Жін­ки у сіль­сько­му го­спо­дар­стві

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Від­по­від­но до но­во­го до­слі­дже­н­ня від Corteva Agriscience™, Сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­роз­ді­лу DowDuPont, жін­ки в сіль­сько­му го­спо­дар­стві у всьо­му сві­ті — як у кра­ї­нах, що роз­ви­ва­ю­ться, так і в роз­ви­не­них — ствер­джу­ють, що збе­рі­га­є­ться роз­по­всю­дже­на ґен­дер­на дис­кри­мі­на­ція, яка ство­рює пе­ре­шко­ди для їх зда­тно­сті до­по­ма­га­ти го­ду­ва­ти світ.

Пу­блі­ка­ція до­слі­дже­н­ня збі­га­є­ться із Мі­жна­ро­дним днем сіль­ських жі­нок. Corteva Agriscience про­ве­ла до­слі­дже­н­ня у 17 кра­ї­нах, щоб під­кре­сли­ти ва­жли­вість їх у сіль­сько­му го­спо­дар­стві та ви­зна­чи­ти пе­ре­шко­ди для їхньої пов­ної та успі­шної уча­сті. До­слі­дже­н­ня вклю­чає 4 160 ре­спон­ден­тів, які жи­вуть як у роз­ви­не­них кра­ї­нах, так і в тих, що роз­ви­ва­ю­ться, на п'яти рі­зних кон­ти­нен­тах.

Ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня по­ка­за­ли, що хо­ча жін­ки пе­ре­ва­жно пи­ша­ю­ться сво­єю ро­бо­тою у сіль­сько­му го­спо­дар­стві, во­ни вва­жа­ють ґен­дер­ну дис­кри­мі­на­цію ши­ро­ко по­ши­ре­ною — по­ка­зник ва­рі­ю­є­ться від 78% у Ін­дії до 52% у Спо­лу­че­них Шта­тах. Тіль­ки по­ло­ви­на ска­за­ли, що во­ни одна­ко­во успі­шні, як і їхні ко­ле­ги-чо­ло­ві­ки; 42% го­во­рять, що ма­ють та­кі ж са­мі мо­жли­во­сті, що й чо­ло­ві­ки; і ли­ше 38% — що во­ни ма­ють пов­но­ва­же­н­ня при­йма­ти рі­ше­н­ня що­до роз­по­ді­лу до­хо­дів у фер­мер­стві та сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

Май­же 40 % ре­спон­ден­тів по­ві­до­ми­ли про ниж­чий до­хід, ніж у чо­ло­ві­ків, та мен­ший до­ступ до фі­нан­су­ва­н­ня. Го­лов­на у пе­ре­лі­ку про­блем — фі­нан­со­ва ста­біль­ність, до­бро­бут сво­їх сі­мей та до­ся­гне­н­ня ба­лан­су між ро­бо­тою та осо­би­стим жи­т­тям.

Ба­га­то опи­ту­ва­них жі­нок за­зна­чи­ли, що по­тре­бу­ють до­да­тко­вих тре­нін­гів, щоб ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми сіль­сько­го­спо­дар­ських те­хно­ло­гій, які ста­ли ва­жли­ви­ми для до­ся­гне­н­ня фі­нан­со­во­го успі­ху та від­по­від­аль­но­го від­но­ше­н­ня до нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

Біль­шість жі­нок від­зна­ча­ють про­грес у до­ся­гнен­ні ґен­дер­ної рів­но­сті, але 72% за­яви­ли, що для до­ся­гне­н­ня пов­ної рів­но­сті бу­де по­трі­бно від одно­го до трьох де­ся­ти­літь. Згі­дно з від­по­від­я­ми ре­спон­ден­тів ви­зна­че­но п'ять основ­них за­хо­дів, спря­мо­ва­них на усу­не­н­ня пе­ре­шкод на шля­ху до рів­но­сті:

Про до­слі­дже­н­ня Про­ве­де­не в пе­рі­од із сер­пня по ве­ре­сень 2018 ро­ку.

Май­же 4160 ре­спон­ден­тів із 17 кра­їн в Азі­ат­сько-Ти­хо­оке- ан­сько­му ре­гіо­ні (24%), Пів­ні­чній Аме­ри­ці (21%), Ла­тин­ській Аме­ри­ці (21%), Єв­ро­пі (19%) та Афри­ці (15%).

Біль­шість ре­спон­ден­тів зайня­ті ро­слин­ни­цтвом, а та­кож ін­ши­ми ви­да­ми сіль­сько­го го­спо­дар­ства та пов'яза­ни­ми з ни­ми ро­бо­та­ми.

Го­спо­дар­ства оби­ра­лись від не­ве­ли­ких на­ту­раль­них ферм до під­при­ємств, у яких пра­цює по­над 300 пра­ців­ни­ків.

По­са­ди ва­рі­ю­ю­ться від вла­сни­ків та ме­не­дже­рів до фа­хів­ців та ро­бі­тни­ків.

Се­ре­дній вік ре­спон­ден­тів — 34 ро­ки.

Кра­ї­ни до­слі­дже­н­ня: АТР — Ки­тай, Ін­дія, Ін­до­не­зія, Ав­стра­лія; ПА — США, Ка­на­да; ЛА — Бра­зи­лія, Ме­кси­ка, Ар­ген­ти­на; Єв­ро­па — Фран­ція, Ні­меч­чи­на, Іспа­нія, Ве­ли­ко­бри­та­нія; Афри­ка — Ні­ге­рія, Пів­ден­на Афри­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.