В Укра­ї­ні 8 млн га зем­лі при­да­тні для енер­ге­ти­чних ро­слин

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

При­бли­зно 8 млн га зем­лі ма­ють ста­тус низь­ко­про­ду­ктив­них, що не за­сто­со­ву­ю­ться для ви­ро­щу­ва­н­ня тра­ди­цій­них сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Від­так, во­ни ціл­ком при­да­тні для ба­га­то­рі­чних біо­енер­ге­ти­чних ро­слин. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на пре­зи­ден­та НААН Укра­ї­ни Яро­сла­ва Га­дза­ло.

«Во­дно­час, за на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми, за­клад­ка план­та­цій енер­ге­ти­чних ба­га­то­рі­чних ро­слин на пло­щі 2 млн га да­ла б мо­жли­вість пов­ні­стю за­мі­ни­ти при­ро­дний газ для те­пло­ге­не­ра­ції», — до­дав пре­зи­дент НААН. У 2016 ро­ці в Укра­ї­ні ви­ро­бни­цтво пер­вин­ної енер­гії ста­но­ви­ло 63,6 млн т н.е., ім­порт енер­го­но­сі­їв — 19,15 млн т н.е. Ча­сти­на біо­па­ли­ва в стру­кту­рі кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня енер­гії ся­гає 3,3%, або 3,3 тис. т н.е.

Та­ким чи­ном, для за­мі­ще­н­ня ім­порт­них енер­го­но­сі­їв в Укра­ї­ні ви­ро­бни­цтво біо­па­ли­ва тре­ба збіль­ши­ти при­бли­зно вше­сте­ро.

ви­пад­ків по­ру­шень на рин­ку мо­ло­чних про­ду­ктів ви­яви­ли мо­ні­то­рин­го­ві до­слі­дже­н­ня у сі­чні-сер­пні 2018 ро­ку — Окса­на Бо­рей­ко, Держ­прод­спо­жив­слу­жба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.