­ву шля­хом опти­мі­за­ції ла­нок ви­ро­бни­чо­го лан­цю­гу.

Агро­бі­знес IV по­ко­лі­н­ня

Клю­чо­ву роль у цьо­му ві­ді­грає кон­це­пція Farming 4.0, яка сьо­го­дні актив­но обго­во­рю­є­ться у сві­ті. Во­на пе­ред­ба­чає ма­со­ве за­лу­че­н­ня те­хно­ло­гій то­чно­го зем­ле­роб­ства (си­стем управ­лі­н­ня го­спо­дар­ством, те­хно­ло­гій GPS, карт по­лів, да­тчи­ків ви­мі-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.