Гру­па ком­па­ній KUHN ку­пує акції ARTEC PULVERISATION

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка - E-mail: agro-business.com.ua

Гру­па ком­па­ній KUHN, лі­дер у га­лу­зі за­го­тів­лі сі­на та кор­мів, го­дів­лі тва­рин і при­го­ту­ва­н­ня під­стил­ки, сів­би, за­хи­сту ро­слин та ланд­ша­фтно­го го­спо­дар­ства, ра­да ого­ло­си­ти про під­пи­са­н­ня уго­ди, спря­мо­ва­ної на при­дба­н­ня усіх акцій, що пе­ре­бу­ва­ють в обі­гу ком­па­нії ARTEC PULVERISATION (ARTEC), роз­та­шо­ва­ної у м. Корп (Ван­дея), Фран­ція.

Гру­па ком­па­ній KUHN з 2008 ро­ку є мі­но­ри­тар­ним акціо­не­ром ARTEC та пла­нує ста­ти єди­ним акціо­не­ром ARTEC до кін­ця 2018 ро­ку пі­сля ви­ко­на­н­ня умов уго­ди.

Ком­па­нія ARTEC, за­сно­ва­на 2005 ро­ку Жан-П’єром Ше­ва­льє, спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві са­мо­хі­дних сіль­сько­го­спо­дар­ських об­при­ску­ва­чів, що за­сто­со­ву­ю­ться для за­хи­сту ро­слин, у то­му чи­слі для ве­ли­ких го­спо­дарств. 2017 ро­ку до­хо­ди ARTEC до­ся­гли 19 млн єв­ро, у ком­па­нії пра­цю­ва­ло 60 спів­ро­бі­тни­ків.

Са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі ARTEC до­бре до­пов­ню­ють по­то­чну про­по­зи­цію те­хні­ки Гру­пи ком­па­ній KUHN для за­хи­сту ро­слин. Те­хні­ка ARTEC, як і ра­ні­ше, ре­а­лі­зу­ва­ти­ме­ться під брен­дом і фір­мо­ви­ми ко­льо­ра- ми ARTEC спе­ці­а­лі­зо­ва­ною ме­ре­жею ди­ле­рів, вклю­чно з ме­ре­жею ди­ле­рів, яка зро­би­ла мо­жли­вим успіх ARTEC та чіль­ні по­зи­ції цьо­го брен­ду на фран­цузь­ко­му рин­ку.

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, agro@impress-media.kiev.ua (044) 494-09-51,

У ре­зуль­та­ті при­дба­н­ня ARTEC ско­ри­ста­є­ться до­сві­дом і мо­жли­во­стя­ми Гру­пи ком­па­ній KUHN для під­трим­ки сво­го роз­ви­тку як у Фран­ції, так і на між­на­ро­дних рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.